Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 3/2007

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dne 7.3.2007 zasedalo zastupitelstvo obce. Seznámím vás s několika důležitými body jednání.

Jak jsem již dříve informoval, realitní kanceláře mají stále konkrétnější návrhy na řešení výstavby ZTV (sídliště) v oblasti pod Včelnou. Obec má v této lokalitě i několik pozemků, které máme do budoucna v úmyslu směnit s investorem, a to za pozdější předání vybudovaných sítí a komunikací obci. Chceme proto uzavřít dohodu či smlouvu o smlouvě budoucí, která by provedení směny zaručila.

V současné době je zpracováván doplněk tzv. pasportu dopravního značení. Ke změnám by mělo dojít v ulici Hraniční, kde bude zakázán vjezd těžkých nákladních vozidel nad 6 tun, a v ulici Úzké, kde bude zakázán vjezd vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou dopravní obsluhy.

Byl schválen návrh na zvýšení pronájmu sálu a zařízení v Kulturním domě. Nově je nájem od 1.6.2007 stanoven na 500 Kč na hodinu. Některé úlevy mohou mít organizace nebo strany, které si písemně požádají.

Zdeněk PETR, starosta obce
Z připomínek občanů

Na obecní úřad dostáváme spoustu podnětů a připomínek. U jedné z nich se malinko zastavím. Již v minulých zpravodajích jsme se zabývali otázkou pejsků v obci. Těsně před zastupitelstvem jsme obdrželi podnět, který se zabývá pro změnu kočkami. Je tedy fakt, že obecní vyhláška neřeší příliš ostatní zvířátka, která jsou v držení svých majitelů. Zřejmě to bude i tím, že kočky či slepice nejsou pro své okolí příliš nebezpečné. Mám tím na mysli, že neznám případ, kdy kočka napadla člověka a způsobila nějaké vážné zranění. Pisatelka připomínky měla spíše na mysli to, že kočka nezná hranice a klidně se prochází po cizích zahradách a možná si také vybírá místo, kde si jaksi "odlehčí". To je zřejmě důvod, proč jsme tuto připomínku obdrželi. Bohužel pro pisatelku a možná i další, nehodláme vydávat jakoukoliv novou vyhlášku, která by zakazovala pohyb koček v obci a vymezovala prostranství, kde by se měly pohybovat. Ono to totiž není ani technicky možné. Stejně děkujeme za náměty a připomínky, jen pevně věřím, že nikdo nebude psát o tom, že k němu na zahradu pravidelně přichází třeba veverka a "krade" oříšky. Trochu jsem to zlehčil, protože věřím, že čtenář jistě pochopí.


Úhrada místních poplatků

Upozorňujeme, že termín splatnosti místních poplatků ze psů a za komunální odpad je 31. března.

Majitelé rekreačních objektů, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, mohou poplatek za odpady uhradit až do konce června.


Údržba soukromé zeleně

Technické služby obce žádají majitele stromů a keřů, které přerůstají na komunikace a veřejné plochy, o jejich prořezávku, aby byl umožněn průjezd vozidel údržby při obrubníku a posléze i travních sekaček podél plotů.

K likvidaci dřevní hmoty bude k dispozici kontejner, jak informujeme dále.

Upozorňujeme, že pokud prořezávku přes plot sahajících větví neprovedou vlastníci, je možné, že ji na některých problémových místech provedou pracovníci údržby veřejné zeleně.


Poděkování

Kulturní komise děkuje manželům Jaukerovým a paní Mileně Frídové za sponzorské dary věnované na dětský karneval konaný dne 4. března 2007.


Zahájení přijímacího řízení do MŠ Včelná pro šk. rok 07/08

Ředitelka mateřské školy Včelná vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech od 10.4. do 13.4.2007 v době od 10:00 do 11:00 h a 14:30 do 16:30 h. V tuto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu.

