Obecní zpravodaj 1/2004

OBSAH


Výsledek hospodaření obce za rok 2003

Pro rok 2003 byly zastupitelstvem obce stanoveny příjmy ve výši 11.832.500 Kč a výdaje ve výši 10.520.500 Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo navýšení příjmů o 736.746 Kč a ve výdajích bylo dosažené úspory ve výši 479.162 Kč.

Stav na účtech obce k 31.12.2003 je 2.708.701 Kč.

Zastupitelstvo se hospodařením zabývá pravidelně na svých zasedáních 1× měsíčně. Průběžné zprávy jsou též zveřejňovány v informačním letáku. Přesto mi dovolte některé ukazatele závěrečného hodnocení uvést podrobněji.

Tak např. daňové příjmy byly překročeny o 646.595 Kč a nedaňové příjmy o 90.366 Kč.

Samostatnou kapitolou jsou příjmy z dotací, které se získávají stále obtížněji. Ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje získala obec celkem 2.239.760 Kč, z toho na provoz mateřské školy (včetně platů zaměstnanců) 1.271.000 Kč, na částečnou úhradu úroků z úvěru 186.000 Kč, na opravu bytů po záplavách 117.000 Kč, na poškozenou kanalizační stoku 583.360 Kč, na změnu územního plánu 42.000 Kč a na úhradu nákladů spojených s konáním referenda 40.400 Kč. Problematikou získávání dotací zejména na investiční akce se budeme zabývat v některém příštím samostatném příspěvku.

V loňském roce nebyla v obci zahájena žádná investiční akce. Z ekonomických důvodů byly prováděny pouze drobné opravy a menší inženýrské stavby, jako např. opravy stok po záplavách, oprava parkoviště, částečné zatrubnění kanalizační stoky u železniční trati, čištění rybníka v Lesní kolonii, oprava střechy části budovy MŠ, oprava střechy a fasády hasičárny, drobné opravy nezpevněných ploch apod. Tyto opravy a drobné stavby stály celkem 1.640.183 Kč. Drobné výkyvy v rozpočtové skladbě byly řešeny průběžně rozpočtovými změnami.

K významnějším úsporám došlo v kapitole místní správa - cca 100.000 Kč, provoz MŠ 99.000 Kč, odměny zastupitelům 48.000 Kč, na úrocích z úvěru 73.000 Kč, provozu Kulturního domu 34.000 Kč, v silničním hospodářství 46.000 Kč, v provozu vodovodu 30.000 Kč a údržbě veřejného prostranství 20.000 Kč.

Hospodaření obce bude, stejně jako každý rok, podrobeno zákonem stanovenému auditu, který provede kontrolní orgán Krajského úřadu. Jeho výsledek bude spolu se závěrečným účtem zveřejněn a projednán zastupitelstvem obce. Za dosažené výsledky patří poděkování všem zastupitelům, pracovníkům obce a obecního úřadu.

Děkuji

Pavel Rožboud, starosta


Zprávy z mateřské školy

V měsíci lednu a únoru probíhají zápisy dětí do 1. třídy základní školy. U nás se děti na tuto významnou událost také připravují. K zápisu odchází z mateřské školy 11 dětí.

Připravujeme ve školce masopustní veselici. Děkujeme rodičům za spolupráci.


Ze svazku obcí Blanský les - podhůří

Ve čtvrtek 5. února se bude v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Včelné konat XI. shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří.

Hlavní náplní práce tohoto shromáždění bude pokračování v přípravě na plnění podmínek k možnosti získání dotačních titulů z krajských, státních a evropských fondů, hledání cest vzájemné spolupráce a výběr vhodných projektů.

Jednou z podmínek přístupu k evropským fondům je existence funkčních programů rozvoje obcí, mikroregionů a vyšších územních celků, které na sebe musí navazovat. XI. shromáždění starostů svazku Blanský les - podhůří bude též schvalovat aktualizaci vlastního programu rozvoje.

