Obecní zpravodaj 9/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

K rozboru hospodaření za 1. pololetí 2003

I když daňové příjmy - hlavní příjem obce - byly splněny na necelých 50 % ročního výnosu, rozpočtované 7.884.400 Kč, skutečnost 3.931.638 Kč, bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 53,0 %, rozpočet 10.114.000 Kč, skutečnost 5.358.996 Kč. Nižší daňové příjmy byly však dorovnány již začátkem měsíce července.

Výdaje rozpočtované ve výši 9.013.000 Kč vykazovaly 5.249.855 Kč, to jest 58,3 %. Navýšení výdajů v prvním pololetí ovlivnil jednorázový nákup strojů (traktorový sypač, zametací stroj), byla dofinancována stavba obnovy komunikací III. etapa a úprava parkoviště před restaurací U Kaštanu. Na úpravě parkoviště se podílel finančním příspěvkem p. Hromada, vlastník restaurace.

Nad rámec rozpočtu má obec přislíbené dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a Krajského úřadu na opravu stoky z dešťové zdrže ve výši 541.700 Kč na čištění rybníka v Lesní kolonii od Jihočeského vodárenského svazu 400.000 Kč, z programu obnovy venkova 154.000 Kč na krytí úroků z úvěru.

Za 8 měsíců letošního roku dosahují celkové příjmy obce 7.801.732 Kč, tj. 77,1 % a výdaje 6.810.566, tj. 75,5 % rozpočtu 2003.

Změna č. 1 územního plánu obce

Práce na změně č. 1 ÚP obce pokročily do stadia vypracování konečného návrhu. V těchto dnech jsou rozesílány žádosti o vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších institucí ke konečnému návrhu.

Veřejné projednání konečného návrhu se bude konat dne 27. října 2003 od 16 hodin v Kulturním domě ve Včelné.

Dokončení prací na čištění rybníka v Lesní kolonii

Dnem 30.8.2003 dokončila firma Sexta Č. Budějovice práce na vyčištění rybníka v Lesní kolonii a sanaci přítokové stoky. Práce byly odevzdány ve velmi vysoké kvalitě s minimálním zásahem do okolní přírody.

Původní návrh uložení vytěženého sedimentu do původního koryta přítokové stoky nebylo možné realizovat jednak z technických důvodů - náročný převoz lesními porosty - a jednak z obavy, že dojde v krátké době k jeho splavení zpět do rybníka. Sanace přítokové stoky byla provedena zpevněním dna koryta lomovým kamenem, úpravou stěn a překrytím říčním štěrkopískem.

Pomoc při zpracování sedimentu nabídla Lesní správa a pila Kamenný Újezd, která tento materiál použila ke kompostování v souladu s posouzením zdravotní nezávadnosti a způsobu jeho dalšího využití. Posouzení sedimentu a návrh způsobu jeho dalšího využití vypracoval doc. ing. Jiří Gergel, CSc. "Expertizy, posudky, studie" ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích.

Za uložení sedimentu ke kompostování na pozemcích v majetku obce Kamenný Újezd není požadována žádná náhrada. Obec Včelná pouze poskytla vlastní pracovníky a traktor pro přípravu kompostování v rozsahu cca 24 odpracovaných hodin.

Smluvní náklady na celou akci ve výši necelých 400.000 Kč nebyly překročeny.

Pro definitivní dokončení prací zbývá provést opravu výpustě rybníka, odtokové roury a odstranit některé náletové dřeviny z hráze rybníka. Technickým dozorem nad prováděním stavby byl pověřen pan Jiří Stejskal - ředitel Lesní správy a pily Kamenný Újezd. Za výkon technického dozoru nepožaduje p. Stejskal žádnou náhradu.

Ve snaze využít mechanizace při čištění rybníka a suchého počasí byla odstraněna skládka odpadu na kraji lesa v části obce Čtyři chalupy vytříděním železa, dřeva, plastů a ostatních pevných odpadů, které byly odvezeny k likvidaci firmou A.S.A. Č. Budějovice. Kompostovatelný materiál byl uložen stejně jako sediment z rybníka. Po vyčíslení skutečných nákladů na likvidaci skládky rozhodne zastupitelstvo o způsobu jejich úhrady.

Děkuji pracovníkům firmy Sexta Č. Budějovice za velmi dobře odvedenou práci, děkuji Lesní správě a pile Kamenný Újezd, která, jako při realizaci předchozích staveb obce (vodovod, kanalizace, komunikace), pomáhala při ukládání vytěžených zemin, pomohla bezplatně zabezpečit uložení materiálu z rybníka.

Děkuji také panu Stejskalovi za výkon stavebního dohledu a spoluobčanům zejména v Lesní kolonii za pochopení při převozu stovek tun materiálu.

Další drobné stavby

Pracovníci obce provádí opravy nezpevněných komunikací asfaltovou drtí, firmou BUILDING byla opravena nezpevněná komunikace v ulici Luční, připravuje se zatrubnění části otevřeného kanálu pod železničním mostem v Lesní kolonii a položení kanalizační přípojky pod ulicí Hraniční.

