Obecní zpravodaj 3/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9. března

Zastupitelé na svém zasedání vyslechli zprávu o plnění rozpočtu obce, zprávu Obvodního oddělení policie Boršov o bezpečnostní situaci za rok 2008 a zprávu o průběhu výstavby a financování stavby posílení kanalizace, přičemž schválili změnu projektu stavby v úseku tř.5.května nad tratí.

Dále schválili rozpočtovou změnu č. 1/2009, žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. PK 575 a KN 591, 526/2, 37/2 a 37/4 z Pozemkového fondu ČR, odkup pozemku parc. č. PK 140 o výměře 2053 m2 za cenu 200 Kč/m2, pronájem pozemků PK 143/1 a 386 k zemědělské činnosti firmě VMV Agro s.r.o. Boršov nad Vltavou a projednali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výsledkem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky."

Zdeněk PETR, starosta obce


Úhrada místních popatků za psy a odvoz odpadu

Připomínáme, že termín úhrady poplatků za psy a odpady je do 31. března, pouze u rekreačních objektů je termín do 30. června.

Za odpady zaplatíte 500 Kč na osobu či na rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Je-li v rodině více dětí pod 18 let, platí se maximálně za dvě. Úlevu 100 Kč mají studenti ubytovaní mimo obec.

Poplatek za psy činí 150 Kč u prvního psa (důchodci 70 Kč) a 200 Kč u každého dalšího téhož majitele (důchodci 100 Kč).

Placení místních poplatků provádějte prosíme přednostně v pondělí a ve středu v době 7-12 a 13-17 hodin. Pokud budete poplatky hradit bezhotovostně, použijte účet obce č. 127 385 614 / 0300 a jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.


Úklid místních komunikací

V měsíci březnu - dubnu bude probíhat úklid místních komunikací od zimního posypu. Termín bude v příslušné části obce oznámen vždy dva dny předem zvláštním letákem. V době úklidu neparkujte svá vozidla na komunikaci a odstraňte případné další překážky, jako nepojízdná vozidla apod. Děkujeme.Ze starých kronik

Úryvek z roku 1933 popisuje pomalu mizející zvyky tehdejších svateb.

"Tak nám pěkně před našimi zraky mizí jeden starý zvyk za druhým a ustupuje nazírání novému, dle doby času. Dříve když se někdo ženil, tak to bylo vždy dopoledne v kostele. Potom se zašlo v Újezdě do hospody, tam si popili, zatančili a odpoledne přišli nebo přijeli domů k obědu. Nějaká hudba, nejčastěji harmonika jim k tomu hrála a buďto se šlo do hospody, nebo zůstali doma.

Dnes už je to jiné. Lidí když už se někdo žení a má do toho odvahu, tak se obyčejně žení odpoledne. U církve československé to začali a teď byla už druhá také v Újezdě. Nyní si každý najme nějaké to autíčko, dojede si do města či do Újezda, odbude oddavky a jede domů. Nějaká ta hostina je vždycky; podle toho, jak je napěchovaná portmonka.

I úřední svatby se již konají a žádný se nad tím nehorší. Nyní jsou někteří jen tak bez oddavek, a také to jde. Nu, je s ním, řekne se; anebo je u ní. Žijeme v nové době a ta poráží staré zvyky."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obceSběr kompostovatelného odpadu

Kontejnery na kompostovatelný odpad budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od čtvrtka 26. března do soboty 28. března.

Tentokrát budou kontejnery umístěny za branou kulturního domu a bude u nich obsluha.

Provozní doba: Čtvrtek 13 - 17 h, pátek 13 - 17 h, sobota 9 - 13 h.

Zvlášť se budou opět ukládat větve a dřevěný odpad, a zvlášť ostatní kompost, jako listí, tráva, odpad ze zahrádek či velmi tenké ostříhané letorosty.

Hromadné sběry dalších odpadů - Tradiční jarní sběr kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v měsíci květnu. O termínech budeme včas informovat.Odposlechnuto z ulice

"Tak se ti musím svěřit," oslovila mě jedna starší paní, cestou z pravidelné procházky. Dychtivě naslouchám, kde se co stalo, či na jaké místo naší obce vyvezl neznámý vandal další várku nepotřebného harampádí. Překvapila mě. Začala z jiného soudku a já naslouchal slovům té zkušené ženy. "Žiju v týhle vesnici už hezkých pár let," zamyslela se, "jářku, už to bude 52 let. Ale to ti povím, když potkal někdo někoho na ulici a navíc člověka ze stejný vesnice, zdravení bylo běžnou praxí a hlavně otázka slušnosti. Často chodím na procházky, a i když spoustu lidí a dětí znám, málo kdo pozdraví. Raději sklopí hlavu a dělají, že mě nevidí. Zvláště ti mladí už dneska neznají, co je slušnost."

