Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 12/2010

OBSAH


Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Při volbách do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 odvolilo 707 voličů z 1324, což znamená 53,4% volební účast. Celkem bylo odevzdáno pro jednotlivé kandidáty 5.817 hlasů.

 Sdružení nezávislých kandidátů
Včelná     obdrželo 4.085 hlasů (70,23 %) za což získalo 7 mandátů
ODS           1.032 hlasů (17,74 %)        1 mandát
KSČM            550 hlasů  (9,46 %)        1 mandát
Strana soukromníků ČR   150 hlasů  (2,58 %)        - - -

Zvolení kandidáti a náhradníci dle počtu získaných hlasů:

Příjmení a jméno    Věk  Za stranu  Pol. přísl.  Hlasů
Petr Zdeněk       50  SNKV  bez PP  528
Mandžukova Jarmila Ing. 51  SNKV  bez PP  504
Voráček Jan       40  SNKV  bez PP  461
Pokorný Karel Ing.    61  SNKV  bez PP  458
Petrová Jana       66  SNKV  bez PP  457
Průša Petr        56  SNKV  bez PP  450
Zálišová Ivana JUDr.   51  SNKV  bez PP  438
Hájek Josef       57  ODS   ODS    157
Hanetšleger Josef    66  KSČM  bez PP  112

První náhradníci jednotlivých stran:
Krajčír Antonín     48  SNKV  bez PP  424  
Bílek Martin       34  ODS   ODS    133  
Policar Stanislav    64  KSČM  KSČM    69  

Při zjišťování volebních výsledků se nejdříve určuje počet mandátů pro jednotlivé strany, a to poměrem počtu hlasů pro stranu vůči celkovému počtu hlasů. Teprve pak se získané mandáty obsazují konkrétními kandidáty. Tím se stává, že mandát získají i kandidáti s méně hlasy než někteří jiní, kteří sice mají více hlasů, ale jejich strana pro ně již nezískala mandát.


Soudní projednání žaloby na neplatnost voleb ve Včelné

Komplikace při zjišťování volebních výsledků nastala tím, že jeden z kandidátů za KSČM těsně před volbami zemřel. Ve volební místnosti byla o tom vyvěšena informace, na kandidátce KSČM zůstal.

Jak postupovat v případě, že zemřelý kandidát získá hlasy voličů, zákon o volbách neříká. Předseda okrskové volební komise po absolvování školení předsedů okrskových volebních komisí dospěl k názoru, že hlasy odevzdané takovému kandidátovi se nepočítají, neboť již není kandidátem. Kandidát je totiž definován jako volič, který splňuje určité požadavky, a zemřelý již není voličem. V tomto duchu bylo před lety vydáno i soudní rozhodnutí.

V současné době se však rozhodování soudů kloní k názoru, že se postupuje, jako by byl kandidát naživu.

Původně zveřejněný zápis o výsledku voleb vyhotovený okrskovou volební komisí vykazoval 0 hlasů pro zemřelého kandidáta, ačkoli někteří voliči KSČM volili celou kandidátku. Po kalkulaci pravděpodobného počtu hlasů odevzdaných pro zemřelého kandidáta dospěla strana KSČM k názoru, že nezapočítáním hlasů byla ochuzena o mandát zastupitele, a proto podala v zákonné 15 denní lhůtě žalobu na neplatnost voleb.

Správní soud dal straně KSČM po přepočítání hlasů za pravdu a přiřkl straně KSČM jeden mandát. Strana ODS naopak o svůj druhý mandát přišla.

Opravené výsledky voleb byly zveřejněny dne 26.11.2010.


Ustavení nového obecního zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání svolaném na 3. prosince byl do funkce starosty zvolen opět Zdeněk Petr a na místo místostarostky opět ing. Jarmila Mandžuková.

Zastupitelstvo zřídilo finanční výbor (předseda ing. Karel Pokorný) a kontrolní výbor (předsedkyně JUDr. Ivana Zálišová).

Starosta jako své poradní orgány zřídil tyto komise:

– životního prostředí a územního rozvoje (předseda Petr Průša)

– pro mládež a sport (předseda Jan Voráček)

– sociální (předsedkyně Jana Petrová)

– kulturní (předsedkyně ing. Jarmila Mandžuková).

