Obecní zpravodaj 01/2005

OBSAH


Platby poplatků v roce 2005

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů zůstává nezměněn. Za prvního psa 100 Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150 Kč.

Důchodci, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu, platí polovinu z těchto částek. Poplatek je splatný do 31.3. a platí se ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu činí 420 Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný do 31. března.

Poplatková povinnost ve výši 420 Kč se vztahuje i na majitele objektu užívaného k rekreaci, v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. V tom případě je splatnost prodloužena do 30. června.

Osvobození a úlevy od poplatku za komunální odpad:

 1. Osvobozeno je třetí a každé další dítě v domácnosti mladší 15 let.
 2. Studentům ubytovaným v místě studia mimo obec se poskytuje sleva 50 Kč.
 3. U samot, kam nemůže zajíždět svozový vůz odpadů, činí poplatková povinnost 250 Kč na osobu.

Způsoby úhrady

 • V hotovosti v kanceláři obecního úřadu v pracovní době:
  Po+St: 7-12 a 13-17 Út+Čt: 7-12 a 13-15,30 Pá: 7-12
 • Převodem na účet obce u ČSOB č. 127 385 614 / 0300 s uvedením rodného čísla plátce jako variabilního symbolu. Pokud platíte jen za některé obyvatele domu, sdělte prosím telefonicky či na e-mail jména osob, za něž jste zaplatili.

Poděkování

Organizátor Tříkrálové sbírky Česká katolická charita děkuje všem našim spoluobčanům, kteří svým darem do sbírky přispěli. V naší obci bylo vybráno přes 15 tis. Kč.


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém prvním zasedání v roce 2005 dne 10.1. rozhodlo připojit se k pomoci postiženým přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii prostřednictvím akce VENKOV VENKOVU, která podpoří obnovu konkrétní budovy, např. školy na Srí Lance, částkou 10 tis. Kč z rozpočtu obce.

Dále se OZ seznámilo s předběžnou zprávou o hospodaření obce v roce 2004. Dosavadní výsledky potvrzují očekávání kladného hospodaření se zůstatkem na účtě k 31.12. Kč 2.600.918.

K překročení příjmů došlo zejména díky větší daňové výtěžnosti proti očekávání.

Předpokládané celkové příjmy: 12.406.300 Kč.

Skutečnost k 31.12.2004: 13.202.744 Kč

Naproti tomu předpokládané výdaje byly nižší díky úsporám v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Předpokládané výdaje: 11.921.500 Kč

Skutečnost k 31.12.2004: 11.351.854 Kč

Kladně je třeba hodnotit i to, že poplatková povinnost našich spoluobčanů je až na obyvatele 1 domu ve Včelné splněna beze zbytku, za což patří jistě poděkování.

Závěrečný účet roku 2004 bude zastupitelstvo projednávat až po provedené kontrole hospodaření auditorem.

Při projednávání ekonomických záležitostí schválili zastupitelé rozpočtový výhled do roku 2007, který předpokládá meziroční nárůst příjmů a výdajů o 7 %.

Příprava investičních akcí V letošním roce budeme pokračovat v přípravě náročné akce posílení kanalizačních řadů, byla schválena přístavba budovy OÚ o objekt technického zázemí, který bude sloužit pracovníkům údržby majetku obce.

Při projednávání zpráv předsedů výborů a komisí byla vyzdvižena práce komise sociální, komise výstavby a zejména komise kulturní, která se velkou měrou podílí na společenském a kulturním životě v obci.

Z přehledu kulturních a společenských akcí v roce 2004 uvádíme:

V Kulturním domě se v loňské sezóně konalo 7 plesů, 5 tanečních zábav, 3 karnevaly, 2× taneční soutěž, 2× akce pro děti, setkání se seniory a další rodinné akce a školení.

Vedle toho se konala malá slavnost znovuotevření obecní knihovny, jarní a podzimní výstavy obrazů v budově OÚ, kurzy řemesel, zájezdy do termálních lázní, 2× poznávací do Rakouska, pobytový zájezd do Chorvatska, s dětmi do ZOO Praha, slavnost znovuvysvěcení kapličky, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a se Sportovním klubem dětské odpoledne.

Oblíbený je každoroční zájezd pořádaný pro seniory sociální komisí. Ze vzdělávacích akcí připomínáme kurz angličtiny a kurz práce s počítačem pro starší spoluobčany, kterého se ujal ing. Jan Braum.

V Kulturním domě již dlouhodobě působí Taneční klub STYL, který vychovává taneční páry dětí a mládeže.