Při její rozmluvě jsem rychle vzpomínal, zda i já při setkání s touto rozhořčenou paní nezapomněl na slušné vychování. Nezapomněl. To mě uklidnilo, neboť i ke mně by pak směřovala její výtka.

Snažil jsem se ji uklidnit a vysvětlit, že nejsou jistě všichni stejní, že je doba plná stresů a chvatu a přitom se může stát, že se člověk zamyslí a pak nepostřehne, že někoho potká. "Ne, ne, tím to nebude," zatvrzele oponovala mému vysvětlení, "prostě se vytrácí úcta ke starším, úcta k člověku," dodala ještě.

Rozešli jsme se, samozřejmě s přáním dalšího shledání. Zkouším sám na sobě a pozoruji okolí, zda měla pravdu. Ještě nejsem u konce té zkoušky a nemám jasnou odpověď.

-zp-Zahájení přijímacího řízení do MŠ Včelná
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010

Ředitelka mateřské školy Včelná se souhlasem zřizovatele (obec Včelná) podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. a novely č. 49/2009 Sb., vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech od 14. do 17.4.2009 v době 1000 - 1100 a 1430-1630 hodin. V touto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu.

Vezměte s sebou: občanský průkaz, očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání - v uvedeném pořadí

A. Děti s trvalým pobytem v obci Včelná

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2009.
 5. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci, nebo ty, které průběžně budou mít do konce roku 2009 trvalý pobyt v obci (nová zástavba).
 6. Sourozenci dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

B. Děti s trvalým pobytem v části obce Plav "pod vysílačem"

(po dohodě zřizovatele s obcí Plav - nemají vlastní mateřskou školu)

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2009.
  Pokud to dovoluje kapacita školy.

C. Děti z ostatních obcí

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2009.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií do naplnění kapacity mateřské školy.

Mateřská škola nabízí

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečují 4 kvalifikované učitelky, s max. zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštěvy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Tvoření z keramiky - ateliér pana Schella
 • Hudební činnosti - zpívánky
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Poznávání živé i neživé přírody - ekologická výchova
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás

Miloslava Matějková, ředitelka mateřské školyKalendář kulturních akcí

BŘEZEN

Sobota 14. března - Zájezd do Prahy na muzikál Carmen

Hudební divadlo Karlín, začátek představení v 19 hodin.

Odjezd: od restaurace "U Kaštanu" v 14.35 hodin nebo z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích v 15 hodin.

Neděle 15. března - Dětský karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Tradičně uvádí Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.

Pátek 27. března - Maškarní ples pro dospělé v KD od 20 hodin

Pořádá Sportovní klub Včelná. K tanci a poslechu hraje hudební skupina GROCK. Bohatá tombola. Vstupenky v předprodeji v hospodě na hřišti a na místě v KD. Vstupné 100 Kč.

*** BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY ***

Pro mnohé z nás zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy. A protože tištěná kniha, i přes masivní rozvoj internetu a dalších médií, zůstává nenahraditelným společníkem mnoha lidí, připravili jsme pro čtenáře obecní knihovny a další zájemce několik akcí:

"Pojď se mnou do knihovny" -

v naší knihovně máme již více než 5.700 knih, odebíráme různé časopisy a rádi uvítáme další čtenáře. Pokud zaregistrovaný čtenář přivede v měsíci březnu do naší obecní knihovny svého kamaráda (nového čtenáře), obdrží poukázku v hodnotě 100 Kč na nákup knihy dle vlastního výběru v Knihkupectví Beseda, Na Sadech v Českých Budějovicích a nový čtenář malý dárek. Poukázky i dárky pro nové čtenáře budou vydávány v knihovně od 6. dubna 2009.

Pátek 20. března - autorské čtení a beseda se spisovatelem Jiřím Hájíčkem z Českých Budějovic,

který je nositelem ceny Magnezia Litera 2006 za román Selské baroko. Je autorem šesti knih.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Sobota 28. března - Knižní bazar,

jehož účelem je možnost nabídnout knihy k prodeji nebo si naopak nějakou zajímavou knihu zakoupit. Nepotřebné knihy můžete dle vlastního uvážení také věnovat zdarma.

Příjem knih do prodeje: od 9 do 12 hodin (prodávající musí přiložit seznam knih s cenami, které vám při eventuálním prodeji budou vyúčtovány ve 100 % výši)

Prodej knih: od 13 do 17 hodin.

Vyúčtování: od 17 hodin. Vše v zasedací místnosti obecního úřadu.

DUBEN

Sobota 4. dubna - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Cena za osobu: 635 Kč včetně pojištění

Odjezd v 6.30 hod od restaurace "U Kaštanu".

Zájezd je již plně obsazen! Informace pro přihlášené, zájezd uhraďte do 20. března 2009.

