Obecní zpravodaj 6/2004

OBSAH


Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve Včelné

Počet zapsaných voličů: 1.231

Počet zúčastněných voličů: 418, tj. 34 %, počet platných hlasů: 416

Aspoň jeden hlas získalo 18 volebních stran z 31.

Počet hlasů pro jednotlivé strany dle největšího počtu hlasů:

1. ODS (169 hlasů)

2. Komunistická strana Čech a Moravy (76 hlasů)

3. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté (55 hlasů)

4. Nezávislí (40 hlasů)

5. ČSSD (21 hlasů)

6. Křesťanská a demokratická unie - Čsl. strana lidová (20 hlasů)

7. Strana zelených (13 hlasů)

8. Unie liberálních demokratů (8 hlasů)

9. Strana pro otevřenou společnost (3 hlasy)

10. - 11. Konzervativní strana, Strana venkova - spojené občanské síly (2 hlasy)

12. - 18. Koruna Česká (monar. strana Čech, Moravy a Slezska), Helax - Ostrava se baví, Balbínova poetická strana, Pravý blok - strana za odvolatelnost politiků..., Nezávislá iniciativa (NEI), Viktor Kožený - Občanská federální demokracie, Republikáni Miroslava Sládka (1 hlas)


Ze zasedání obecního zastupitelstva

 • Dne 7.6.2004 schválilo zastupitelstvo obce zadání vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na posílení kanalizačních řadů od spodní části přes areál Osiva Boršov a na tř.5.května podle návrhu zveřejněného v květnovém letáčku.

 • Dne 7.6.2004 bylo též u obce provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2003. Tento audit prováděly pracovnice ekonomického odboru krajského úřadu. Přezkoumání spočívalo v ověření dodržování povinností uložených předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu vedení účetnictví s účetními předpisy a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

  Zpráva auditora ve svém závěru uvádí: "Při přezkoumání hospodaření obce Včelná za rok 2003 provedeném podle ustanovení § 3 a 4 vyhlášky č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyl zjištěn nedostatek." Hospodařením obce se pravidelně zabývá obecní zastupitelstvo na jednáních v průběhu roku.

 • Dne 21.6.2004 schválilo zastupitelstvo po předchozím zveřejnění na úřední desce tzv. "Závěrečný účet" obce za rok 2003. Jde o celkové zhodnocení účelnosti vynakládání prostředků obce.

  Rozpočtové příjmy roku 2003 ve výši 11.532.500 Kč byly překročeny o 736.746 Kč.

  Ve výdajích došlo oproti rozpočtovaným 11.532.500 Kč k úspoře 479.796 Kč. Finanční prostředky na účtě k 31.12.2003 dosahovaly částky 2.708.701 Kč.

  Děkuji moudrým a opatrným zastupitelům za bedlivé sledování hospodaření obce, děkuji účetní obce paní Medové, která svou práci provádí velice zodpovědně v průběhu celého roku.

  Pavel Rožboud, starosta obce

 • S ohledem na dosavadní vývoj příjmů a výdajů roku 2004 a na schválené stavby a opravy začátkem letošního roku schválilo zastupitelstvo dne 21.6.04 rozpočtovou změnu č. 1/04, která navyšuje příjmy o 739 tis. Kč a výdaje o 1.988,6 tis. Kč, přičemž rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1.249,6 tis. Kč bude pokryt změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

 • Začátkem června byl pořízen osobní a užitkový automobil Škoda Fabia Combi pro potřeby obecního úřadu a Technických služeb obce za 282 tis. Kč. Obecní automobil umožní pružnější zařízení záležitostí technického i úředního charakteru.

 • Pracovníky obce byla provedena oprava kapličky (výklenková boží muka) na hlavní třídě. V této kapličce byla až do 60. let dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, ve štítě byla na ocelovém plechu znázorněna Nejsvětější Trojice. Zkorodovaný plech s již téměř neznatelnou malbou byl odstraněn. Rozhodnutím zastupitelstva bylo objednáno zhotovení nové dřevěné sošky sv. Jana Nepomuckého u akademického sochaře Josefa Kříže, rodáka z Kamenného Újezda. Vhodným způsobem bude nahrazeno i znázornění Nejsvětější Trojice ve štítu kapličky.

  Věříme, že náklady spojené s vytvořením nové sošky budou poskytnuty z prostředků dárců. Předpokládaný termín osazení je říjen 2004.


Poděkování

V sobotu 29. května 2004 organizovala kulturní komise obce dětské odpoledne. Za sponzorský dar děkujeme panu Josefu Šlincovi a za organizační spolupráci paní Věře Dvořákové, Věře Kaňkové, Martině Studené, Pavlíně Kolbabové, dr. Ivaně Jirákové, Ludmile Tušlové, Kateřině a Adree Mandžukovým, Radce a Kristýně Kubalové, Kristýně Medové, Veronice Fušumové, Romaně Strnadové, panu Jaroslavu Ratajovi, ing. Milanu Jirákovi a ing. Janu Braumovi.

Ing. Janu Braumovi patří poděkování též za vedení kurzu základního ovládání počítače a internetu, který úspěšně probíhá již po několik týdnů. Kurz je prováděn pro účastníky bezplatně a bez nároku na odměnu ze strany školitele.


Zprávy z mateřské školy

Během měsíce června dokončily děti plavecký výcvik v Českých Budějovicích, navštívily muzeum motocyklů, zhlédly několik divadelních představení a výstavu obrazů p. Mádla na obecním úřadě, oslavily Den dětí a u příležitosti ukončení školního roku se konal tradiční táborový oheň na školní zahradě.

Poděkování za sponzorské dary: děkujeme panu Kohoutovi za dopravní koberec, paní Frídové za sladkosti pro děti, a rodičům - paní Postlové, Sedláčkové a panu Stuchlému za drobné dary pro děti.

Zastupitelé obce, obecní úřad a zaměstnanci MŠ přejí všem spoluobčanům hezké prázdniny a příjemně prožitou dovolenou


Zahradní slavnost v Kamenném Újezdu

Obec baráčníků v Kamenném Újezdu srdečně zve na ZAHRADNÍ SLAVNOST v sobotu 17. července 2004 od 14 hodin v parku na návsi. K tanci a poslechu hrají Babouci.

Dále se představí mladí muzikanti, od 19 hodin místní heligonkáři a harmonikáři


Tištěná verze distribuována dne 28.6.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 1.7.2004