Obecní zpravodaj 11/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva dne 10.11.2003

Rozpočet na rok 2004

Blížící se konec roku je ve znamení přípravy rozpočtu na příští rok. Kontrola hospodaření obce za deset měsíců a předpoklad výsledku roku 2003 opravňují k mírnému navýšení příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2004 oproti roku 2003. Největší příjmy z tzv. sdílených daní se s ohledem na ukazatele státního rozpočtu navýší o 6 % meziročního nárůstu. Ze státního rozpočtu je také navrženo navýšení příspěvku na 1 žáka mateřských a základních škol o 317 Kč.

Zastupitelstvo obce doporučilo po projednání zveřejněného návrhu rozpočtu a po informaci o návrhu státního rozpočtu na rok 2004 týkající se rozpočtů obcí, dopracovat konečný návrh k projednání a schválení v zastupitelstvu obce, jehož zasedání se bude konat 8.12.2003, jako rozpočet vyrovnaný, s předpokládanými příjmy a výdaji 10,5 mil. Kč.

Ve výdajové stránce budou zahrnuty vlastní výdaje na chod obce, závazky (splátky půjček, úroků), náklady na dopravní obslužnost, neinvestiční náklady škol a příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Včelná. Rozpočet pro MŠ je navrhován také jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1,578 mil Kč. Příspěvek obce činí 85 tis. Kč a 1,243 mil. Kč je hrazeno z rozpočtu Jihočeského kraje.

V tomto rozpočtu MŠ nejsou zahrnuty náklady na energii a opravy budov, které hradí obec přímo ze svého rozpočtu.

Přestupková agenda

Začátkem letošního roku uzavřela obec s městem České Budějovice veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové komise s platností do konce roku 2003. Zastupitelstvo schválilo návrh dohody o změně platnosti této smlouvy na dobu neurčitou. Znamená to, že i v příštím roce bude přestupky spáchané v katastrálním území Včelná řešit Magistrát města Č. Budějovice.

Projednání návrhu změny č. 1 ÚP

Dne 27. října se uskutečnilo veřejné projednání konečného návrhu změny č. 1 územního plánu obce Včelná. Jednotlivá stanoviska k návrhu se nyní soustřeďují k vyhodnocení a předložení k vydání stanoviska Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu.


Výzva (upozornění) rodičům

V poslední době se na obecní úřad obracejí zejména starší občané s prosbou o pomoc, jak se bránit proti některým školákům, kteří jim svým chováním ztrpčují život.

O co jde. Parta dětí, zpravidla ve věku 10-12 let, si vyhlédne osaměle žijící starší občany, na které pak po setmění útočí opakovaným zvoněním na domovní zvonek, házením předmětů na okna, tlučením na dveře a podobně.

Prosím rodiče, aby se více zajímali, čím se jejich děti baví, co dělají ve volném čase. Vím, že se jedná o malou část takto se chovající mladé generace, nebuďme však tolerantní k těmto projevům "šikany" a k projevům vandalismu, který začíná právě u dětí neúctou k druhým.

Taktéž prosím dbejte, zda vaše děti neužívají nebezpečným či nepřiměřeným způsobem zábavnou pyrotechniku, aby nedocházelo k úrazům či zneužívání této zábavy způsobem obdobným, jak je výše popsáno.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

Společně s dětmi secvičujeme vystoupení k vánočnímu stromu a na setkání se seniory i s výrobou malých dárků.

Mateřská škola děkuje za sponzorské dary pro výtvarnou a pracovní výchovu manželům Houskovým, panu Kohoutovi a paní Pamětické.


Upozornění svozové firmy odpadů

Upozorňujeme, že do popelnic se nesmí ukládat horký popel, neboť hrozí vznícení svozového auta, či později samotné skládky odpadu.

