Obecní zpravodaj 2/2004

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném 16. února schválilo program rozvoje obce, který je součástí rozvojového programu svazku obcí Blanský les - podhůří schváleného na XI. shromáždění starostů členských obcí svazku. O tomto shromáždění jsme vás informovali v lednovém letáčku.

Priority výstavby

Pro další výstavbu v obci byly stanoveny tyto priority:

 1. Odvádění splaškových a povrchových vod z obce
 2. Rekonstrukce místních komunikací
 3. Výstavba inženýrských sítí na nových plochách pro bytovou výstavbu

Prvním krokem k realizaci zkvalitnění odvádění splaškových a povrchových vod je vedle schválení změny č. 1 územního plánu obce zaměřené právě na odkanalizování obce zadání vypracování generelu kanalizace obce, který bude obsahovat hydrotechnické výpočty, návrhy profilů stokových sítí, mapovou dokumentaci a návrhy postupu prací, určení priorit a ekonomické náročnosti. Tato dokumentace bude sloužit pro vypracování dílčích projektů.

Termíny realizace potřebných investic budou však odvislé od schopnosti obce získat finanční podporu ve formě dotací.

Vypracováním generelu kanalizace obce byla pověřena firma EKOEKO, projektová a inženýrská kancelář České Budějovice.

Oprava komunikací

Protože základní příjmy obce neumožňují v současné době zahajovat větší investiční akce, schválili zastupitelé uvolnění části prostředků z finanční rezervy obce ve výši 1,3 mil. Kč na nutné opravy místních komunikací v některých ulicích, např. ul. Nová, Hraniční, Na Vyhlídce, části Lesní kolonie a úpravu části chodníku tř.5.května především v prostoru zastávek MHD.

Nepůjde o novou stavbu uličních komunikací, ale jen o dočasnou opravu asfaltovou vrstvou. Způsob provedení a termín provádění oprav bude obyvatelům dotyčných ulic předem oznámen.

Výše vodného a stočného

Výše vodného pro rok 2004 byla po projednání cenové kalkulace stanovena na 24,32 Kč za 1 m3, výše stočného na 12,02 Kč za 1 m3, celkem 36,35 Kč/m3. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Výše "odchytného"

Za toulavého psa, o kterého se bude muset postarat obec ve svém zařízení, zaplatí chovatel při předání psa poplatek ve výši 250 Kč.

Náhrada při zapůjčení obecního traktoru

Za použití traktoru obce uhradí zájemce částku 350 Kč za 1 hodinu použití jako náhradu nákladů s provozem traktoru souvisejících.

Změny v obecní knihovně

V souvislosti se zavedením veřejného internetu do obecní knihovny připravuje kulturní komise návrh na zkvalitnění prostředí knihovny a knihovnických služeb.

Případné změny ve výpůjčních hodinách a přístupu k internetu budou včas oznámeny.

Úhrada místních poplatků

Připomínáme, že poplatky za psy a za komunální odpad na rok 2004 je třeba uhradit do 31. března. Výše poplatků se oproti minulému roku prakticky nemění a činí 350 Kč na osobu za komunální odpad a 100 Kč za psa. U důchodců je poplatek za psa poloviční. Poplatky možno platit hotově nebo na účet obce u ČSOB č. 127 385 614 / 0300.


Správa obecních lesů

Lesy v majetku obce Včelná spravuje na základě smlouvy o pronájmu lesů příspěvková organizace obce Kamenný Újezd "Lesní správa a pila Kamenný Újezd" (dále jen LSP).

Z důvodu odchodu do důchodu dosavadního ředitele LSP pana Jiřího Stejskala ze Včelné k 31.12.2003 byl na jeho místo zřizovatelem jmenován s platností od 1.1.2004 ing. Jaromír Mertlík.

