Obecní zpravodaj 10/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 13. října se uskutečnilo XIII. zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body programu byla zpráva o hospodaření obce za 9 měsíců letošního roku, schválení rozpočtové změny, další projednání změny č. 1 ÚP a usnesení Nejvyššího soudu ČR v kauze "lesy".

K hospodaření obce

Za devět měsíců letošního roku dosahují celkové příjmy obce 9.546.331 Kč, to jest 94,39 %, z toho daňové příjmy 8.582.129 Kč. Dosavadní výsledek dává předpoklad pro naplnění očekávaného výsledku roku 2003 s možností mírného překročení.

Výdaje za stejné období dosahují částky 7.757.176 Kč a jsou čerpány z 86 %. Mírné překročení výdajů roku 2003 lze také předpokládat vzhledem k závazkům obce ve čtvrtém čtvrtletí.

V souvislosti s kontrolou hospodaření obce schválilo zastupitelstvo rozpočtovou změnu č. 2/2003, kterou se zvyšují celkové příjmy o 906.500 Kč. Tyto příjmy jsou pokryty především ze získaných dotací a příspěvků. Naproti tomu výdaje se zvyšují o 1.104.500 Kč. Z těchto prostředků jsou kryty především výdaje na dříve schválené drobné stavby a opravy.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen ze zůstatků na účtech k 31.12.2002.

Soudní spor o lesy

Nejvyšší soud ČR odmítl dovolání obce Včelná ve věci soudního sporu mezi obcí Včelná a městem Č. Budějovice o lesní pozemky po zaniklé obci Rožnov. ZO schválilo k této věci podání stížnosti Ústavnímu soudu.

Změna č. 1 územního plánu obce Včelná

Jak jsme již informovali, veřejné projednání konečného návrhu změny ÚP se uskuteční 27. října od 16 hodin v Kulturním domě ve Včelné.

Touto změnou nedochází k celkovému rozšíření zástavby v k.ú. Včelná. Hlavním důvodem zpracování změny je aktualizace a rozšíření stávající kanalizační sítě, která již nevyhovuje současné husté zástavbě a neumožňuje další realizaci bytové výstavby v nových lokalitách.

Další drobné změny se týkají změn využití částí ploch naproti Kulturnímu domu z plochy pro občanskou vybavenost na bytovou, z části plochy pod železniční tratí směrem k Rožnovu z průmyslové na bytovou a doplnění bytové zástavby v části obce Čtyři Chalupy.

Nutné posílení stávajících kanalizačních řadů a budování nových nezbytně nutných pro další využití pozemků pro bytovou výstavbu bude pro obec finančně velmi náročné také z důvodu nevýhodné polohy obce. Nové investice musejí počítat s obrovskými překážkami, kterými jsou např. silnice I. třídy mezi Včelnou a Boršovem nad Vltavou, kterou byly v minulosti přerušeny přirozené vodoteče, s tratěmi Č. Budějovice - H. Dvořiště a Č. Budějovice - Č. Kříž.

Tak jako při realizaci investic v předchozích letech bude obec usilovat o získání finančních prostředků z dostupných dotačních titulů.

Pavel Rožboud, starosta obce


Z činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří

13. listopadu od 14 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Včelné uskuteční již X. shromáždění starostů členských obcí svazku.

Hlavním úkolem svazku obcí bude hledání společných cest, jak zabezpečit získávání finačních prostředků pro další rozvoj členských obcí. Jasná pravidla pro získávání prostředků z Evropských fondů pro rozvoj zejména menších obcí nebyla dosud stanovena. Základní příjmy a výdaje svazku obcí Blanský les - podhůří jsou upraveny vlastním rozpočtem, který zabezpečuje financování činnosti svazku, náklady na poradenskou službu, propagaci apod. Jedinými příjmy jsou příspěvky členských obcí dosahující celkové částky 140.000 Kč ročně.


