Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 5/2004

OBSAH


Opravy komunikací

V tomto týdnu byly zahájeny práce na opravě místních komunikací ve spodní části obce. Dodavatelem prací je firma Building Č. Budějovice. Předpokládaný termín dokončení oprav je 15.7.2004.

Práce budou prováděny v pořadí ulic Lesní kolonie, Nová, Úzká, Na Vyhlídce, Hraniční. Termín předání staveniště bude oznamován zvláštním letáčkem do domů v dotčených ulicích.

Při předání staveniště za účasti dodavatele a zástupce obce bude podána podrobnější informace ke způsobu provádění oprav s možností podání připomínek.


Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou konat

  • v pátek dne 11. června od 14 do 22 hodin a
  • v sobotu dne 12. června od 8 do 14 hodin.

Volební místností pro občany obce Včelná je Kulturní dům, tř.5.května 34.

Hlasovací lístky budou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz

Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději 27. května 2004 požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání shora uvedených skutečností tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. Zároveň mu vydá hlasovací lístky a úřední obálku.

Hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Informační linka k volbám

Informační kancelář Evropského parlamentu zřídila k červnovým volbám na telefonním čísle 810 800 000 informační modrou linku. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům ČR základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8:00 do 20:00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

XXII. zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 7.6.2004 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Podrobnější pozvánka bude zveřejněna ve vývěsní skříni OÚ a na www stránkách obce.

Na www.vcelna.cz si můžete přečíst i zápisy z jednání zastupitelstva, zveřejňované do několika dnů po zasedání.


Ohlédnutí za výstavou obrazů

Ve dnech 7. až 14. května se zasedací místnost obecního úřadu opět, jako již tradičně, proměnila ve výstavní síň a hostila na tři desítky obrazů známého akademického malíře a grafika Jiřího Mádla, jehož tvorba je spjata s jižními Čechami. Úspěšnou výstavu dle zápisů do knihy hostů zhlédlo 115 zájemců.


Samolepky znaku obce

Obecní úřad prodává pružné silnější samolepky se znakem obce o dvou velikostech - 3×5 cm a 5×7 cm vhodné zejména umístění na automobilech či jinde. Jednotná cena 10 Kč za kus.


Ze svazku obcí Blanský les - podhůří

Financování rozvoje obcí v současných podmínkách nebude možné bez využívání dotačních titulů z fondů Evropské unie. Současná známá pravidla však neumožňují realizovat projekty jednotlivých zejména malých obcí samostatně. To znamená, že samotná obec nemůže žádost o dotaci na investiční akce uplatnit.

Z těchto důvodů vznikají svazky obcí nebo jejich seskupení, která pak podle vymezených pravidel vytvářejí tzv. "akční skupiny" pro vypracování programu rozvoje daného regionu a stávají se žadatelem o příspěvky na jednotlivé projekty. Tyto "akční skupiny" vytvoří právnickou osobu (např. obecně prospěšnou společnost), která pak s přidělenými prostředky hospodaří.

Protože žadatel - svazek obcí - musí mít nejméně 10.000 obyvatel, došlo k dohodě mezi svazkem obcí Blanský les - podhůří (sídlo Včelná) se svazkem obcí Podkletí (sídlo Křemže) a svazkem Netolicko (sídlo Netolice) o navázání spolupráce při vytvoření společné akční skupiny a právnické osoby obecně prospěšné společnosti jako partnera pro získání dotací pro projekty především obcí tří dotčených mikroregionů.

Svazek obcí Blanský les - podhůří tento postup schválil na svém zasedání konaném 20.5.2004. Vypracování programu rozvoje takového území bude vyžadovat zapojení veřejné správy, podnikatelů, občanských aktivit ze všech oblastí života. Hodně bude však záležet na tom, jak budou připraveny samotné obce, ale i ostatní žadatelé.

Obec Včelná se na tyto změny připravuje již od roku 2002 nezbytnými kroky. Byl schválen dodatek č. 1 územního plánu nezbytný pro upřesnění zejména vodohospodářského řešení území, byl vypracován generel kanalizace obce, který obsahuje výčet současného stavu a navrhuje způsob řešení dalšího posilování kanalizačních řadů. Zastupitelstvo obce schválilo priority nutných investic, na základě kterých jsou v současné době zahájeny práce na konkrétních projektech, a to posílení kanalizačních řadů od spodní části tř.5.května, které je potřeba pro dokončení obnovy komunikací ve spodní části obce a pro případnou novou zástavbu ve spodní části obce dle změny č1. ÚP, a projekt posílení kanalizace od spodní části přes areál Osiva Boršov včetně vybudování zdrže oddílné kanalizace pod částí obce Čtyři Chalupy. Toto posílení je nezbytné zejména pro odkanalizování zejména části obce Čtyři Chalupy a pro novou zástavbu dle ÚP obce.

Tyto projekty, které je třeba dovést alespoň do fáze územního rozhodnutí, budou připraveny pro požadavky obce jako první. Obec může podle svých možností připravit několik dalších projektů jako přípravu na další požadavky. Je si však třeba uvědomit, že pokud obec uspěje, musí každý projekt, každou investici zafinancovat nejméně 20 % z vlastních zdrojů.

Tato stručná informace neobsahuje všechny oblasti složitých pravidel získávání dotací a je pouze informací o krocích, které obec a svazek obcí Blanský les - podhůří činí.

Pavel Rožboud, starosta obce


Plánované kulturní akce

Víkend věnovaný dětem

Dětské odpoledne - v sobotu 29. května 2004

Toto sportovně zaměřené odpoledne se koná od 14.00 hodin v areálu SK Včelná. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, táborák a opékání špekáčků.

Zájezd do zoologické zahrady v Praze - v neděli 30. května 2004

!! POZOR, změna odjezdového času - v 6.30 hodin !!

Zájezd do ZOO v Praze je spojený s projížďkou lodí z Rašínova nábřeží do Tróje. V ceně zájezdu je doprava, lodní jízdenka, vstupenka a prohlídka ZOO s průvodcem.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu", návrat do 19.00 hod.

Cena pro dospělého: 450 Kč

Cena pro děti do 6 let: 160 Kč

Cena pro děti 6-15 let: 260 Kč

Děti předškolního věku by měly mít doprovod dospělé osoby.

Závazné přihlášky včetně finanční úhrady přijímá kancelář obecního úřadu do 10. května 2004.

Ceny zájezdu pro děti i dospělé jsou finančně dotovány obcí.

Bližší informace k zájezdům podá J. Mandžuková, tel. 387 250 508.


INZERCE - Aby nás tělo nezradilo!

Další povídání o tom, jak na to, abychom se dlouho cítili dobře a fit!

Sejdeme se v úterý 1.6.2004 v 1700 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná. Možnost konzultace a objednání měření zátěže organismu. Těšíme se na Vás.

Jiřina Sádlová, tel. 603 359 017
Jana Holubová, tel. 387 250 976


Tištěná verze distribuována dne 26.5.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 26.5.2004