Na ustavujícím zasedání zastupitelé též projednali rozpočtovou změnu č. 13 s navýšením příjmů o 951 tis. Kč, především vzhledem k vyššímu výběru celostátních daní (DPH), z nichž část připadá obcím.

Dále schválili výši odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí a podání žádosti k Jihočeskému kraji o grant na kulturu ve výši 30.000 Kč.

V současné době probíhá na krajském úřadě projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a zastupitelstvo schválilo podání námitky k umístění nadregionální plochy pro podnikání KP 27 v katastru obce Včelná v lokalitě "pod tratí".


Zlepšení dopravní bezpečnosti v obci

Po jednání se správcem komunikace na hlavní třídě Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se podařilo zajistit osazení žlutých reflexních výstražných a informativních značek upozorňujících na přechod pro chodce u zastávky autobusů MHD u restaurace "U Kaštanu".

Obec také prostřednictvím svazku obcí Blanský les - podhůří pořídila s dotační podporou tři měřiče rychlosti vozidel, které jsou osazeny na hlavní třídě a psychologicky působí na řidiče ke snížení rychlosti na povolenou mez.


Z obecních kronik

Článkem Postavení pomníku po padlých vojínech z roku 1920 bych chtěl vzpomenout okolnosti vzniku památky obětí první světové války v obci.

Ochotnický spolek „Včela“ ve Včelné obral si za úkol postaviti po padlých vojínech ve světové válce pomník. Než ku postavení pomníku došlo, sehráno k tomu účelu několik divadelních představení a zábav. Za výtěžek z těchto zábav pořízen pomník a dnem přede všemi svatými v r. 1920 postaven a vysvěcen. Pozemek k tomuto pomníku daroval Josef Kalkuš, kteréžto místo nechala obec vyměřit a do svého držení zapsati. Na pomníku jsou všeckny jména zemřelých vojínů se znakem Československým. Koutek onen bude oplotěn s přístupem ku pomníku a upomínka to bude trvalá a krásná na válku, jaké v dějinách ještě nebylo a která vyžádala nejvíce životů. Při sázení stromů kol silnice, zasazeny též dvě lípy se strany pomníku, obcí, takže koruny těchto až vzrostou, budou šepotati mrtvým dávnou píseň zkázy zašlým věkům.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

V úterý 7. prosince proběhlo tradiční setkání mateřských škol v kulturním domě - přijely děti a učitelky z MŠ Nerudova z Českých Budějovic a z MŠ Boršov nad Vltavou. Děti předvedly svá vystoupení, vesele si zatancovaly a dostaly i malé občerstvení, o které se postaraly pracovnice školní jídelny a pan Pavel Rožboud. Nakonec si všechny děti popřály hezké vánoce.

Ve čtvrtek 16.12.2010 odpoledne bude v MŠ vánoční posezení s rodiči spojené s výrobou vánoční ozdoby.

Poděkování patří všem rodičům za celoroční spolupráci, zvláště pak děkujeme těm, kteří věnovali škole finanční dary, z nichž byla částečně hrazena nová kuchyňka do II. třídy a kadeřnictví do I. třídy. Dále děkujeme rodičům, kteří školu zásobují drobným výtvarným materiálem.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Miloslava Matějková a Dana Růžičková, ředitelka školy


Výzva obce Boršov nad Vltavou uživatelům hrobových míst

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, která musí mít písemnou formu.

Obec Boršov, jako provozovatel zdejšího pohřebiště, vyzývá tímto způsobem všechny uživatele hrobových míst na zdejším hřbitově u kostela, aby se dostavili co nejdříve do sídla obce na adrese Obecní 52, Boršov nad Vltavou za účelem projednání záležitostí týkajících se nájmu hrobového místa.

Pokud nebude uzavřena nová smlouva o pronájmu hrobového místa, pak právo užívat toto místo zaniká. Se zánikem práva užívání hrobového místa má vlastník hrobových zařízení (pomníky, krycí desky, rámy) povinnost místo vyklidit.

Současně upozorňujeme vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s hrobovým zařízením naloženo jako s věcí opuštěnou.

