Obecní zpravodaj 1/2006

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výsledek hospodaření za rok 2005

Zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 9. ledna projednalo předběžnou zprávu o hospodaření obce v roce 2005. Příjmy rozpočtu se vyšplhaly na 12.571.046 Kč proti původně rozpočtovaným 10.609.000 Kč. Výdaje i se započtenou úhradou dlouhodobých závazků dosáhly 11.480.52 Kč. Stav účtu obce se oproti 1.1.2005 zvýšil k 31.12.2005 o 1.090.517 Kč a dosahuje částky 3.773.938 Kč. Tato předběžná čísla mohou při sestavování závěrečného účtu doznat nepatrných změn.


Sněhová nadílka

Pro milovníky zimních radovánek jistě příjemné překvapení při vstupu do nového roku ve formě bohaté sněhové nadílky. Pro správu silnic, dopravce, údržbu místních komunikací a lesní hospodářství však obrovské starosti.

Děkuji všem spoluobčanům za pomoc a spolupráci při odstraňování sněhu, děkuji pracovníkům obce, kteří bez ohledu na čas denní či noční doby zabezpečovali nepřetržitou sjízdnost místních komunikací.

Největší překážkou při podobných kalamitách jsou zaparkovaná vozidla v ulicích, mnohdy po obou stranách. Takové jednání mělo za následek, že ne vždy bylo možné některé ulice prohrnovat.

Při odstraňování sněhu z prostoru zastávek autobusů a některých křižovatek a ulic pomáhaly obci firmy Dopravní stavby Bohemia Boršov, Norema a na objednávku Správy a údržby silnic JčK firma Elsa Boršov. Pracovníkům těchto firem patří též poděkování.

I přesto, že se podařilo sněhovou kalamitu dobře zvládat, zaznamenali naši pracovníci i já osobně nepochopitelnou zkušenost. Jednak je to již zmíněné mnohdy bezohledné parkování vozidel, přehazování odhrnutého sněhu zpět do vozovky namísto ponechání na hromadě u kraje vozovky a osočování posádky traktoru za to, že sníh odhrnuje také do prostoru vstupu do domu nebo vjezdu do garáže. Při takovém dlouhodobém sněžení je nutné provádět pluhování opakovaně a považuji za samozřejmost, že si vstup do domu nebo vjezd prohrnu vlastními silami. Není ani možné požadovat na posádce, aby sníh odhrnovala pouze směrem od mého pozemku.

Děkuji za pochopení a všem milovníkům zimních sportů a radovánek přeji bohaté užití bez újmy na zdraví.

Pavel Rožboud, starosta


Úhrada místních poplatků na rok 2006

Poplatek ze psů

Poplatek je splatný do 31.3. a platí se ze psů starších 3 měsíců. Výše zůstává stejná jako v roce minulém, tedy důchodci zaplatí 50 Kč, ostatní 100 Kč za prvního psa. Za každého dalšího psa téhož majitele se platí o 50 % více, tedy 75 či 150 Kč.

Při dvakrát zdokumentovaném pobíhání psa na veřejných prostranstvích za rok 2005 zaplatí jeho majitel na poplatku letos o 250 Kč více. Je-li pes takto zdokumentován, obdrží o tom majitel tentýž den do schránky oznámení, včetně usvědčující fotografie.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za sběr a likvidaci domovního odpadu byl stanoven na 450 Kč na osobu a rok.

Poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a dále vlastníci objektů určených k individuální rekreaci, v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu (za rekreační objekt se platí 450 Kč ročně).

Úlevy a osvobození od poplatku:

 • Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě do 18 let bez vlastního příjmu žijící ve společné domácnosti.
 • Studentům ubytovaným v místě studia mimo obec se poskytuje úleva 50 Kč.
 • Částečná úleva v poměrné výši se poskytne těm, kdo v obci prokazatelně nepobývají po dobu delší než 3 kalendářní měsíce (souvisle).
 • Úleva 200 Kč se poskytuje poplatníkům bydlícím v místě, kam není možné z technických důvodů zajíždět sběrným vozem popelnic.

Poplatek je splatný do 31. března, u objektů určených k individuální rekre-aci do 30. června běžného roku. Za domácnost poplatek odvede společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník či správce. Poplatníci jsou povinni uhradit poplatek sami bez vyzvání.

Obecní úřad nevydává žádné známky k označování popelnic.

Plné znění vyhlášky o místních poplatcích na www.vcelna.cz.

Způsoby úhrady

 • V hotovosti v kanceláři obecního úřadu v pracovní době: Po+St: 7-12 a 13-17, Út+Čt: 7-12 a 13-15:30, Pá: 7-12 hodin.
 • Převodem na účet obce u ČSOB č. 127 385 614 / 0300 s uvedením rodného čísla plátce jako variabilního symbolu. Pokud platíte jen za některé obyvatele domu, sdělte prosím telefonicky či na e-mail jména osob, za něž jste zaplatili.