Památková péče

Ve spolupráci s odborem památkové péče Magistrátu města a Státním památkovým ústavem jsou shromažďovány dokumenty k řádnému zdokumentování případných vyhlášených památek v obci a k podpoře skutečností již dříve zjištěných exkronikářem PhDr. F. Vydrou.

Ustavení krajské organizace Spolku pro obnovu venkova

Dne 2.9.2003 se konala ustavující valná hromada krajské organizace Spolku pro obnovu venkova. Obec Včelná se stala členem této organizace prostřednictvím svazku obcí Blanský les - podhůří.

Krajská organizace SPOV sdružuje členy SPOV z území jihočeského kraje a řídí se Stanovami SPOV působícího na celostátní úrovni. K významu a úkolům SPOV se vrátím v některém z příštích letáčků.

Pavel Rožboud, starosta obce


Výstava obrazů Alfreda Kindlera

Na říjen připravuje obecní úřad výstavu obrazů Alfreda Kindlera v zasedací místnosti OÚ.


Zprávy z mateřské školy

Zahájení nového školního roku 2003/4 proběhlo v poklidné atmosféře, zapsáno je 43 dětí. Na oslavu zahájení nového školního roku chystáme tradiční táborový oheň na školní zahradě dne 16.9.2003 od 16,30 hodin s opékáním buřtů.

Žádáme rodiče zapsaných dětí, které ještě nenastoupily do MŠ, aby se ozvali a nahlásili MŠ, kdy nastoupí. Telefon 387 250 425.

Mateřská škola děkuje obecnímu úřadu Včelná za opravu průlezek na školní zahradě a zejména za modernizaci školní kuchyně v důsledku nařízení zpřísněných hygienických opatření spojených se vstupem do EU.


Upozornění ke svozu PET lahví

Pytle ke svozu PET lahví, které jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě, je potřeba po naplnění před vystavením před dům zavázat či přelepit, neboť lehké pytle převrací vítr a lahve se dostávají volně na ulici.

Svoz PET lahví probíhá každý poslední pátek v měsíci.


Zvýšení ceny jízdného MHD

Od 1.9.2003 dochází ke zvýšení ceny jízdného autobusů MHD, většinou o 2 Kč.

10-minutová nepřestupní 8 Kč, 20-minutová přestupní 10 Kč, 40-minutová 12 Kč, 60-minutová 14 Kč, 24-hodinová 40 Kč, 20-minutová u řidiče 14 Kč, zavazadlo nebo pes 60/90-minutová 6 Kč.

Pokud nebudete mít platnou jízdenku, je výše pokuty 400 Kč při zaplacení na místě či do 15 dnů, jinak 1.000 Kč.

V měsíci září je však možno jezdit se starými jízdenkami ještě za staré ceny. Pokud Vám staré jízdenky zbydou až do října, je možno je vyměnit na ředitelství Dopravního podniku v Novohradské ulici.


Zájezd do lázní Bad Füssing

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing se koná v sobotu 25. října 2003.

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, podle zájmu a počasí zastávka v Pasově a v nákupním středisku.

Odjezd autobusem ze Včelné v 6 hodin od Kalkušů, návrat do 22 hodin.

Cena i s pojištěním včetně vstupenky do areálu je pro dospělé 520 Kč. Přihlášky a platby přijímá paní Medová na OÚ do 13. října 2003.

Bližší informace k zájezdu získáte na OÚ nebo na telefonu 387 250 508 - J. Mandžuková.


Nabídka míčových her a cvičení pro děti

Nevíte co s volným časem? Máte zájem o míčové hry a lehkou atletiku?

Pokud ano, dostavte se do tělocvičny na hřišti SK Včelná každé pondělí od 16 do 17 hodin.

Věk: 2. až 4. třída. S sebou sportovní přezůvky a oblečení.

Informace: sl. Anna Háková, tel. 387 250 379, tř.5.května 25, Včelná (zastávka MHD "U Kalkušů").


Inzerce

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI

Také v tomto roce na vás čeká taneční zábava, kterou již znáte z minulých let. V pořadí již čtvrtá Horečka páteční noci se uskuteční 14. listopadu. Hudbu 50. - 90. let opět zahraje oblíbená skupina INKOGNITO a také tentokrát je připraven bohatý doprovodný program, a to včetně soutěže a půlnočního překvapení. To by mělo být letos natolik zajímavé, že nebude problémem dodržet motto celé akce: "7 hodin zábavy pro všechny generace". S bližšími informacemi vás seznámíme v dalším obecním letáku a v plakátové kampani.

Těšit se budeme na všechny, kteří mají zájem o příjemně strávené chvíle plné neagresivní zábavy. Za organizační tým Olina Turinská a Jirka Vávra.


KURZY NĚMČINY - pro začátečníky, mírně a středně pokročilé

  • též příprava na přijímací zkoušky na střední školu (i do zahraničí), nebo konverzační kurzy
  • skupinky 2-4 osoby (možnost individuální výuky), na Obecním úřadě Včelná
  • 70-minutové kurzy vždy 1-krát týdně - od října 2003, cena 80,- Kč/ kurz
  • kontakt: 606 137 077, 387 250 635 (večer)Tištěná verze distribuována dne 5.9.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 5.9.2003