Jelikož toto oznámení nebylo možno vlastníkům hrobového zařízení doručit, zveřejňuje se ke splnění povinností stanovených zákonem touto výzvou. Vysvětlení k Vašim dotazům lze podat i telefonicky na čísle 387 250 221.


Přání do nového roku

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že vydáváme poslední zpravodaj v tomto roce, dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné pohodové vánoce a v novém roce 2011 hlavně pevné zdraví a mnoho životních úspěchů

pracovníci obecního úřadu a zastupitelé obce


Přehled kulturních akcí

Plesová sezóna

 • Sobota 15. ledna - Myslivecký ples
 • Sobota 22. ledna - Ples ODS
 • Pátek 4. února - Ples obce Včelná (vstupenky od ledna na OÚ)
 • Sobota 26. února - Ples Atletického klubu Včelná
 • Pátek 11. března - Ples Sportovního klubu Včelná

Sobota 18. prosince - Předvánoční tvoření pro děti

Přijďte se svými dětmi strávit příjemné sobotní předvánoční odpoledne. V zasedací místnosti OÚ na vás bude čekat zkušená lektorka Martina Čeloudová, se kterou budou děti malovat vánoční ozdoby.

Kurz je vhodný pro děti od 3 let.

Začínáme ve 14 hodin, na kurz je nutné se předem přihlásit!

V případě většího zájmu budeme pokračovat i od 15 hodin.

Poplatek za dítě je 50 Kč.

Poděkování

Obecní úřad touto cestou děkuje panu Vladimíru Hromadovi, majiteli restaurace "U Kaštanu", za zajištění občerstvení při rozsvícení vánočního stromu.


INZERCE: Poradce pro výživu a suplementaci

 • Zásady zdravého životního stylu
 • Optimalizace makrosložek ve stravě podle typu metabolismu
 • Možnost ovlivnění zdraví změnou jídelníčku
 • Zajištění lepšího fungování organismu
 • Doporučení vhodné suplementace
 • Redukce nadbytečného tuku
 • Výživa sportující populace

Roční konzultace 800,-Kč

Ing. Štěpánka Petroušová, tel: 724 251 501

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Pozvánka na Silvestra

Prodej místenek na SILVESTRA v restauraci U kaštanu

tradičně se skupinou SLACKERS

V ceně místenky dvě večeře, ohňostroj o půlnoci, hudební produkce min. do 3 hodin ráno.

Místenky v prodeji v restauraci U kaštanu v provozní době, rezervace na tel. 777 735 314, cena místenky 350,- Kč.


INZERCE: Potraviny DIPA s.r.o.

Od 1.122010 zahájen prodej stáčeného vína: Modrý Portugal a Müller Thurgau.

Cena za 1 litr 39,90 Kč.

V době od 13. do 20.12.2010 přijímáme objednávky na vánočky, saláty, majonézy a jiné vánoční zboží.

Nově máme v sortimentu zdravé výživy firmu Druid s.r.o., která nabízí také bio potraviny.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodavaček!


INZERCE: Informace prodejny CENTRUM

 • Zahájen celoroční příjem dekorativních ručních výrobků do komisního prodeje a následně jejich prodej
 • Provádíme balení dárků (dárková služba)
 • Přijímáme objednávky na náhrobní věnce a výzdobu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Společná vánoční prodejní doba prodejny potravin i smíšeného zboží:

Ne 19.12. 8,00 - 11,00    Po 27.12. 7,00 - 18,00
Po 20.12. 7,00 - 18,00    Út 28.12. 7,00 - 18,00
Út 21.12. 7,00 - 18,00    St 29.12. 7,00 - 18,00
St 22.12. 7,00 - 18,00    Čt 30.12. 7,00 - 18,00
Čt 23.12. 7,00 - 18,00    Pá 31.12. 7,00 - 11,00
Pá 24.12. 7,00 - 11,00    So  1.1. Zavřeno
So 25.12. Zavřeno       Ne  2.1. 8,00 - 11,00
Ne 26.12. ZavřenoINZERCE: Likvidace autovraků

Grafická inzerce zde


Tištěná verze distribuována dne 9.12.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 15.12.2010