Zastupitelstvo obce Včelná potvrdilo pokračování nájemní smlouvy, aby lesy obcí Kamenný Újezd, Plav a Včelná (celkem cca 420 ha), byly i nadále spravovány jednou organizací. Zastupitelé dále potvrdili vůli vlastnických obcí provést v této souvislosti i změnu v osobě odborného lesního hospodáře, kterého si podle lesního zákona vybírá vlastník lesa.

Novým lesním hospodářem se stává též ing. Jaromír Mertlík, a tak obě funkce ředitele LSP a odborného lesního hospodáře vykonává jako dosud jedna osoba.

Děkuji panu Jiřímu Stejskalovi za jeho práci při správě obecních lesů jak ve funkci ředitele LSP, tak i za vysoce odborný výkon odborného lesního hospodáře. Rád bych při této příležitosti připomněl některé okamžiky, které se k obecním lesům váží.

Podle výpisu z evidence nemovitostí vlastní obec k 1.1.2004 celkem 43,98 ha lesních pozemků. Když obec Včelná v roce 1991 připravovala v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb. zápis obecního majetku, bylo potřeba odborné pomoci pro získání zákonných podkladů zejména k majetku po zaniklé obci Rožnov, která se částí svého katastru stala součástí obce Včelná. V té době jsem se obrátil na p. Jiřího Stejskala, který měl zkušenosti v daném oboru, se žádostí o odbornou pomoc. Díky této pomoci se podařilo soustředit všechny potřebné dokumenty, na základě kterých katastrální úřad právoplatně zapsal na LV obce Včelná 121,76 ha lesních pozemků.

Podobně jako naše obec postupovalo vůči majetku po bývalém Rožnovu město České Budějovice. Na postup obce Včelná podalo město Č. Budějovice v roce 1994 soudní žalobu. Žalobou však nenapadlo zápis všech 120 ha lesa po bývalém Rožnovu, ale pouze zápis vybraných parcel o celkové rozloze 76 ha.

Žalobou nebyl napaden ani zápis ostatních pozemků, jako např. komunikace v Lesní kolonii, cesta od "Krbů" k Roudnému, odvodňovací stoky, apod. Dosud proběhlo v této věci 6 soudních projednání, odvolání a dovolání pro obec neúspěšných. Obec Včelná podala v této věci ústavní stížnost, která nebyla dosud vyřešena.

Na přípravě odborné dokumentace pro jednotlivá soudní projednání se pravidelně podílí p. Jiří Stejskal. Jako advokát zastupuje obec JUDr. František Vavroch ze Včelné.

Za dobu hospodaření LSP bylo v okolních lesích vybudováno několik kilometrů kvalitních cest, které jsou hojně využívány ke krátkodobé rekreaci, LSP pomáhala při ukládání velkého množství vytěžené zeminy při stavbě místních komunikací, při ukládání výkopků drobných stavebníků, i při výstavbě některých rodinných domků v obci apod. Jsem přesvědčen, že dosavadní dobrá spolupráce s LSP bude pokračovat i pod novým vedením.

Panu Stejskalovi ještě jednou děkuji, přeji mu pevné zdraví, dobrou pohodu a věřím, že se prostřednictvím podané ústavní stížnosti podaří zvrátit dosavadní vývoj soudních řízení a že se obci vrátí oněch 76 ha lesních pozemků.

Ke způsobu hospodaření v obecních lesích se chceme vrátit v jarních měsících formou veřejného dne věnovaného problematice lesů.

Pavel Rožboud, starosta obce


Oznámení sportovního klubu

Sportovní klub Včelná, oddíl kopané, hledá vedoucího družstva a trenéra družstva žáků.

