Obecní zpravodaj 6/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 10. června schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Přezkoumání skončilo s výsledkem "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky".

Dále vybrali firmu Stavební poradna, s.r.o. České Budějovice k provádění technického a investičního dozoru stavby "Posílení kanalizačních sběračů" a společnost Ledax, o.p.s. k zajišťování pečovatelské služby v obci v roce 2009.

Zastupitelstvo se rozhodlo nevydávat obecně závaznou vyhlášku, kterou by se upravovala na rok 2009 daň z nemovitostí. Nadále tedy platí výpočet daně stanovený zákonem č. 338/1992 Sb.

Starostu obce pověřilo zastupitelstvo zajištěním projektové studie na rozšíření kapacity mateřské školy o další třídu s odhadem ceny rekonstrukce v současné době pronajímaných prostor.

Zdeněk PETR, starosta obce


Stavba rekonstrukce železniční trati v obci

Dle sdělení stavební firmy Skanska bude hlavní stavební činnost na rekonstrukci kolejového svršku ukončena do konce června. V dalším období budou ještě probíhat dokončovací práce na odvodnění, úpravách cest, úklidu staveniště a dokončování mostu. Bude též pokračovat stavba protihlukových stěn, k nimž jsou nyní připravena kotevní místa. V navazujícím úseku směrem k Českým Budějovicím bude stavba pokračovat další výlukou na podzim tohoto roku.

Obecní úřad Včelná se snaží minimalizovat obtěžování občanů touto velkou stavbou a škody a znečištění způsobené na místních komunikacích. Stavební firma Skanska se zavázala po ukončení prací napravit škody a uvést komunikace do původního stavu, případně škodu adekvátně nahradit.

O stavbě jsme nemohli informovat s předstihem, neboť o její realizaci jsme se i my dozvěděli jen několik dní předem. Děkujeme za pochopení.

Zdeněk PETR, předseda svazku obcíDokončení rekonstrukce kulturního domu

Kulturní dům prošel rekonstrukcí sálu. Po měsíci prací doznal sál několika změn. V celém kulturním domě byla vyměněna okna, dveře, tělesa radiátorů a linoleum pod balkonem. Na stěnách je nové obložení z palubek a celý objekt byl vymalován. Některé odborné práce a výroba zařízení byla zadána firmám či místním podnikatelům. Vše ostatní včetně veškerých montáží a dokončovacích stavebních úprav prováděli pracovníci obce. Náklady na opravu si vyžádaly 430 tisíc korun.


K separaci odpadů

Připomínáme, že kontejnery umístěné na pěti stanovištích v obci jsou pouze na papír a sklo, nikoli na polystyren apod. Pro sběr umělých hmot vydává obecní úřad zdarma žluté pytle, které svozová firma vyváží každý poslední pátek v měsíci. Zavázané pytle se přiloží k odpadové nádobě.

Ke sběru tetrapakových krabic od džusů, vín či mléka slouží pytle oranžové, které opět vydává zdarma obecní úřad a vyvážejí se společně s pytli žlutými.


Otevírací doba knihovny o prázdninách

V době letních prázdnin bude místní knihovna otevřena pouze ve středu, s prodlouženou provozní dobou 15 - 18 hodin.


Ze starých kronik

Aneb jak skromně začala se psát první a dodnes nejlepší kronika obce:

"V únoru roku 1923 požádal kronikář starostu, aby dal v příští schůzi na program čtení a schválení kroniky. Schůze tato konala se dne 28 března. Ku čtení celé kroniky nedošlo pro nedostatek času; pouze nadpisy a úvod byly přečteny.

Na návrh pana J. Vítka bylo členy obecního zastupitelstva usneseno kroniku jako majetek obecní přijmouti "Když do jednoho měsíce nenapíše nikdo lepší" a kronikáři ustanovena odměna 100 K.č. ročně. První odměna bude tedy vyplacena za čtyři spáteční roky a bude obnášet 400 K.č.

Bylo to ovšem v roce, kdy bochník chleba, který stál před válkou 1 korunu, stál v tomto roce 11 K.č. Tedy před válkou byl by si koupil pisatel za 100 K. 100 bochníků a nyní si může koupit za 100 K.č. pouze 9 bochníků. Rovná se tedy tento honorář 9ti korunám předválečným. Ale pisatel jest spokojen."

Do textů kronik se můžete začíst i on-line na www.vcelna.cz

Z kroniky J. Klomfara z r. 1920 vybral Antonín Krajčír, současný kronikář


Zprávy z mateřské školy

  • 30.5. jsme oslavili při zahradní slavnosti Den dětí
  • 2.6. se uskutečnil výlet do Borovan na divadelní představení a návštěva ZOO Dvorec
  • 12.6. jsme se za účasti rodičů a zástupců obce slavnostně rozloučili s budoucími školáky. Ti nejodvážnější v MŠ přenocovali.
  • 13.6. vystoupily se svým programem děti ze ZUŠ
  • 17.6. se uskutečnil tradiční táborový oheň na školní zahradě
  • 19.6. jde II. třída zhlédnout do Českých Budějovic interaktivní výstavu Orbis Pictus

Poděkování patří: paní Prajerové, paní Petrákové a paní Rytířové za dárek pro děti odcházející do ZŠ, paní Reindlové za výzdobu do oken MŠ, panu Kropáčkovi a panu Kotousovi za opravu kola a tříkolky, paní Rezkové za hračky na zahradu, paní Beganovičové za příspěvek na odměnu pro děti ZUŠ za jejich vystoupení.