Neděle 5. dubna - Velikonoční kurz lidových řemesel - malování kraslic

Kurz malování kraslic tradiční metodou povede lektorka paní Straková z Českých Budějovic. S sebou si přineste nejméně 5 vyfouknutých vajíček (mohou být i obarvená), špendlíky, obyčejnou tužku, čajové či větší svíčky v kalíšku a plechovku od coca-coly (nemusí být).

Poplatek za kurz: 50 Kč za osobu.

Na kurz je nutné se předem přihlásit!

Sobota 18. dubna: Divadelní představení Muž sedmi sester

Lehce erotickou komedii zahraje ochotnický soubor eNDe z Vrábče.

Kulturní dům v 19 hodin.

Pátek 24. dubna - Horečka páteční noci v Kulturním domě od 19 hodin

Připravujeme:
7. - 17. května - Výstava akademického malíře Miroslava Konráda a Petra Schela
30. května - Seminář o využití internetu v podnikání
(ve spolupráci s Jihočeskou asociací podnikatelek a manažerek)


INZERCE: Oznámení prodejny CENTRUM Včelná

Oznamujeme znovuotevření prodejny potravin FLOP od 9.3.2009.

Akční letáky se mění vždy po 14 dnech.

Společná prodejní doba prodejny potravin i drogerie:

Po-Pá 7-18

Sobota 7-11

Neděle 8-11.

Prodejna smíšeného zboží Frídová nabízí mimo jiné:

 • Zahradnictví - travina, zemina, semena, hnojiva, květináče, truhlíky, zahradní tyče umělohmotné
 • Kuchyňské potřeby
 • Hračky
 • Papírnictví
 • Školní potřeby
 • Bižuterie, korálky
 • Elektro - žárovky, baterie, rozdvojky, apod.
 • Textil - kapesníky, galanterie, pletací příze, povlečení, punčochové zboží aj.
 • Dárkové zboží, suvenýry
 • Hadice, hřebíky, zámky visací, Primalex, štětce, ředidla, sádra
 • Krmení pro domácí mazlíčky, pro drůbež, králíky, kapry
 • Hračky a doplňky pro domácí mazlíčky
 • Zavařovací víčka a sklenice, ubrusy PVC
 • Denní tisk - včetně nedělního, časopisy, DVD, křížovky
 • Služby: Jízdenky, poštovní známky, sazka, dobíjení kreditu, losy, dárkové balení, čistírna

Těšíme se na Vaši návštěvu!


INZERCE: Nábor dětí do Atletického klubu

Atletický klub Včelná provádí nábor dětí ve věku 7-9 let se zájmem o lehkou atletiku.

Informace na tel. č. 736 601 703 p. Mikšovský.


INZERCE: Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny je oznámeno společností E.ON v těchto dnech a ulicích:

17.3. od 8 do 15 h - Husova, Sokolovského

18.3. od 8 do 15 h - V Sídlišti

19.3. od 8 do 15 h - Lesní

20.3. od 8 do 15 h - Jiráskova

Bližší upřesnění místa vypnutí na vyvěšených plakátech na místě.


INZERCE: Prodej cirkulárky

Prodám cirkulárku na kolečkách a s podavačem. Cena dohodou, v Č. Budějovicích.

Tel. 732 281 715.


INZERCE: Broušení bruslí a vinotéka

Společnost Reidl CZ s r.o. pro Vás otevřela

Maloobchodní prodejnu: brusný a řezný materiál, nářadí a nástroje, ochranné pracovní pomůcky, spojovací materiál, stavební a údržbová chemie, tesařské kování, zemní vruty

Vinotéku: stáčená vína již od 49,- Kč/litr, lahvová vína /jakostní, přívlastková, výběry/

Provozní doba: Po-Pá: 8 - 18 hodin, So: 9 - 12 hodin

Dále provádíme BROUŠENÍ BRUSLÍ

PO - PÁ: 9 - 16 hodin

Mimo pracovní dobu osobní domluva na tel: 777 723 829

Cena: 1 pár …. 40,- CZK, od 2 párů …. 30 CZK/pár

Reidl CZ spol. s r.o., Plavnická 120 /modrá dvoupatrová budova/, 373 81 Kamenný Újezd,

Bezplatná infolinka: 800 29 29 30


INZERCE: Hledám brigádníka

Hledám seriózního brigádníka k práci na drobnou údržbu domu a jeho okolí, včetně pomocných zahradnických prací. Práce je vhodná pro muže v důchodovém věku. Prosím volat od 11.4.2009.

Ing. Sergej Gricajenko, tel. 728 190 485.


INZERCE: Zámečnictví B&J metal

Vyrábíme brány s pohonem i bez, posuvné i křídlové, branky, kovaná plotová pole, mříže, zábradlí, ocelové konstrukce, regály a další výrobky z kovu dle přání zákazníka.

Sledujte akce na našich internetových stránkách: www.bjmetal.cz.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 721 409 664, 775 944 778


Tištěná verze distribuována dne 13.3.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 13.3.2009