Obecní zpravodaj 2/2008

OBSAH


Stavba ZTV Dlouhé role a územní rozvoj obce

Vážení spoluobčané, setkávám se s připomínkou, že mnozí z Vás nevědí, co se vlastně pod Včelnou staví, kdo to staví a jak vše bude vypadat. V některém z předchozích zpravodajů jsem se o výstavbě směrem na České Budějovice, lokalita Dlouhé role, zmiňoval. Vzhledem k tomu, že stavba v jednom místě již započala, chci vás informovat o tom, co vlastně v této lokalitě vzniká.

Investor VPL Invest České Budějovice (www.vvpartner.cz) provádí výstavbu komunikací a ostatních inženýrských sítí k jednotlivým pozemkům, na kterých bude realizována výstavba 46 rodinných domů.

Mezi touto lokalitou a hlavní silnicí má dále realitní kancelář Horník České Budějovice v úmyslu postavit 10 dvoupodlažních bytových domů s podkrovím. Na tuto výstavbu probíhá v současné době územní řízení.

Všechny tyto záměry byly, po dlouhých předběžných jednáních obce s investory, uvedeny do souladu s regulativy územního plánu. Tyto stavby s sebou nesou i další náklady, zejména s posílením sítí, jako plynu a elektřiny. Tyto investice jsou součástí stavby a obec se na nich nikterak nepodílí.

Situace nové výstavby

Podhled na plánovanou výstavbu od západu

Situace zahrnuje úsek hlavní silnice mezi označníkem obce Včelná a kolejemi

Řadovky pod hlavní silnicí patří již k obci Boršov nad Vltavou


Celé toto území se snažíme řešit i do budoucna, a to zejména s ohledem na umístění cyklostezky mezi Včelnou a Rožnovem, se kterou obec počítá.

Nová územně plánovací dokumentace, kterou obec začne v letošním roce připravovat, bude řešit i další část území v této oblasti směrem na Roudné. Chceme další rozvoj řešit s detailnějšími regulativy, neboť se domníváme, že obec by měla mít nástroj, jak investory v jejich záměrech usměrňovat. Musíme počítat s jistými odpočinkovými či sportovními zónami, plánovat budoucí komunikace a sítě tak, aby území bylo využito, ale zároveň musí být dostatečná obslužnost budoucích obyvatel. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli netvořit doplňky územního plánu, ale vytvořit plán zcela nový. Podle nového stavebního zákona je stejně nový územní plán pro obce povinností.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 5. února

Zastupitelé na svém zasedání schválili realizaci výměny oken v kulturním domě. Vzhledem k sezónním příznivým cenám se rozhodli provést tuto výměnu již na jaře letošního roku.

Zastupitelé dále rozhodli o zadání zpracování několika projektů chodníků a komunikace v obci. Jednalo by se zpočátku o chodník v horní části tř.5.května a v ulici Nádražní a o komunikaci v ulici Luční. Záměr vybudování zmíněných staveb byl již zastupiteli schválen v loňském roce. Konkrétní dílo bude realizováno až v případě vypsání a obdržení vhodné dotace.

Demolice "domu služeb" je v konečné fázi. Po celkovém zbourání a úpravě vzniklé plochy bude místo oploceno. Zastupitelé neuvažují o prodeji, místo by mělo v budoucnu sloužit opět občanům. Zatím jen v úvahách je záměr postavení nové budovy s víceúčelovým využitím.

Zdeněk PETR, starosta obceStanoviště kontejnerů

K separovanému sběru odpadu

V měsíci lednu došlo k přemístění stanoviště kontejnerů z parkoviště u prodejny Centrum o cca 100 m níže k obecnímu úřadu.

V obci je celkem 5 stanovišť s kontejnery na papír a sklo - v mapce vyznačeny tečkou. U obecního úřadu je navíc kontejner s širším otvorem i na sklo tabulové.

Připomínáme, že plasty patří do žlutých pytlů a nápojové kartony (papírové krabice od džusů, mléka a vín) do pytlů oranžových, vydávaných zdarma obecním úřadem. Svozovým dnem pro pytle je poslední pátek v měsíci, kdy pytle vystavené na ulici sváží firma A.S.A.Úhrada místních poplatků

Místní poplatky za psy a odvoz odpadu jsou splatné do 31. března a je je možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet obce č. 127 385 614 / 0300. Ve variabilním symbolu uveďte číslo domu a ve zprávě pro příjemce specifikaci platby.

