Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 10/2004

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 8.11. zhodnotilo dosavadní průběh hospodaření obce v roce 2004 a přijalo zásady přípravy rozpočtu na rok 2005. S ohledem na skutečnost hospodaření v letošním roce lze navrhnout navýšení příjmů i výdajů pro rok 2005 o cca 1.200 tis Kč.

Výše vodného a stočného byla stanovena vzhledem k nárůstu cen takto:

- vodné na rok 2005 ve výši 24,50 za 1 m3 bez DPH,

- stočné na rok 2005 ve výši 13,30 za 1 m3 bez DPH,

celkem vodné a stočné 37,80 za 1 m3 bez DPH, tj. nárůst o 1,45 Kč proti roku 2004.

Zvýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadu je stále v jednání s firmou A.S.A. České Budějovice. Toto zvýšení negativně ovlivní odvod poplatků za ukládání odpadů státu, ceny PHM a dalších služeb a vyšší DPH o 14 %. Poplatek za jednu osobu pro příští rok bude schválen na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Pavel Rožboud, starosta obce


Civilní služba končí…

V prosinci letošního roku končí možnost využívání civilní služby pro potřeby obce. Naše obec zaměstnávala v průměru 2-3 civilkáře ročně po dobu 11 let. Mladí civilkáři prováděli úklidové práce, údržbu a opravy na zařízení obce (místní komunikace, veřejná zeleň, stavební práce, malování a nátěry, drobné opravy budov OÚ, MŠ, KD, hasičárny, veřejného osvětlení i výpomocné práce pro starší občany, poštovní doručovatele apod.). Pomáhali též obecnímu úřadu při zavádění výpočetní techniky. Většinu těchto prací prováděli civilkáři pod vedením pana Jaroslava Rataje.

To, že měla naše obec velmi dobrou zkušenost s výkonem absolventů civilní služby, dokládá i fakt, že již druhý civilkář se stává stálým zaměstnancem obce. Tento pracovník bude zařazen do technické čety pro veřejně prospěšné práce, která bude mít pro příští rok pouze 3 zaměstnance, a to 2 v řádném pracovním poměru a 1 v pracovním poměru na cca 9 měsíců.

Panu Ratajovi a všem civilkářům patří poděkování za jejich pracovní úsilí.

Pavel Rožboud, starosta obce


Závora na komunikaci k vodojemu

S platností od 16.11.2004 bude opět uzamčena nová závora na komunikaci k vodojemu, která byla umístěna k hranici zastavěného území obce (k MŠ Včelná). Průjezd bude umožněn pouze uživatelům dotčených nemovitostí v nutných případech.

Obracím se proto na spoluobčany se žádostí o pochopení snahy nezavádět do obce dopravní spojku, která obci neprospívá, pouze přináší negativní dopady. Snažme se společně zachovat příjemné prostředí v obci s jedinečnou návazností na lesní cesty celoročně sloužící ke krátkodobé rekreaci.

Pavel Rožboud, starosta obce


Připomenutí

Od čtvrtka 18. do soboty 20. listopadu bude v zahradě za Kulturním domem opět přistaven kontejner na kompostovatelný odpad - jako listí, stařiny, větve rozsekané na menší kusy, odpad ze zahrádek, nikoliv však kameny a cihly.


Poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli na vytvoření nové sochy sv. Jana Nepomuckého a všem účastníkům malé slavnosti odhalení sochy a znovuvysvěcení kapličky dne 31.10.2004. I přes velmi nepříznivé počasí přišlo na slavnost téměř 100 účastníků. Vzácným hostem byl hejtman Jihočeského kraje p. RNDr. Jan Zahradník. Svěcení provedl páter Karel Hampl - správce farnosti Boršov, Kamenný Újezd a Doudleby, historii kapličky připomněl PhDr. Ferdinand Vydra, bývalý kronikář obce.


Informace obecní knihovny

Děkujeme všem čtenářům, pravidelným návštěvníkům naší knihovny za trvající zájem o výpůjční služby naší knihovny i veřejného internetu, který je zde k dispozici zcela zdarma.

V knihovně je instalováno 1 počítačové pracoviště a je určeno především pro internet. Hraní her přinesených na různých nosičích bude tolerováno pouze, nebude-li v knihovně žádný zájemce o internet. Současně ale žádáme o včasné vracení vypůjčených knih. Vzhledem k vysokému zájmu o některé knihy, ať již nové či školní četbu, je třeba v souladu s výpůjčním řádem knihy vracet do 1 měsíce po vypůjčení. Pokud si knihu nikdo nenárokuje, je možno zájemci termín následně prodloužit.

Těšíme se na vaši návštěvu a na návštěvu dalších nových čtenářů.


Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu
Výsledky - jak volili občané Včelné


Volební účast

Volby