Obecní zpravodaj 9/2006

OBSAH


Hospodaření obce

- Pokračování o obci z minulého letáčku -

Hospodaření obce je řízeno řadou zákonů a právních předpisů, z nichž nejvýznamnější jsou zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 218 a 250/2000 Sb.) a zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (č. 243/2000 Sb.). Podle rozpočtových pravidel jsou příjmy děleny podle druhu do jednotlivých tříd.

Nejvýznamnější třída 1 - daňové příjmy - se dělí na tzv. sdílené daňové příjmy, které ovlivňuje počet obyvatel obce a jsou přerozdělovány z některých celostátních daní, a místní a správní poplatky, kde nejvýznamnější je poplatek za svoz a likvidaci odpadu a za provoz výherních hracích automatů, a pohybují se od 0,6 do 0,9 mil. Kč.

Sdílené daňové příjmy + daň z nemovitosti v jednotlivých letech:

   r. 2002   8,8 mil. Kč
   r. 2003   8,1 mil. Kč
   r. 2004   9,7 mil. Kč
   r. 2005  10,4 mil. Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy - vyplývající převážně z provozu zařízení obce a zpravidla nepřevyšují 0,5 mil. Kč.

Třída 3 - kapitálové příjmy - jsou zanedbatelné vzhledem k tomu, že obec nehospodaří s lukrativním nemovitým majetkem.

Třída 4 - dotace - ze státního rozpočtu na výkon státní správy a provoz mateřské školy činí max. 90 tis. Kč/rok a dotace z ostatních státních podpor a příspěvků (Program obnovy venkova, ministerstvo životního prostředí, krajský úřad apod.) v průměru 200 tis. Kč/rok. Do roku 2000 však činily tyto podpory s příspěvkem od Okresního úřadu minimálně 2 mil. Kč ročně.

Ve výčtu přidělených dotací nejsou zahrnuty příspěvky na neinvestiční výdaje MŠ přidělované od Jihočeského kraje. Tyto příspěvky cca 1,5 mil. Kč/rok jsou převáděny přímo příspěvkové organizaci MŠ Včelná.

Rozdělení výdajů je ovlivněno potřebami k zabezpečení chodu obce, potřebou prostředků na údržbu majetku obce, investiční rozvoj a závazky obce.

Na jednotlivé roky byl sestavován vyrovnaný rozpočet s ohledem na připravované investice, nejnutnější opravy a splátky úvěrů.

I přesto, že závazky obce činily až do roku 2006 1,6 mil. Kč, mohla obec použít každoročně nad rámec zabezpečení chodu obce a údržby majetku pro další rozvoj v průměru 2 mil. Kč.

Důslednou kontrolou hospodaření a pravidelným hodnocením skutečných potřeb bylo hospodaření v jednotlivých letech uzavíráno vždy s přebytkem.

Přezkoumání hospodaření prováděná nadřízeným orgánem skončila vždy s výrokem, že nebyl porušen zákon a nebyly zjištěny nedostatky.

Současná situace v naplňování příjmů není nijak lichotivá. Vlivem započatých reforem daňových zákonů a nejspíše i vlivem současného politického "harašení" dochází k poklesu výnosu sdílených daní v porovnání stejného období roku 2005. Tento pokles by však neměl mít vliv na naplnění celkových příjmů rozpočtu roku 2006, neboť při schvalování letošního rozpočtu bylo s poklesem daňových příjmů počítáno.

O neudržitelnosti současného stavu svědčí i to, že při přerozdělování výnosu některých daní podle zákona o rozpočtovém určení daní dochází až k osminásobným rozdílům mezi sazbou na občana bydlícího v obci a občana bydlícího ve městech a v Praze. Z iniciativy obcí a za podpory některých senátorů je v této věci podána ústavní stížnost.

Mimořádné příjmy jsou očekávány v letech 2007 až 2013 z podpůrných programů Evropské unie. Tyto příjmy budou však velmi přísně vázány na dokonale připravené rozvojové projekty a na projekty k podpoře podnikání, vzdělávání a vzájemného partnerství.

Stavby z rozpočtu obce

Následky přívalových dešťů v roce 2002 si vyžádaly upřednostnění řešení posílení kanalizačních sběračů v obci.

V roce 2003 byly dokončeny práce na odstranění přímých povodňových škod za cca 700 tis. Kč a byly realizovány drobné stavby na kanalizaci obce za cca 300 tis. Kč.

V roce 2004 byl nákladem 188 tis. Kč vypracován generel kanalizace obce Včelná, který byl podkladem pro další řešení odvádění odpadních vod v obci.

Nákladem 864 tis. Kč byla s příspěvkem od stavebníků k 30.6.2004 dokončena stavba komunikace ulice Větrná.

Největší připravovanou stavbou v obci je Posílení kanalizačních řadů, jejíž příprava si vyžádá celkem 1,2 mil. Kč a předběžné investiční náklady dosáhnou téměř 40 mil. Kč.