Případní zájemci nás mohou kontaktovat v klubovně SK, úterý až neděle od 17 h. (p. Šálek), nebo telefonicky u sekretáře p. Krajčíra na čísle 606 690 404. Těšíme se na spolupráci

Předseda oddílu Zdeněk Petr


Z mateřské školy Včelná

Od konce roku 2002 je MŠ samostatným subjektem, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Včelná. Pro úplnost uvádím údaje o této příspěvkové organizaci:

Název:   Mateřská škola Včelná
Sídlo:   gen. Sokolovského 422, Včelná, PSČ 373 82
IČO:    75 00 00 32
Tel. č.:  387 250 425
E-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kapacita:  60 dětí
Skutečný počet přihlášených dětí: 40 - 45

Součástí mateřské školy je kuchyně pro samostatné stravování.

Počet zaměstnanců: 6, z toho 3 pedagogické pracovnice a 3 ostatní.

Areál školy je obklopen velkou, dobře vybavenou zahradou v těsném sousedství lesů.

Financování chodu MŠ

Náklady na provoz budov, vybavení, údržbu a ostatní neinvestiční náklady, kromě mezd pedagogických pracovníků a provozního personálu, hradí obec.

Náklady na mzdy pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců hradí stát prostřednictvím krajských úřadů a rozpočtů obcí. Výše těchto prostředků je stanovena přísnými normativy a závisí na počtu dětí skutečně navštěvujících MŠ.

Současný stav počtu pracovníků placených státem - 3 pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky, 1 kuchařka, 1 školnice, vedoucí kuchyně a pomocná pracovnice v jedné osobě a 1/2 úvazku další pracovnice úklidu je minimum pro udržení zdárného chodu celého areálu MŠ. Další snižování počtu dětí a následné omezení pracovních úvazků (tj. snížení počtu učitelek) může způsobit MŠ vážné problémy při následném umísťování dětí. Vedení MŠ má snahu udržet nadále 2 třídy dětí, kde je možné operativní přijímání dětí i v průběhu roku.

V současné době, do 20. března, probíhají zápisy dětí na letošní školní rok. Obracíme se proto na rodiče dětí od 3 do 6 let - pokud víte, že budete potřebovat umístit dítě v průběhu roku, oznamte tuto skutečnost paní ředitelce v době vyhlášeného zápisu. S prostředím MŠ, jejím vybavením a způsobem výchovy se můžete též seznámit při osobní návštěvě.

Obec Včelná se snaží mateřské škole vytvořit dobré pracovní podmínky. Jsem přesvědčen, že se podaří ve Včelné 2 třídy MŠ udržet.

Statistické údaje o počtu narozených dětí ve Včelné v jednotlivých letech:

1998 - 10, 1999 - 9, 2000 - 13, 2001 - 12, 2002 - 11, 2003 - 13.

Pavel Rožboud, starosta


Zápis do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy ve Včelné vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2004 / 2005

Zápis proběhne od 9.22 do 20.3.2004

Do MŠ jsou přijímány děti, které dovrší 3 let věku od 1.7.2004 do 30.6.2005.

 • Přednostně děti zaměstnaných matek k celodenní docházce.
 • Děti jejichž matka je s mladším sourozencem na mateřské dovolené k polodenní docházce.
 • V případě zaměstnaní matky i děti mladší 3 let (nutný individuální rozhovor s ředitelkou školy, která posoudí provozní, personální a organizační možnosti přijetí).
 • Děti starší 2 let, jejichž matka je s nimi na mateřské dovolené - k pětidenní docházce v kalendářním měsíci.

Škola nabízí

 • Výchovnou prácí s dětmi formou tvořivé dramatiky podle nového rámcového programu pod vedením kvalifikovaných učitelek.
 • Spolupráce s obecním úřadem - vystupování při různých společenských akcích pro občany obce.
 • Návštěvy divadelních představení Malého divadla v Č. Budějovicích.
 • Návštěvy filmových pohádek na hvězdárně v Č. Budějovicích.
 • Návštěvy výstav v Jihočeském Muzeu. Plavecký výcvik.
 • Naučné výlety do přírody, s kterou jsou děti denně v kontaktu (učí se jí poznávat a chránit).
 • Táborové ohně na školní zahradě.
 • Logopedická prevence ve spolupráci s rodiči.

