Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 12/2004

OBSAH


Úvodem

Zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům hodně radosti, dobré pohody a klidu o vánočních svátcích. Děkujeme za dobrou spolupráci při vyřizování obecních i osobních záležitostí, přejeme pevné zdraví a úspěšný rok 2005.


Ze zasedání obecního zastupitelstva

28. zasedání zastupitelstva obce se konalo 13.12.2004. Hlavní náplní z 18-bodového programu jednání bylo projednání a schválení záležitostí týkajících se rozpočtu obce, místních poplatků, vyhlášek a inventarizace majetku.

 • Rozpočtová změna

  Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 3, kterou se navyšují rozpočtové příjmy roku 2004 o 843,3 tis. Kč a rozpočtové výdaje o 377,9 tis. Kč.

 • Rozpočet na rok 2005

  Rozpočet na rok 2005 byl schválen v objemu předpokládaných příjmů ve výši 10.609 tis. Kč a výdajů ve výši 8.994 tis. Kč. K výdajům je však třeba přičíst částku1.615 tis. Kč, kterou obec uhradí povinné závazky, tj. splátky dlouhodobých přijatých půjček.

  Podrobný rozpis rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a ve vývěsní skříni obecního úřadu a je k nahlédnutí i v kanceláři OÚ.

 • Zrušení vyhlášky o vybírání "školného" v MŠ

  V souladu s novým školským zákonem, který nabývá účinnosti od 1.1.2005, byla zrušena vyhláška obce č. 2/2002 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu nákladů na provoz mateřské školy. Tento příspěvek nově stanoví přímo příspěvková organizace Mateřská škola na základě prováděcího předpisu ke školskému zákonu. Tento prováděcí předpis však ministerstvo školství dosud nevydalo.

 • Výše poplatku za odvoz komunálního odpadu

  Dodatkem k vyhlášce o místních poplatcích byl stanoven poplatek za odvoz odpadů na rok 2005 ve výši 420 Kč na osobu a rok. Příčinou tohoto navýšení je celkové zvýšení cen služeb poskytovaných firmou A.S.A. České Budějovice odůvodněná nárůstem cen pohonných hmot, poplatku za uložení odpadu na skládku o 100 Kč/t a zvýšení DPH o 14 %.

 • Projekt technického zázemí OÚ

  Zastupitelé schválili též smlouvu na vypracování projektové dokumentace na stavbu Technických služeb obce, ve které bude garáž, sociální zařízení, šatny, malá kancelář, dílna a sklad pro pracovníky údržby majetku obce.

 • Starostovi zastupitelé uložili zabezpečit řádnou inventarizaci majetku obce k 31.12.2004.

Pavel Rožboud, starosta obceNekryjte vandaly

Kdo strhl a odcizil vlajku EU a vytrhl konzoli státní vlajky z budovy OÚ?

Kdo poškodil těžkou technikou závoru na komunikaci u mateřské školy?

Kdo vypáčil dopravní značku v ulici gen.Sokolovského? . . . . .


K zimní údržbě komunikací

Ulice či části ulic, kde nebude možný volný a bezpečný průjezd při prohrnování sněhu a posypu, nebudou udržovány. Ulice neslouží k trvalému odstavení vozidel ani k parkování vozidel sloužících k podnikání.

Obecní úřad může vlastníkům či uživatelům nemovitostí poskytnout posypový materiál "Ekogrit" k ošetření přilehlých chodníků. O poskytnutí posypového materiálu požádejte OÚ Včelná na tel. č. 387 250 223.


Vyvážení popelnic a pytlů na PET lahve

Pracovníci firmy A.S.A. Č. Budějovice zahajují vyprazdňování popelnic každý pátek již v 6 hodin ráno. Odvoz pytlů s PET lahvemi každý poslední pátek v měsíci též již od 6 hodin. Vystavte proto popelnice a pytle s PET lahvemi včas - ve čtvrtek večer - a na viditelné místo.


Zprávy z mateřské školy

3. prosince byla v mateřské škole mikulášská nadílka - přišel Mikuláš, čert i anděl. Děkujeme za pomoc provozním pracovníkům obce.

Večer zazpívaly děti koledy při slavnostním nasvícení vánočního stromu. Děkujeme p. Hromadovi za pohoštění pro děti.

11. prosince vystoupily děti s pásmem tanečků pro setkání seniorů v Kulturním domě.

16. prosince máme ve školce vánoční posezení s rodiči a dětmi.

Poděkování za drobné sponzorské dary patří paní Pamětické, Karlové, Hindy, Sahanové, Vovsové, Kalkušové, Trojákové, Holé, Sukdolové, Šeborové a panu Hanetšlegerovi.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům klidné vánoce, hodně štěstí v novém roce a těší se na další spolupráci.