Další významnou investicí dokončenou v roce 2005 je budova technického zázemí s garáží pro techniku, malou kanceláří a sociálním zařízením pro zaměstnance obce s celkovým nákladem 2,4 mil. Kč. Pro provádění zimní a letní údržby komunikací byla pořízena další technika nákladem 490 tis. Kč a pro obecní úřad osobní automobil Škoda za 282 tis. Kč.

Nad rámec běžné údržby chodníků, budovy kulturního domu a mateřské školy bylo použito celkem 200 tis. Kč. Na úpravu dvora OÚ, části ulice Na Vyhlídce, ve Čtyřech Chalupách a na dopravní značení je uvolněno z rozpočtu obce cca 1,2 mil. Kč.

Schválenými dodatky územního plánu obce došlo k rozšíření ploch pro novou bytovou výstavbu na pozemcích, které nejsou v majetku obce. Budování nových ZTV v těchto lokalitách (od tř.5.května k areálu ČEPRO a pod železniční tratí směrem k Rožnovu) je podmíněno posílením kanalizačních sběračů obce. Obec se tak může v příštích letech rozšířit o cca 140 RD. V současném zastavěném území je ročně zahájeno okolo 10 nových staveb RD.

Pavel Rožboud, starosta obce


Rušení klidu v době pracovního volna

Charakter naší obce zahradního typu bez větších průmyslových podniků vytváří příjemné prostředí pro odpočinek a krátkodobou rekreaci v přilehlém okolí. Množství zahrad a zelených ploch vyžaduje pravidelnou údržbu. Obyčejné kosy nahradily hlučné motorové sekačky. I když je většina domů v obci vytápěna plynem nebo elektřinou, je stále vyhledávaný způsob vytápění dřevem. Používání okružních a motorových pil je též značně hlučné.

Obracíme se proto na všechny spoluobčany se žádostí o vzájemnou ohleduplnost při používání těchto hlučných pomocníků.

Berme ohled na své sousedy zejména o nedělích a dopřejme si v těchto dnech skutečného odpočinku.

Pavel Rožboud


Změna působnosti úřadů při vyřizování cestovních pasů

Od 1. září 2006 se osobám starším 5 let vydávají cestovní pasy s biometrickými údaji a o jejich vydání bude možné žádat jen na Magistrátu města České Budějovice, pracoviště Jeronýmova 1. Zde se nové pasy budou také vyzvedávat. Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu činí 600 Kč, u dětí od 5 do 15 let 100 Kč.

Nadále však zůstává možnost na kterémkoli obecním úřadě s matrikou v ČR vyřídit žádost o nový občanský průkaz, tedy např. v Kamenném Újezdě či v Boršově. Ve Včelné tato možnost není.


Pozvánka do mateřské školy

Mateřská škola Včelná zve srdečně všechny rodiče a děti, které jsou zapsány do MŠ, na tradiční táborový oheň na školní zahradě ve středu 13. září od 16,15 hodin.


Povinné očkování psů

Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 17 do 18 hodin před obecním úřadem ve Včelné


Pozvánka do Kamenného Újezdu

Folklórní soubor "Radost" Vás srdečně zve na své 20. výročí spojené se setkáním doudlebských krojů v sobotu 16. září od 14 hodin v parku v Kamenném Újezdě.

Účinkují: folklórní soubory Radost, Furiant, Doudleban, Soumrak a dětské folklórní soubory Radost a Soumrak.

Od 19 hodin taneční zábava se skupinou Paraván.


Kulturní kalendář akcí na září až prosinec 2006

ZÁŘÍ

Sobota 16. září - Jednodenní výlet do Lednicko-valtického areálu

Pro malý zájem se zájezd nekoná.

Středa 27. září - Čaj o páté

Již tradiční pořad, při kterém se setkáváme se zajímavými lidmi. Tentokrát bude našim vzácným hostem hrabě Jan Buquoy, který bude povídat o svém životě a svých aktivitách, jako je například rekonstrukce zámečku Měšice u Tábora. Mimo jiné je i autorem deseti knih zaměřených na česko-německé vztahy a politickou ekonomii.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

ŘÍJEN

Pátek 27. října - neděle 29. října - Výstava: Kreslený humor Miloslava Martenka

Sobota 28. října - Jednodenní zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákupním středisku.

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" v 7:15 hodin.

Cena: 550 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh)

LISTOPAD

Pátek 3. listopadu - Horečka páteční noci 10.

od 19:00 hodin v Kulturním domě

Těšit se můžete na:

• hudbu 50. - 90. let zahraje opět kapela INKOGNITO

• zajímavý doprovodný program

• soutěž o ceny

• bohatá tombola

• půlnoční překvapení

Vstupné: 90,- Kč, v prodeji od 9. října 2006 ve Včelné

(hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00).