Pozvánka k uctění památky obětí válek

Zastupitelstvo obce Včelná zve spoluobčany k uctění památky obětí válek společným položením květin u pomníku padlých.

Sraz účastníků je v pondělí 27. října 2003 v předvečer státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (1918) v 17,30 hodin u pomníku na tř.5.května.


Přehled kulturních akcí pořádaných do konce roku 2003

 • 25. října - sobota
  Zájezd do lázní Bad Füssing
  Informace pro přihlášené:
  Cenu zájezdu - 520 Kč, je nutné uhradit do 17. října. Odjezd autobusem ze Včelné v 6.00 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat do 22.00 hodin.

 • 27. října - pondělí
  Vernisáž výstavy obrazů Alfréda Kindlera
  Od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
  Další dny prohlídky dle samostatné pozvánky.

 • 8. listopadu - sobota od 14.00 hodin
  Škola lidových řemesel
  Plánujeme nejméně dvakrát ročně pořádat pro zájemce o ruční práce a rozmanité rukodělné techniky kurz lidových řemesel. Tyto kurzy finančně podpoří obecní úřad.
  První kurz bude zaměřen na malování na hedvábí. Každý účastník si z kurzu odnese vlastnoručně namalovaný hedvábný šátek a přáníčko.
  Kurz je vhodný pro dospělé a starší děti, vše potřebné zajistí lektorka.
  Kurz se koná od 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná.
  Poplatek pro jednu osobu je 100 Kč.
  Máte-li o kurz zájem, přihlašte se do 31. října.

 • 14. listopadu - pátek
  Horečka páteční noci - viz samostatná upoutávka

 • 22. listopadu - sobota
  Předvánoční jarmark v Kulturním domě
  Těšit se můžete na ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, keramiky, knih apod. a bohatou tombolu.

 • 28. listopadu - pátek
  Zájezd do Prahy na muzikál Excalibur
  Nový muzikál, ve kterém vystupují Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, Michal Kocáb, Vilém Čok a další.
  Odjezd ze Včelné v 14.00 hodin, návrat do 24.00 hodin.
  Cena s dopravou: 680 Kč
  Pro velký zájem je nutné přihlásit se do 21. října, kdy jsou v CK Máj České Budějovice rezervovaná místa.

 • 30. listopadu - neděle
  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u parkoviště "U Kaštanu"

 • 6. prosince - sobota
  Zájezd do předvánočního Lince
  Program: prohlídka města s průvodcem, návštěva adventních trhů s množstvím doprovodných akcí (např. jízda vláčkem centrem města, sušenkový trh, návštěva zámeckého muzea...)
  Cena na osobu i s pojištěním: 245 Kč
  Do 31. října jsou v CK Máj České Budějovice rezervovaná místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.

 • 4. prosince - čtvrtek
  Mikulášská nadílka spojená s divadelním představením

 • 13. prosince - sobota
  Setkání představitelů obce se spoluobčany v důchodovém věku

Přihlášky na jednotlivé zájezdy přijímá obecní úřad, tel. 387 250 223, nebo J. Mandžuková - tel. 387 250 508.


Horečka páteční noci 4.

Taneční zábava v KD Včelná 14. listopadu 2003 od 19:00 hod.

CO VÁS ČEKÁ:

 • hudbu 50. - 90. let zahraje kapela INKOGNITO
 • doprovodný program (zajímavý středověký zážitek,
 • nezapomenutelné půlnoční překvapení, a jiné)
 • soutěž o ceny
 • tombola

Vstupné: 75,- Kč ??v prodeji od 21. října 2003 ve Včelné (hostinec U Petrů - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem.

Kontakt: 606 273 121

Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!


Inzerce - výpomoc v domácnosti

Hledám výpomoc do domácnosti (2× týdně 3 hodiny). Bližší informace na tel. čísle 387 250 913.


Tištěná verze distribuována dne 15.10.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 15.10.2003