Pokud máte zájem, přijďte se do mateřské školy kdykoliv podívat.

Potřebné informace a tiskopisy si můžete vyzvednout v mateřské škole, provoz školy 6-16,30 hodin. Telefon 387 250 425.

Miloslava Matějková, ředitelka školy


Termíny připravovaných akcí v KD Včelná

5. března  pátek  - Ples Bratří Zátků
7. března  neděle - Dětský karneval od 14 hodin v KD
13. března sobota - Jihočeský ples 2.
25. března čtvrtek - Koncert country folkové kapely Hop Trop
27. března sobota - Zájezd do termálních lázní Bad Fussing

3. dubna  sobota - Velmi jemná taneční zábava
12. dubna  pondělí - Soutěž tanečních párů dětí a mládeže
            o pohár obce Včelná
13. dubna  úterý  - Koncert desetiletí - folkový zpěvák Jaroslav Hutka
23. dubna  pátek  - Horečka páteční noci

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

Termín: sobota 27. března. Cenu zájezdu 520 Kč (doprava, vstupné a pojištění) je nutné uhradit do 17. března 2004 na obecním úřadě u paní Medové.

Odjezd autobusem ze Včelné v 6.00 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat do 22.00 hodin.


Pozvánky kulturní sekce aikido klubu Rožnov

25. března 2004 od 19.00 v KD Včelná koncert známé trampské kapely HOP TROP (Kučera, Samson Lenk, Vondra) + folkový BONUS v podobě sólových skladeb Jaroslava Samsona Lenka. Vstupné 99 Kč

3. dubna od 20 hodin v KD Včelná Velmi jemná taneční zábava Pokračování loňské úspěšné Aprílové taneční zábavy opět s výbornou kapelou The Slackers (hudba 60. - 90. let). Našimi sponzory připravováno velmi příjemné překvapení!! Vstupné 70 Kč

Rezervace a informace k oběma akcím na tel. 602 451 669 a na www.volny.cz/kulturni_sekce


Koncert desetiletí - Jaroslav Hutka

Legendární postava českého folku vystoupí u nás na Včelné v úterý 13. dubna 2004 od 19:30

Tento známý český písničkář, který ne zcela dobrovolně strávil několik roků minulého režimu v exilu, a jehož písňové balady dnes znova vyznívají aktuálně, pro nás předvede, na svém koncertě, výběr ze starých českých a moravských balad, upravených podle Sušilovy sbírky, dále pak průřez svou vlastní tvorbou, která čítá desítky známých písní.

Bližší informace na www.volny.cz/zondecky/hutka nebo www.hutka.cz

Rezervace vstupenek: 387 250 209.


Jihočeský ples 2.

Kulturní dům Včelná, 13. březen (sobota) 2004 - od 19:30 do 2:30 hod.

K tanci i poslechu bude hrát jihočeská dechová kapela KAMEŇÁCI. Tato kapela čítá 5 muzikantů, z toho 3 zároveň působí v Budvarce. Kameňáci si již jméno vytvořili nejen po celé České republice, ale i po Evropě (Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko, ...). Na zábavě zazní jak známé dechovky, tak i oblíbené písně minulých desetiletí. Těšit se navíc můžete na veselé historky člena kapely, Vojty Prokeše. To vše v jedinečném podání Kameňáků!

Doprovodný program - předtančení, soutěž, tombola, dražba dortu (výtěžek pro centrum ARPIDA), půlnoční losování vstupenek

Cena vstupenky: 90,- Kč

Prodej vstupenek v místním hostinci U Petrů (denně 11 - 22 hod.). Místa v sále si můžete vybrat přímo v hostinci. Další informace na tel. 606 273 121.

Všechny vás srdečně zvou Olina Turinská a Jirka Vávra!


Tištěná verze distribuována dne 26.2.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 25.2.2004