Vstupenky je lepší zakoupit předem. Info: 736 520 742, 606 273 121.

Přijďte s námi oslavit již jubilejní 10. Horečku, slibujeme, že nudit se určitě nebudete!

Sobota 4. listopadu - Zájezd do Karlínského divadla v Praze - muzikál Noc na Karštejně

Muzikál podle stejnojmenného filmu na motivy Jaroslava Vrchlického upravil Zdeněk Podskalský.

Hrají: M. Absolonová, K. Brožová, J. Schneiderová, P. Kostka, V. Vydra, R. Brzobohatý, R. Vojtek, M. Maděrič a další.

Cena včetně dopravy: 610 Kč nebo 700 Kč

Pátek 17. listopadu - 19. listopadu - Společná sběratelská výstava

Již podruhé vás zveme na sběratelskou výstavu, kde se představí včelenští sběratelé paní Marie Šejbová, Josef Čížek a Václav Hůrka in memoriam. Můžete se těšit na zajímavé exponáty.

Sobota 25. listopadu - Předvánoční setkání představitelů obce se seniory

Čtvrtek 30. listopadu - pondělí 4. prosince - Římské barokní a antické památky v adventním čase

Cena zájezdu s polopenzí 3.900 Kč.

Ubytování je ve dvou-třílůžkových pokojích. Příplatek za dvoulůžkový pokoj 360 Kč.

Informace pro přihlášené: do konce září je nutné uhradit zálohu ve výši 2.000 Kč. Doplatek se bude hradit začátkem listopadu. Zájezd je možné platit na OÚ nebo přímo v kanceláři CK Máj, Česká 44, České Budějovice. Na uvedených místech obdržíte i podrobný program zájezdu.

PROSINEC

Mikulášská nadílka - bude upřesněno

Sobota 9. prosince - Předvánoční svátek čaje

Kultura pití čaje je velmi stará a pochází z východní a jihovýchodní Asie. A protože čaj nerozlučně patří k zimnímu období, zveme vás na předvánoční svátek čaje, který proběhne v kulturním domě v době od 13 do18 hodin. Čeká na vás bohatý výběr různých druhů čajů, poradenství, ochutnávka čajů a improvizovaná čajovna.

Neděle 10. prosince - Zájezd do Stavovského divadla v Praze - Sluha dvou pánů

O tom, že sloužit dvěma pánům je věc velmi ošidná a vyžaduje od sluhy obratnost a mazanost, napsal Carlo Cordoni roku 1745. Této brilantní komedii vévodí Truffaldino, kterého hraje Miloslav Donutil.

Dále hrají: P. Pelzer, M. Šplechtová, A. Pyško, J. Novotný a další.

Začátek představení: 13 hodin

Cena včetně dopravy: 300 Kč nebo 440 Kč

Ještě připravujeme:
Rozvernou divadelní hru Sextánky, kterou zahraje Ženský amatérský spolek z Homolí SextánkyINZERCE: Prodej textilu

V pondělí 18. září od 9 do 16 hodin bude před restaurací U Kaštanu prodávat své výrobky firma Evako, která je výrobcem ložních souprav a nabízí zboží výhradně od českých výrobců:

 • lůžkoviny, krepové, bavlněné, flanelové, sypky ušité na deky a polštáře
 • froté a bavlněná prostěradla z Jitexu Písek a Luka nad Jihlavou
 • domácí pantofle, bavlněné pracovní monterky, froté ručníky, osušky a jiné zboží

Upozorňujeme na velmi výhodné ceny a těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Prodej pozemku

Prodám stavební parcelu ve Včelné o výměře 900 až 1200 m2 (dle přání). Cena cca 1000 Kč za 1 m2. Všechny inženýrské sítě na hranici pozemku. Tel. 723 642 984.


INZERCE: Prodej motorky

Prodám ČZ 180/487 po GO převodovky, nová spojka, výbrus, nová baterie, karburátor a pláště. STK 7/08. Tel. 606 665 809.


INZERCE: Prodej elektroniky

Prodám Discman Panasonic, MP3, CDR, RW za 790 Kč. Dále vypalovačku CD MSI interní, model D 16. za 400,- Kč. Tel. 606 690 404.


INZERCE: Měření stavu energie v meridiánech těla

Měření stavu energie v meridiánech těla přístrojem Supertronic je bezbolestné a provádí se na prstech rukou a nohou. Pomáhá vyhledávat příčiny zdravotních problémů, dokáže určit konkrétní vhodnou kombinaci přírodních regeneračních přípravků ENERGY pro daného člověka.

Měření nenahrazuje lékařskou péči!!

Poradenství v oblasti přirozené detoxikace stravou.

Ing. Milan Morávek, Poříčská 189, Boršov nad Vltavou, tel. 731 827 169.


Tištěná verze distribuována dne 13.9.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 13.9.2006