Obec Včelná je v návrhu programu zastoupena těmito hlavními projekty:

 • Rekonstrukce kanalizace a odvodnění ul. Tř. 5. května
 • Posílení hlavních sběračů
 • Vybudování nových kanalizačních řadů v ulicích Lesní kolonie, Hraniční, Na Vyhlídce, U Čtyř chalup
 • Rozšíření vodojemu Včelná
 • Rekonstrukce místních komunikací
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Úpravy veřejných prostranství
 • Úprava veřejné zeleně
 • Rekonstrukce a zateplení budovy Kulturního domu
 • Zateplení budovy Mateřské školy
 • Výstavba dvora Technických služeb
 • Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu na nových lokalitách dle platné ÚPD

Tyto rozvojové projekty budou předloženy k projednání, případnému doplnění a schválení zastupitelstvem obce. Stanovení priorit a termínů realizace podléhá vždy zastupitelstvu obce a je podmíněno vlastním ekonomickým zabezpečením výstavby.


Poděkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu, zvláště ing. Mandžukové, panu Průšovi, paní Medové, panu Marešovi, za zastupování v době mé více než dvouměsíční nepřítomnosti vyvolané náhlým onemocněním, v době náročného závěru roku 2003, přípravy rozpočtu na rok 2004 a řešení řady neodkladných úkolů.

Pavel Rožboud, starosta


Informace k odvozu odpadů

Svozová firma A.S.A. ubezpečuje o snaze zajistit svoz odpadů co nejkvalitnějším způsobem. Pokud nebude opomenutím odpadová nádoba vyvezena, zavolejte na obecní úřad (tel. 387 250 223) a týž den firma případné opomenutí napraví.

Na druhou stranu se často stává, že odpadová nádoba byla vystavena až po prvním průjezdu svozového vozu ulicí. V tom případě si řidič tuto skutečnost poznamená do deníku a je tak na dispečinku zjistitelná příčina nevyvezení. Při případném dalším průjezdu auta ulicí (při návratu) již není zpravidla možné registrovat nově vystavené popelnice.

Dalším důvodem nevyvezení může být uložení do odpadové nádoby horkého popela, stavební sutě, železa apod. Stavební suť, železo atd. není komunální odpad a může poškodit svozový vůz vybavený lisem odpadu. Také parkování motorových vozidel na ulicích může znemožnit průjezd svozového vozu.

Upozorňujeme opakovaně, že popelnice i pytle s PET lahvemi je třeba vystavit před dům již ve čtvrtek večer, neboť svozová firma najíždí do Včelné někdy již po 6. hodině ranní.


K zimní údržbě komunikací

Žádáme majitele motorových vozidel, aby neznemožňovali zimní údržbu ulic bezohledným parkováním na ulicích, zvláště v ul. Lesní, Rybákova, Družstevní a v části ul. Dlouhá. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci za rok 2003

Dle zprávy Obvodního oddělení Policie Boršov nad Vltavou nadále mezi delikty nejvíce přetrvávají případy krádeží vloupáním, a to zejména do rekreačních objektů. Dále se množí vloupání do objektů a skladovacích prostorů podniků a firem. V neposlední řadě byly zpracovávány případy krádeží věcí z motorových vozidel.

V rámci katastrálního území obce Včelná bylo evidováno celkem 15 trestných činů, kdy šlo většinou o vloupání do motorových vozidel. Dále byla evidována oznámení o vloupání do rodinných domků, rekreačních objektů v chatových oblastech a dále napadení mezi občany.

Bylo evidováno celkem 31 přestupků, kdy se většinou jednalo o oznámení mezi sousedy na sousedské vztahy, dále fyzické napadání mezi občany, drobné krádeže a dopravní nehody.

Obvodní oddělení Policie upozorňuje na zatím občany nevyužívanou možnost zaevidování jízdních kol na služebně v Boršově nad Vltavou do registru jízdních kol, což je zdarma!