Kolektiv MŠ děkuje všem rodičům a přátelům školy a obci Včelná za jejich spolupráci a podporu. Všem dětem a rodičům přejeme pohodové prázdniny a hezké prožití dovolené.


Vážení občané Včelné,

jistě jste si všimli, jak krásně máte umístěnou školku. Je na konci obce v těsném sousedství lesa. Les je a vždy bude pro rozvíjející se intelekt dítěte plný tajemství i inspirace. Tady se děti při procházkách dozvídají, jak se který strom jmenuje, z čeho rostou houby a které se smí sbírat. Pozorujeme broučky i mravence, veverky nebo motýly....

Milí rodiče předškoláků, zeptali jste se doma svého dítěte, kdy pučí stromy, kolik ptáčků vidělo a slyšelo v lese? Málokteré dítě v Českých Budějovicích má tu šanci, být tak často v přírodě.

Je nám moc líto, že naše snažení o očistu lesa (který je soustavně znečišťován partou výrostků, nyní i nákladními auty) občané nevezmou do vlastních rukou. Kdyby pravidelně přicházeli alespoň pejskaři, kteří tam venčí své miláčky a při návratu sbírali rozbité lahve, plechovky od piva, gumové hadice, či jen papíry. Stačí si vzít s sebou igelitovou tašku.

Podle Rámcového programu, které jsou školy od září 2007 povinny dodržovat, rozvíjíme u dětí také ekologické cítění a vedeme je k tomu, aby nebyly lhostejné k prostředí, ve kterém žijí a pečovaly o něj. Proto také každoročně oslavujeme v dubnu DEN ZEMĚ čištěním okolí MŠ a cesty k vodárně od odpadků. Děti jdou s učitelkami po cestě, na nic nesahají, ale pouze upozorňují na pohozený nepořádek. Učitelky jej sbírají gumovými rukavicemi do pytlů. Tentokrát jsme naplnily tři velké pytle. Tak vlastně děti poznávají, co do lesa nepatří. Věříme, že děti budou mít lepší vztah k přírodě, než některá současná mládež, která se asi nudí a tráví svůj čas v lese u vodárny u ohně popíjením alkoholu a rozbíjením lahví. Bylo to zde i ideální místo pro hru a vzdělávání dětí, nejen z MŠ.

Nechceme v takovém prostředí riskovat bezpečnost vašich dětí! Pomozte nám tuto situaci řešit!!! Děkujeme za děti MŠ

Kolektiv mateřské školy


Kulturní a společenské akce

Pátek 20. června - Čaj o páté

Chcete "procestovat" Nový Zéland a Austrálii a dozvědět se mnoho zajímavého o těchto nádherných zemích? Zveme vás na cestovatelské povídání pana Milana Babora ze Včelné.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Neděle 22. června - Vítání léta

Odpoledne pro děti plné her, zábavných soutěží a hudby uvádí Josef "Pepa" Maxa.

Areál SK Včelná od 14 hodin.

Připravujeme:
Úterý 12. srpna - Divadelní představení Postřižiny - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Cena vstupenky 120 Kč + doprava mikrobusem.

Odjezd ze Včelné v 19 hodin.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 23. června 2008.


INZERCE: Oznámení o konání ohňostroje

Vážení blízcí i vzdálenější sousedé, dovoluji si Vám touto cestou oznámit konání rodinné svatební slavnosti na našem soukromém pozemku v sobotu dne 21. června. Při této oslavě bude vyhrávat hudba a ve 23 hodin začne profesionální produkce ohňostroje. Děkuji všem za pochopení a věřím, že tato akce nijak nenaruší naše další sousedské vztahy.

Marie Unterluggauerová


INZERCE: Nová prodejna Železářství - kuchyňka v Kamenném Újezdě

Náměstí 36, Kamenný Újezd, tel. 777 066 012.

Provozní doba: 7,30 - 11 a 14 - 18 hodin. Otevíráme 16.6.2008.


INZERCE: Mulčovací kůra až na Vaši zahrádku

Volně ložená 1 m3 za 839,- Kč včetně dopravy a DPH.

Tel. 604 877 971, 723 734 959, Mokré 156, 370 01 České Budějovice.

www.mulcovacikura.cz, e-mail: mulcovaci-kura(a)seznam.cz.


INZERCE: Informace prodejny Centrum

Přijmeme brigádnici na 4 hodiny denně pro práci za pultem a v pokladně.

Dovolujeme si též upozornit naše zákazníky, aby při nákupu nenechávali své psy neuvázané před prodejnou, neboť dochází ke zbytečným konfliktům s dalšími psy či k ohrožení dětí.


Tištěná verze distribuována dne 18.6.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 18.6.2008