Plesová sezóna 2005

L E D E N

 • Sobota 22.1. Ples ODS         hraje ROSA
 • Pátek 28.1. Bál dobrých srdcí     hraje LIPENKA V. Bílka

Ú N O R

 • Sobota 5.2. Obecní ples        hraje LIPENKA V. Bílka
 • Sobota 12.2. Ples Baráčníků      hraje ŠUMAVANKA
 • Pátek 18.2. Ples Sportovního klubu  hraje RM BAND Milevsko
 • Pátek 25.2. Ples Tanečního klubu Styl hraje LIPENKA a LOTOS

B Ř E Z E N

 • Pátek  4.3. Ples Bratří Zátků     hraje BUD BAND J. Bárty
 • Sobota 13.3. Dětský karneval


Výzva rodičům

S oslavou konce roku každoročně stoupá užívání tzv. zábavné pyrotechniky, která může v rukou zejména dětí způsobit vážná zranění.

Obracíme se proto především na rodiče dětí a mladistvých, aby se zajímali, s jakou pyrotechnikou děti zacházejí a dohlédli na správnou manipulaci s ní. Množí se též využívání petard k úmyslnému obtěžování a zastrašování lidí na ulicích. Předcházejte možným úrazům a poškozování vlastního i cizího majetku.


Změna na zastávce ČD Včelná

Dle oznámení Českých drah, a.s. nebude nadále zastávka Včelná trvale obsazena zaměstnanci ČD. Jako čekárny budou sloužit kryté přístřešky u výpravní budovy.

Odbavení cestujících jízdními doklady provede pověřený zaměstnanec přímo ve vlaku. Jízdní doklady lze taktéž zakoupit v kterékoli železniční stanici, kde jsou otevřeny osobní pokladny.


INZERCE: Ze základní školy Boršov nad Vlatvou

"Málo nás, málo nás, přijď školáčku mezi nás!"

Naše základní škola s dlouholetou tradicí sdružuje školu, školku, školní družinu a jídelnu a má velmi dobré vybavení - počítačovou třídu, hudebnu, jazykovou třídu. Pořádáme kroužky podle zájmu dětí - počítačový, sportovní, turistický, cizí jazyk A/N, dovedné ruce, dramatický.

Snadno podchytíme negativní jevy: drogy, šikana, alkohol, záškoláctví. Ihned řešíme ve spolupráci s rodiči.

Naše paní učitelky se dětem věnují s nasazením, během roku pro ně připravují nejrůznější akce a soutěže. Naše vychovatelka se o děti postará před i po vyučování a paní kuchařky výtečně vaří.

Přijďte se do naší školy podívat! Stojí to za to! Rádi Vás po ní provedeme!

Kontakt: ředitelka Mgr. Alena Suchá, tel. ZŠ 387 250 345, domů 387 250 283.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., najdete nás i na www.borsovnvlt.cz.


INZERCE: Prodejna Centrum oznamuje

Oprava běžné prodejní doby oproti minulému letáku:

Po-Pá: 7-18, So: 7-11, Ne: 8-11 hod.

Prodejní doba o svátcích:

 • Pátek 24.12. 7-11
 • Sobota 25.12. Zavřeno
 • Neděle 26.12. Zavřeno

 • Pátek 31.12. 7-11
 • Sobota 1.1. Zavřeno
 • Neděle 2.1. 8-11

Opět zahájen prodej jízdenek MHD.

Přejeme všem zákazníkům klidné prožití svátků vánočních, vše nejlepší do nového roku a těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Václav Mrzena, vzduchotechnika

Václav Mrzena, tř.5.května 63, Včelná, tel. 608 505 445, 387 250 325

nabízí:

 • projekce, kompletace, montáž vzduchotechniky
 • klimatizace • vzduchotechnika pro bazény
 • teplovzdušné vytápění domů
 • čističky vzduchu • revize požárních klapek

INZERCE: Laurel s.r.o., účetnictví

Laurel s.r.o. nabízí

 • vedení účetnictví, daně, mzdy
 • zpracování daňového přiznání
 • poradenství

Kancelář: J. Lomského 19, 370 06 České Budějovice

Tel.: 387 204 512, 603 475 158


Upozornění

V současné době probíhá v obci akce firmy Aquel oznámená letáky do schránek s nabídkou zjištění kvality pitné vody a nabídkou prodeje zařízení na osmotickou filtraci pitné vody. Tato komerční aktivita není akcí obecního úřadu a obecní úřad ji ani nepodporuje.


Tištěná verze distribuována dne 17.12.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 17.12.2004