Pozvánka do obecní knihovny

Zapůjčit si můžete knihy z nového souboru zapůjčeného ze Státní vědecké knihovny, jakož i zajímavé knihy z nového nákupu:

Albrightová, Madeleine: Madeleine
Gabeiela, Amado Jorge: Mulatka
Brodský,Vlastimil: Drobečky z půjčovny duší
Brůhová, Milena: Muž v růžové vaně
Clement, Peter: Tajemství kliniky
Coelho, Paulo: Jedenáct minut
Čáka, Jan: Zmizelá Vltava
Fieldingová, Helen: Briget Jonesová-S rozumem v koncích
Hrušková, Hanka: Šťístko
Jansa, Pavel: Příliš krátké známosti
King, Stephen: Srdce v Atlantidě
Komárek, Vladimír: Pojednání o mé radostné...
Krejčí, Ivan: Nezoufejte, v každé rodině je něco
Lanczová, Lenka: Mokrá náruč léta
Legátová, Květa: Jozova Hanule
Lodge, David: Hostující profesoři
McBain, Ed: Útočník
Mujica, Bárbara: Frida
Pilcherová, Rosamunde: Zimní slunovrat
Sommerová, Olga: O čem ženy sní I
Sommerová, Olga: O čem ženy sní II
Sovák, Jiří: Sovák potřetí
Spisarová, Bohumila: Vaše Dana Medřická
Šabach, Petr: Čtyři muži na vodě
Viewegh, Michal: Na dvou židlích
Votýpka, Vladimír: Příběhy české šlechty
Wood, Barbara: Modrý kámenOznámení Farní charity Boršov nad Vltavou

V rámci Tříkrálové sbírky pořádané v první polovině ledna se ve Včelné vybralo 14.554 Kč. Za poskytnuté dary na humanitární činnost všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Termíny plesů v Kulturním domě:

 • 31. ledna - 14. obecní ples

 • 7. února - Ples Sportovního klubu
 • 14. února - Bál dobrých srdcí
 • 21. února - Ples Baráčníků

 • 5. března - Ples Bratří Zátků
 • 7. března - Dětký karneval
 • 13. března - Jihočeský ples 2.INZERCE: Jihočeský ples 2.

Kulturní dům Včelná, 13. březen (sobota) 2004 - od 19:30 do 2:30 hod.

K tanci i poslechu bude hrát jihočeská dechová kapela KAMEŇÁCI. Tato kapela čítá 5 muzikantů, z toho 3 zároveň působí v Budvarce. Kameňáci si již jméno vytvořili nejen po celé České republice, ale i po Evropě (Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko, ...). Na zábavě zazní jak známé dechovky, tak i oblíbené písně minulých desetiletí. Těšit se navíc můžete na veselé historky člena kapely, Vojty Prokeše. To vše v jedinečném podání Kameňáků!

Doprovodný program - předtančení, soutěž, tombola, dražba dortu (výtěžek pro centrum ARPIDA), půlnoční losování vstupenek

Cena vstupenky: 90,- Kč

Prodej vstupenek bude zahájen 16. února 2004 v místním hostinci U Petrů (denně 11 - 22 hod.). Místa v sále si můžete vybrat přímo v hostinci. Další informace na tel. 606 273 121.

Všechny vás srdečně zvou Olina Turinská a Jirka Vávra!


Navštivte nový nábytek v Kamenném Újezdě

Náměstí 68, Kamenný Újezd, tel. 387 998 187, 606 606 997

Otevřeno: Po-Pá 9-12 a 13-17 hodin, ve středu do 18 hodin!

Nabízíme: Kuchyňské linky na míru včetně spotřebičů (rozměry dle přání), kuchyňské stoly, židle, rustikální nábytek (rohové sety, komody), postele (masiv smrk, čalouněné), skříně, komody, dětské pokoje, psací stoly - vše na míru, sedací soupravy, doplňky, atd.

Doprava do 20 km zdarma • Těšíme se na Vaši návštěvu


Tištěná verze distribuována dne 23.1.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 23.1.2004