Setkání se živnostníky a podnikateli

V úterý 17. ledna se uskuteční setkání živnostníků a podnikatelů působících v obci Včelná se zástupci zastupitelstva obce.

Cílem setkání je vzájemné předání zkušeností při styku se státní správou a samosprávou, předání informací o současném postavení obce Včelná a reálných možnostech dalšího rozvoje obce. Při setkání bude věnována pozor-nost připravovaným možnostem čerpání podpor na obecní a na podnikatelské projekty v příštích letech.

Pavel Rožboud, starosta


Plesová sezóna 2006

V sobotu 28. ledna se uskuteční již XVI. obecní ples, který je připravován právě s podporou místních podnikatelů a živnostníků. Účinkovat bude "Rosa" Oldřicha Skupníka. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři obecního úřadu.

Obecnímu plesu bude předcházet v sobotu 21. ledna ples ODS. Hraje "Rosa" Oldřicha Skupníka, vstupenky jsou v předprodeji u p. Mikšovského či p. Hájka, tel. 602 135 774.

Další plesy:

 ÚNOR
  Středa  8.2.  Maturitní ples ISŠO
  Sobota 11.2.  Ples Baráčníků IX. župy Kubatovy.
          Vstupenky u F. Čerkla, Boršov 44.
          Hraje Šumavanka Václava Rožbouda.
  Pátek  17.2.  Ples Sportovního klubu.
          Hraje RM Band Ivana Radosty
          Předprodej vstupenek v klubovně SK Včelná.
  Sobota 25.2.  Ples Tanečního klubu Styl - zrušen pořadatelem BŘEZEN
  Pátek  10.3.  Ples Bratří Zátků
          Hraje Bárta a spol.
          Vstupenky na tel. 737 203 924 p. Šafka.


Zprávy z mateřské školy

V novém roce ve škole proběhlo tříkrálové koledování. Předškolní děti navštíví výchovný pořad v Planetáriu v Č. Budějovicích.

Děkujeme všem rodičům, kteří podporují školu peněžními dary na její vybavení novými stolky. Další dary uvítáme.

Poděkování za dary patří též manželům Stuchlým a Walischovým.

M. Matějková, ředitelka


Zápisy do základních škol

Zveřejňujeme datumy zápisů do škol v okolí naší obce.

ZŠ Boršov nad Vltavou

Pátek 27. ledna od 13 do 17 hodin a sobota 28. ledna od 9 do 12 hodin. Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.1999 do 31.8.2000. Rodiče při zápisu předkládají: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o povolení odkladu školní docházky a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

ZŠ Kamenný Újezd

Pondělí a úterý 6. a 7. února od 13 do 17 hodin.

Základní školy v Českých Budějovicích

Pátek 10. února od 14 do 17 hodin a sobota 11. února od 9 do 12 hodin.


Žádost o spolupráci

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje upozorňuje na rostoucí počet velkých požárů vzniklých na území Jihočeského kraje v závěru loňského roku.

Ze zjištění příčin jejich vzniku vyplynulo, že mnohé objekty byly užívány bez, případně v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo stavebním povolením. Obracíme se proto na vlastníky či nájemce nemovitostí, aby napravili případné nedostatky odporující stavebnímu zákonu či zákonu o požární ochraně a aby ve vlastním zájmu prováděli kontroly zejména elektrických zařízení, topidel či způsob uskladnění hořlavých látek.

Pavel Rožboud, starosta


Upozornění Policie ČR

Policie ČR, obvodní oddělení Boršov nad Vltavou, upozorňuje vlastníky motorových vozidel na rostoucí počet vykrádání odložených věcí v zaparko-va-ných vozidlech v ulicích, ale i na soukromých pozemcích u rodinných domků.

Zloděj zpravidla rozbije okno auta a vykrade odložené věci. Nedávejte těmto zlodějíčkům příležitost. Zjištěné případy neodkládejte a neprodleně oznamte policii.


INZERCE: Vysokorychlostní připojení k internetu ve Včelné

Společnost inet s.r.o. nabízí nově vysokorychlostní připojení realizované bezdrátovou technologií z boršovského sila. Podmínkou připojení je přímá viditelnost na toto silo ze střechy domu.

Pořizovací cena hardwaru je 4.500 Kč. Firma není plátcem DPH.

Tarif "Speed Borsov" - 1024 kb/s, agregace 1:20, cena 350 Kč/měs.

Tarif "Speed+ Borsov" - 2048 kb/s, agregace 1:20, cena 550 Kč/měs.

Webové rozhraní nastavení služeb, bez omezení času či objemu dat, bez závazku minimální doby užívání. Zvolená agregace je vyzkoušena jako optimální.

Informace: www.inet4.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 777 158 456 777 594 535.


Tištěná verze distribuována dne 16.1.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 17.1.2006