Obecní zpravodaj 7/2007

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva dne 3. července

Plnění rozpočtu a rozpočtová změna

Z projednávané zprávy o plnění rozpočtu za pololetí vyplývá, že příjmy jsou naplněny na 61 % a výdaje na 45 % rozpočtového předpokladu. Stav prostředků na účtě obce je 6,5 mil. Kč.

Schválená v pořadí již 4. rozpočtová změna navyšuje příjmy o 157 tis. Kč na 10,87 mil. Kč a výdaje o 183 tis. Kč na 10,68 mil. Kč.

Náklady obce na "školné"

Z předloženého vyúčtování nákladů na žáky ze Včelné českobudějo-vickými školami vyplývá, že za rok 2006 obec zaplatí za "školné" celkem 600 tisíc korun. Pro srovnání uvádíme roční náklady na žáka u některých škol (před odečtením státní dotace 1.320 Kč):

ZŠ Rožnov (49 žáků) ........... 5.603 Kč
ZŠ Grünwaldova (9) ............ 5.677 Kč
ZŠ Matice školské (9) ........ 14.774 Kč
ZŠ O. Nedbala (2) ............. 5.280 Kč
ZŠ J. Š. Baara (2) ............ 7.188 Kč

Odchyt toulavých psů

Vzhledem k tomu, že v obci stále pobíhají psi bez doprovodu svých pánů, obrátila se obec Včelná na magistrát města České Budějovice se žádostí o spolupráci ve věci odchytu toulavých psů na katastru obce. Magistrát zajišťuje odchyt prostřednictvím Městské policie na základě uzavřené smlouvy mezi obcemi. Veškeré náklady spojené s odchytem a umístěním psů do útulku hradí majitel odchyceného psa. Měsíční náklad na jedno zvíře v útulku je 2.937 Kč a náklady na výjezd MP by měl být do 1.000 Kč. Smlouva bude platná po odsouhlasení zastupitelstvy obou obcí.

Dalším výdajem majitele toulavého psa pak bude pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci po vyřízení na přestupkové komisi města České Budějovice.

Zdeněk PETR, starosta obce


Užívání veřejného prostranství

Veřejné prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Užíváním tohoto prostoru, např. umístění kontejneru, skladování materiálu, stavebních strojů či zařízení, bez vědomí obecního úřadu je porušením platné obecní vyhlášky o místních poplatcích.


K separaci odpadů

SKLO

Na základě připomínek občanů jsme u firmy A.S.A. objednali kontejner na sklo s možností vhozu i tabulového skla. Kontejner bude umístěn na stanovišti před prodejnou Centrum.

KOMPOST

Též jsme zaznamenali požadavek na zvýšení četnosti či zavedení pravidelného svozu kompostovatelného odpadu. V současné době jsou kontejnery přistavovány cca 3× ročně. Pokud požadavků ze strany občanů bude více, můžeme kompost odvážet častěji. Očekáváme vaše reakce.

Zdeněk PETR, starosta obce


Sběr kompostovatelného odpadu

Kontejnery na kompostovatelný odpad budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici a v Lesní kolonii u hřiště u trati od pátku 13. (10 hodin) do neděle 15. července.

Do kontejnerů patří listí, stařiny, větve nasekané na menší kusy, odpad ze zahrádek, NIKOLI však igelitové pytle, kameny či cihly!


INZERCE: Prodej auta

Prodám Škodu Favorit v dobrém stavu. Levně. Tel. 728 775 960


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Otevírací doba prodejny Centrum o svátcích 5. a 6. července je 7-11 hodin.


INZERCE: Oznámení MUDr. Čížkové

Ordinace MUDr. Čížkové v Českých Budějovicích oznamuje dobu dovolené od 9. do 31. července.


Tištěná verze distribuována dne 4.7.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 4.7.2007