Místní poplatek za komunální odpad činí 500 Kč na osobu a rok. Úlevu 100 Kč mají studující ubytovaní mimo obec. Osvobozeno od poplatku je třetí a každé další dítě pod 18 let žijící ve společné domácnosti a nemající vlastní příjem. Dále jsou v poměrné části od poplatku osvobozeny osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci po dobu delší než 3 měsíce.

Majitelé objektů určených či sloužících k individuální rekreaci, kde není nikdo přihlášen k pobytu, platí 500 Kč za nemovitost, a to do konce června.

Poplatek ze psů činí 150 Kč za prvního a 200 Kč za každého dalšího, u důchodců 70 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího.


Užívání místních komunikací

Někteří parkující řidiči nerespektují dopravní předpisy v obci, jako např. značku zákaz stání (ulice Úzká a Krátká), či všeobecný zákaz stání před nepřehlednou zatáčkou (Lesní kolonie), na vrcholu stoupání (tř.5. května), na vegetačním pásu (zvláště tř.5.května) a potřebu ponechání 3m souvislého volného pruhu. Vzhledem k tomu, že dodržování předpisů má na starosti policie, dovolujeme si upozornit, že ji opět požádáme o bližší spolupráci.

Zároveň žádáme majitele stromů a keřů přesahujících na chodník či do komunikace, aby provedli jejich ořezání tak, aby nevadily při údržbě zelených ploch a nezužovaly profil komunikace, případně chodníku.


Zprávy z mateřské školy

  • 5.2. byla v mateřské škole masopustní veselice za účasti roztodivných masek. Na veselý rej se byl podívat i pan starosta.
  • Již po několikáté si děti vychutnaly představení oblíbeného divadélka LUK.

Poděkování za sponzorské dary patří tentokrát paní Vondráškové za ušití ochranných návleků na obuv, paní Zemanové za papíry pro výtvarnou výchovu, paní Matouškové za časopis s výtvarnými nápady, paní Rytířové za krmení pro akvarijní rybky, paní Reindlové za masku havrana a panu Houskovi za CD s nahrávkami z vystoupení dětí.


Kulturní a společenské akce

ÚNOR

Pátek 15. února - ples Sportovního klubu

Kulturní dům od 20 hodin, vstupné 80,- Kč. Předprodej vstupenek je v klubovně SK Včelná.

Sobota 16. února - Výtvarná dílna

Pro velký zájem proběhne pokračovací kurz eukaustika - malování voskem. Mohou se zúčastnit i začátečníci, pro které kurz začne již ve 13.30 hodin, pro ostatní ve 14 hodin.

Kurz je již plně obsazen!! Cena kurzu: 50 Kč

Reálná cena kurzu je mnohonásobně větší, ale kurz je z větší části hrazen z grantu, který jsme získali od Jihočeského kraje.

Pátek 22. února - ples Angels

Kulturní dům od 19 hodin

BŘEZEN

Pátek 7. března - Ples Bratří Zátků v Kulturním domě

Neděle 9. března - Dětský karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a hlavně spoustou zábavy. Uvádí Josef "Pepa" Maxa.

Kulturním dům od 14 hodin.

Sobota 29. března - Jednodenní zájezd do vodního parku Sole-Felsen Bad Gmünd

Pobyt ve vodním parku nabízí regeneraci i vodní radovánky pro celou rodinu. Je zde 7 bazénů, včetně solného bazénu s vodními masážními lůžky, vířivky, vodní skluzavka dlouhá 65 metrů a dětský bazén s malou skluzavkou.

Cena (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh): 510 Kč dospělý, 380 Kč děti 6-15 let, děti do 6 let 270 Kč.

Odjezd v 8.15 ze Včelné restaurace "U Kaštanu", návrat v odpoledních hodinách.

Na zájezd je nutné přihlásit se do 25. února.


Připravujeme:

Duben:

Poznávací zájezd do jižní Anglie a Londýna - 19. - 25. dubna

cena zájezdu 7.000 Kč (doprava, trajekt, 3x ubytování s plnou penzí, skvělý průvodce, pojištění léčebných výloh).

"Čaj o páté" s operním a muzikálovým zpěvákem Petrem Dopitou, který se proslavil originální hrou na pilu.

Květen:

Výtvarná dílna - malování na hedvábí

Výstava českobudějovického výtvarníka Karla Příhody

Návštěva ZOO v Praze spojená z projížďkou lodí po Vltavě.


INZERCE: Pracovní místo skladníka

Přijmeme skladníka - prodavače do stavebnin v Rožnově.

Kontakt p. Lundák: 608 604 005


Tištěná verze distribuována dne 12.2.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 12.2.2008