K zájmové činnosti je však třeba přičíst bohatou činnost Sportovního klubu Včelná, který vychovává řadu sportovců v nejrůznějších sportovních odvětvích počínaje kopanou, sportem pro všechny s atletikou až po již tradiční metanou.

Všem organizátorům, pořadatelům či vedoucím oddílů patří za jejich dobrovolnou činnost velké poděkování.

Přejme si, aby i v letošním roce byli mezi námi stejně obětaví lidé, aby se tyto dobré pořady dařilo udržovat a aby se dařilo rozšiřovat zájmovou činnost zejména pro děti a mládež.

Pavel Rožboud, starosta obce


Plesová sezóna 2005

L E D E N

 • Sobota 22.1. Ples ODS         hraje ROSA
 • Pátek 28.1. Bál dobrých srdcí     hraje LIPENKA V. Bílka

Ú N O R

 • Sobota 5.2. Obecní ples        hraje LIPENKA V. Bílka
 • Sobota 12.2. Ples Baráčníků      hraje ŠUMAVANKA
 • Pátek 18.2. Ples Sportovního klubu  hraje RM BAND Milevsko
 • Pátek 25.2. Ples Tanečního klubu Styl hraje LIPENKA a LOTOS

B Ř E Z E N

 • Pátek  4.3. Ples Bratří Zátků     hraje BUD BAND J. Bárty
 • Neděle 13.3. Dětský karneval (oprava data)

Podmínky užívání budovy Kulturního domu

Pro krátkodobé pronájmy bude s nájemcem (pořadatelem) uzavírána smlouva o poskytnutí sálu KD, která stanoví podmínky užívání včetně závazné doby trvání, výše úhrady a termínů úhrady nákladů.

Výše úhrady byla s platností od 10.1.2005 stanovena takto:

Za akci, která nepřesáhne dobu trvání 2 hodiny, se účtuje částka 700 Kč, za ostatní akce se účtuje 700 Kč za první dvě hodiny trvání a za každou započatou další hodinu 250 Kč.

Pořadatelé kulturních a společenských akcí působící v obci Včelná (se sídlem v obci) a pořadatelé rodinných akcí s trvalým pobytem v obci mohou požádat o slevu do 30 % ze stanovené úhrady.

Navýšení úhrady bylo vyvoláno potřebou krytí provozních nákladů.


Zájezd do termálních lázní

Lázně Füssing nabízí regeneraci a odpočinek v příjemném prostředí s mnoha možnostmi koupání v krytých i otevřených bazénech s termální vodou od 28 do 42 °C. Při cestě do Bad Füssingu bude krátká zastávka v Pockingu (Aldi) na nákup.

Termín: 12. března 2004

Odjezd v 6.15 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat do 21.00 hodin.

Cena: 520 Kč (doprava, vstupné a pojištění)

Do 6. února jsou v CK Máj České Budějovice rezervovaná místa, proto je nezbytné přihlásit se do této doby.


Zprávy z mateřské školy

Poděkování patří manželům Sahanovým za zakoupení skluzavky na školní zahradu.

Informujeme rodiče, že úplata na neinvestiční náklady dle nového školského zákona je stanovena v základní výši 250 Kč na měsíc. Podrobnosti se dozvíte v MŠ.


Zápisy do základních škol

Základní školy oznamují termín zápisu do 1. tříd:

ZŠ v Českých Budějovicích: 11. února odpoledne (13 - 17 hodin) a 12. února dopoledne (9 - 11,30 hodin).

ZŠ Boršov nad Vltavou: 28. ledna od 13 do 17 hodin 29. ledna od 9 do 12 hodin

ZŠ Kamenný Újezd: 7. a 8. února od 13,30 do 17 hodin

Další informace z nového školského zákona platného od 1. ledna 2005:

§ 24 - školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

§ 36, odst. 3 - Plnění povinné školní docházky: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není dovolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce."

Odst. 4: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."


INZERCE: Pedikúra

Zveme Vás k návštěvě pedikúry

Hana Prušáková, Jiráskova 211

Bližší informace na tel. 606 949 500 nebo 387 250 724


INZERCE: Jak podpořit své zdraví

Přijďte si opět pohovořit o tom, jak podpořit své zdraví.

Všichni víme, že je lepší problému předcházet a s námi se můžete dozvědět jak.

Termín: 19.1.2005 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná

Těšíme se na Vás: J. Sádlová, J. Holubová


Tištěná verze distribuována dne 18.1.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 17.1.2005