Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 7/2004

OBSAH


Ukončení vaření a roznášky obědů pro občany obce z kuchyně MŠ Včelná

V současné době (do prázdnin) bylo v kuchyni mateřské školy vařeno cca 8 - 10 obědů denně pro občany obce nad rámec povoleného vaření pro děti a zaměstnance MŠ.

Protože tento způsob vyvařování je v rozporu se současnými legislativními normami a v obci je možné veřejné stravování v jiných zařízeních, ukončila příspěvková organizace MŠ Včelná se souhlasem zastupitelstva obce vaření v kuchyni MŠ pro veřejnost s platností od 1.9.2004.

Legalizace vaření těchto obědů v MŠ by znamenala vystavení živnostenského listu pro MŠ, oddělení pracovních úvazků pro kuchařku, účetní, pokladní apod., oddělení účetnictví, evidence potravin a ostatních nákladů.

Rozúčtování skutečných nákladů na tak nízký počet připravovaných jídel by neúměrně zatížilo cenu oběda. Bezplatná roznáška obědů civilní službou je též zrušena z důvodu ukončení civilní služby v ČR.

Zájemci, kterým nebrání zdravotní stav, mohou využít stravovacích služeb restauračních provozoven v obci. Osamocení starší občané se zdravotními problémy mohou požádat o zabezpečení pěčovatelské služby prostřednictvím svého lékaře.

Na úhradu nákladů pečovatelské služby přispívají zájemci příspěvkem stanoveným podle výše důchodu. Podrobnosti a podmínky stanoví příslušná pečovatelská služba.

Možnost dovážení obědů předběžně projednal obecní úřad s pečovatelskou službou, kterou zabezpečuje paní Řezníčková, tel. č. 385 340 127. Tato služba využívá vaření kuchyně při ZŠ Kamenný Újezd, která má oddělené živnostenské podnikání a vyvařuje pro pečovatelský dům a řadu ostatních strávníků.

Poskytnutí těchto služeb kuchyně ZŠ Kamenný Újezd bylo předběžně projednáno i s obcí Kamenný Újezd, která je zřizovatelem školy.

Pavel Rožboud, starosta obce


Upozornění provozovatele vodovodní sítě v obci

Provozovatelská firma VaK Jižní Čechy upozorňuje, že je nepřípustné propojovat potrubí veřejného vodovodu s hygienicky nezabezpečenou vodou ze soukromých vrtů a studní. Ta se může za jistých podmínek stát příčinou kontaminace pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu.

Ustanovení odst. 3 § 15 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích stanoví: "...vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové vody a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému."

Vlastníci nemovitostí se v případě takového propojení vystavují nebezpečí nemalých finančních postihů dle citovaného zákona.


Oprava místních komunikací

Dne 23.7. byla dokončena oprava místních komunikací v ulicích Lesní kolonie, Nová, Úzká, Hraniční a Na Vyhlídce. S opravou povrchu vozovky položením živičného koberce byla navíc provedena oprava 39 vodovodních uzávěrů, oprava části chodníku na tř.5.května a odvodněna křižovatka ulice Lesní kolonie a Nová.

Celkové náklady na tyto opravy dosáhly částky 1.473.197 Kč včetně 19% DPH.

Obecní úřad děkuje spoluobčanům za pochopení a spolupráci při provádění oprav a pracovníkům stavební firmy BUILDING za práce provedené ve sjednané lhůtě a ve velmi dobré kvalitě. Záruční doba činí 36 měsíců od předání a převzetí díla.


Sportovní den

Sportovní klub Včelná Vás zve na tradiční Sportovní den v sobotu 7. srpna 2004

8,00