Posádky svozových vozů jsou poučeny, že v žádném případě nesmějí popelnice s horkým popelem vyprazdňovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci


Upozornění držitelům psů

 • Našlo se asi půlroční štěně - pes rezavé barvy s bílou náprsenkou a bílými skvrnami na tlapkách, s kupírovaným ocasem, podobný malému dobrmanovi. Informace na tel. 387 250 792 nebo 607 217 052.
 • Již několik dnů se po obci pohybuje fena černého belgického ovčáka s delší srstí, výška cca 65 cm. Pokud by někdo znal majitele tohoto psa, oznamte tuto skutečnost na tel. OÚ: 387 250 223.
 • Upozorňujeme, že volné pobíhání psů po ulicích a jiných veřejných prostranstvích je nepřípustné a obecní úřad bude postihovat majitele toulavých psů (ať již jakékoli velikosti či nebezpečnosti) kromě přestupkového řízení a zvýšeného poplatku ze psa i odchytem psa a jeho umístěním ve voliéře obecního úřadu s tím, že jeho držiteli vyúčtuje úhradu nákladů na odchyt, manipulaci, krmení apod.
  V případě, že zjistíte, že váš pes nepřiběhl ze své obchůzky po obci jako obvykle, informujte se na obecním úřadě, tel. 387 250 223, nebo na mobilu starosty č. 602 469 702.Kulturní akce do konce roku

 • 22. listopadu - sobota od 14 hodin
  Předvánoční jarmark v Kulturním domě
  Těšit se můžete na ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, keramiky, knih apod. a bohatou tombolu.

 • 28. listopadu - pátek
  Zájezd do Prahy na muzikál Excalibur - již obsazeno
  Nový muzikál, ve kterém vystupují Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, Michal Kocáb, Vilém Čok a další.
  Odjezd ze Včelné v 14.00 hodin, návrat do 24.00 hodin.

  Pro velký zájem byl cestovní kanceláří nabídnut termín 12.12.2003, na který je ještě několik volných míst. Cena 730 Kč. V případě zájmu je třeba se urychleně přihlásit na OÚ, tel. 387 250 223.

 • 30. listopadu - neděle od 17 hodin
  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u parkoviště "U Kaštanu"
  U rozsvíceného stromu si zazpíváme koledy s dětmi z MŠ a hudebním doprovodem. Účastníci slavnostního rozsvícení se mohou podílet na výzdobě stromu.

 • 6. prosince - sobota
  Zájezd do předvánočního Lince
  Program: prohlídka města s průvodcem, návštěva adventních trhů s množstvím doprovodných akcí (např. jízda vláčkem centrem města, sušenkový trh, návštěva zámeckého muzea...)
  Cena na osobu i s pojištěním: 245 Kč
  Je ještě několik volných míst.

 • 4. prosince - čtvrtek od 17 hodin
  Mikulášská nadílka spojená s divadelním představením v Kulturním domě ve Včelné

 • 13. prosince - sobota od 14 hodin
  Setkání představitelů obce se seniory
  V programu vystoupí děti z MŠ a taneční klub STYL, k tanci a poslechu hraje Jihočeská kapela KAMEŇÁCI. V průběhu odpoledne bude podáváno malé občerstvení.

  Obecní úřad roznáší osobní pozvánky občanům důchodového věku, avšak vzhledem k tomu, že není možno přesně zjistit, kdo je již starobním důchodcem, vezměte všichni i případně osobně nepozvaní toto oznámení jako pozvánku na tuto tradiční akci.
Prodejna CENTRUM oznamuje

Mimo běžný prodej nabízíme tyto služby:

 • prodej dobíjecích telefonních kupónů
 • sběrna čistírny šatstva
 • sběrna fotoprací
 • prodej krmných směsí
 • terminál Sazka

Otevírací doba: PO-PÁ: 7-18, SO: 7-11, NE: 8-11 hod.

K pronajmutí je část prodejny - bývalá masna. Podrobnosti na tel. 387 250 213.


Tištěná verze distribuována dne 20.11.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 21.11.2003