Kritéria pro přijímání:

 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky.
 • Děti od 4 let věku k celodenní docházce s trvalým pobytem v obci
 • Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2007, s trvalým pobytem v obci
 • Ostatní

Škola nabízí:

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečují 4 kvalifikované učitelky, s maximálním zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštěvy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Hudební činnosti - zpívánky
 • Poznávání živé i neživé přírody - ekologická výchova
 • Netradiční výtvarné techniky, tvoření z keramiky - ateliér pana Schella
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)
 • Předplaveckou přípravu ve spolupráci s plaveckou školou ČB

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás

M. Matějková, ředitelka MŠ


Dění v mateřské škole

 • 28. února navštívila MŠ s ukázkou živých zvířat ZOO Dvorec
 • 15. března připravujeme divadelní představení Ospalá Káča

Poděkování patří manželům Jaklovým a Bínovým za výtvarný materiál a panu Walischovi za desky na stoly v kuchyni.


Informace o státní podpoře bydlení mladých

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách www.sfrb.cz.


Jarní hromadné sběry odpadů

– Kontejnery na kompostovatelný odpad –

budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici a v Lesní kolonii u hřiště u trati

od středy 28. března (13 hodin) do neděle 1. dubna.

Do kontejnerů patří listí, stařiny, větve nasekané na menší kusy, odpad ze zahrádek, NIKOLI však igelitové pytle, kameny či cihly!

– Kontejner na kovový odpad a autobaterie –

bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici

v sobotu 14. dubna od 9 do 14 hodin.

Připravujeme: sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu na 21.4.


Přehled kulturních a společenských akcí březen - duben 2007

BŘEZEN

Středa 14. března - Čaj o páté

Již popáté přivítáme zajímavého hosta, kterým bude majitel cestovní agentury a cestovatel Mgr. Vladimír Kojan. Bude nám vyprávět o své zajímavé práci a zejména o své poslední cestě po Izraeli. Svoje vyprávění obohatí obrazovou dokumentací.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Sobota 31. března - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákupním středisku.

Odjezd v 7.15 hodin od restaurace "U Kaštanu", příjezd kolem 20. hodiny.

DUBEN

Neděle 1. dubna - Kurz řemesel - Velikonoční tvoření

Kurz je zaměřen na výrobu kraslic, velikonoční výzdobu a je vhodný i pro větší děti. Kurz povede paní Petra Baštýřová z Borovan, která je zkušenou lektorkou lidových technik a moderních řemesel. Vezměte si s sebou několik kusů vyfouklých vajíček.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin. Kurzovné je 50 Kč.

Máte-li zájem o kurz, přihlaste se do 20. března.

Pátek 20. dubna - Zájezd do Stavovského divadla v Praze na činohru Pygmalión

Autor G. B. Shaw dal své nejslavnější hře podtitul romantická komedie. Dodnes má velkou oblibu u diváků díky komickým situacím a motivu příběhu "Jak chudé děvče ke štěstí přišlo". Tato hra sloužila jako námět slavného muzikálu My fair lady.

Hrají: V. Chramostová, I. Bareš, P. Špalková, A. Pyško, V. Postránecký, A. Švehlík a další.

Cena vstupenky včetně dopravy: 520 Kč

Máte-li zájem o představení, přihlaste se do 15. března

Středa 25. dubna - přednáška "Kouření a zdraví"

Přednáška MUDr. Miriam Čermákové ze Zdravotního ústavu České Budějovice se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin.

Na pořádané kurzy a zájezdy se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223, nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.


INZERCE: Informace prodejny Centrum

Do středy 4. dubna přijímáme objednávky na velikonoce:

Saláty, pomazánky, veky, pečivo, beránky, mazance, jehňátka piškotová, velikonoční sekaná - Vrábče.

Prodejní doba o velikonocích:

  Čtvrtek 5. dubna 7-18
  Pátek  6. dubna 7-18
  Sobota  7. dubna 7-11
  Neděle  8. dubna 8-11
  Pondělí 9. dubna Zavřeno
  Úterý  10. dubna 7-18Tištěná verze distribuována dne 9.3.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 9.3.2007