Obecní zpravodaj 1/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 20. prosince a 17. ledna

Na 2. zasedání zastupitelstva dne 20. prosince byl schválen rozpočet obce na rok 2011 s příjmy i výdaji ve výši 11.587.000 Kč. Výdaje budou vyšší o splátky půjček ve výši 350.000 Kč, které se však vykazují v oddělené části rozpočtu Financování. Schválen byl též rozpočtový výhled na roky 2012 až 2013.

Dále zastupitelé schválili nový jednací řád zastupitelstva a vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích, která především reaguje na změny v daňovém řádu. Samotné sazby poplatků se oproti dřívějšímu období nemění.

Na rok 2011 byla stanovena pohyblivá složka ceny vodného ve výši 30,67 Kč/m3 a stočného ve výši 22,80 Kč/m3. Pevné složky vodného a stočného ve výši 396 Kč a 264 Kč zůstávají beze změny. Ceny uváděny včetně DPH.

Dále byla schválena výše úhrady 856.197 Kč Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. za zajištění dopravní obslužnosti autobusy MHD na rok 2011, dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství s firmou .A.S.A. České Budějovice s.r.o. na rok 2011, podání žádosti o grant k Jihočeskému kraji ve výši 65.590 Kč na Včelenskou kulturu na rok 2011 a provozní příspěvek pro Mateřskou školu Včelná na rok 2011 ve výši 230.000 Kč

Na 3. zasedání dne 17. ledna zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 15/2010, kterou se upravují rozpočtové příjmy roku 2010 dle skutečného plnění. Celkové příjmy včetně dotace na kanalizaci byly 27.774.430 Kč a výdaje 23.479.150 Kč.

V loňském roce byly velké obavy, zda plánovaný rozpočet bude nakonec naplněn, nebo bude muset být dofinancován z úspor let minulých. I přes úspěšné dokončení investičních akcí a vyrovnání všech nutných výdajů na chod obce se podařilo uspořit 2 miliony korun.

Starosta dále podal informaci o obdržení příslibu dotace na zpracování územního plánu obce ve výši 516 tis. Kč a o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří, jehož předsedou byl opětovně zvolen.

Zastupitelé byli seznámeni s dalšími plánovanými akcemi, jako je dokončení projektu a vybudování kanalizace ve Čtyřech chalupách, chodníky k zastávce pod Včelnou, včetně vybudování nových zastávek MHD atd, atd. Dalo by se zde popsat daleko více věcí, které jsou nutné. Jisté je i to, že pro každého občana je priorita budoucích investic jiná. Zmíním se ještě o jedné, a to je rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školky. Zde se jedná o skutečně jednu z nejdůležitějších investic obce. Samozřejmě je vše závislé na získání alespoň nějaké části financí z jiných zdrojů než z rozpočtu obce. Jenže dotační politika je stále komplikovanější a použitelných dotačních titulů ubývá.

Zdeněk PETR, starosta obce


Platby místních poplatků na rok 2011

Výše poplatkových povinností se oproti minulému roku nezměnila.

Za odpady zaplatíte 500 Kč na osobu či za rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Osvobozeno je třetí a každé další dítě pod 18 let věku. Úlevu 100 Kč mají studenti ubytovaní mimo obec.

Poplatek za psy činí 150 Kč u prvního psa (důchodci 70 Kč) a 200 Kč u každého dalšího psa téhož majitele (důchodci 100 Kč).

Placení místních poplatků v hotovosti provádějte prosíme přednostně v pondělí a ve středu v době 7-12 a 13-17 hodin. Pokud budete poplatky za domácnost hradit bezhotovostně, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu a použijte účet obce u KB č. 43 - 39 45 12 02 67 / 0100.

Termín úhrady poplatků za psy a odpady je do 31. března, majitelé rekreačních objektů mají čas na úhradu poplatku za odpady do 30. června.


Pytle na plasty a tetrapaky

V minulých zpravodajích jsme se zmiňovali, že pytle na tříděný odpad již nebude obec dostávat zdarma, ale musela by je kupovat od svozové firmy za přibližně 5,- Kč za kus. Cena se nám zdála nepřiměřená. Na společném jednání svazku obcí na konci roku jsme navrhli členským obcím, které mají stejný problém jako naše obec, že by bylo výhodnější objednat pytle přímo od výrobce, neboť v tom objemu, který obce požadují, by cena mohla být daleko nižší. Obce našeho svazku sdělily našemu úřadu přibližné požadované množství pytlů na letošní rok a při jednání s výrobcem se nám podařilo dostat cenu poloviční, než jakou nabízela svozová firma.

Je tedy jasné, že za plastové pytle na tříděný bude obec platit. Nemáme v úmyslu vybírat od vás, občanů, peníze za to, že jste ukáznění a třídíte odpady. Na náklady použijeme příjmy, které obec obdrží právě za třídění odpadů. Nebudeme pytle zpoplatňovat, jen chceme omezit jejich výdej tak, aby vám dostačovaly, ale nebyly používány na jiné potřeby, než na které jsou určeny. Většinou to tak je, že co je zadarmo, s tím se nemusí šetřit.

Objednané pytle budou totožné s těmi, které znáte, a měly by být dodány koncem měsíce února. Do té doby budeme vydávat pytle nepotištěné, na plasty ve žluté barvě a na tetrapak v barvě červené. K tomuto rozhodnutí jsme shodně dospěli společně s ostatními obcemi, protože zaběhlý systém třídění nechceme měnit.

Zdeněk PETR, starosta obce


Upozornění finančního úřadu - daň z nemovitostí

Finanční úřad v Českých Budějovicích upozorňuje majitele nemovitostí v katastrálním území Včelná, že v roce 2010 zde proběhla obnova katastrálního operátu, tzv. digitalizace, při níž došlo u mnohých pozemků ke změně výměry, i když se neměnila hranice parcel. Důvodem je jiný způsob výpočtu výměry pozemků z jejich hraničních bodů.

Aktuální výměru pozemků si můžete ověřit například na internetu v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na adrese www.nahlizeni.cz. Pokud jste si srovnávací přehled vašich pozemků před a po digitalizaci neopsali či nezkopírovali v rámci květnového námitkového řízení na obecním úřadě, můžete si je vyžádat na katastrálním úřadě s úhradou 50 Kč za stránku.

Pokud u nějakého vašeho pozemku nastala změna výměry, finanční úřad upozorňuje na povinnost podat do 31. ledna dílčí daňové přiznání v souladu s § 13a zákona č. 338/1992 Sb.: "Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně..., je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat."

Pozor - podle nového daňového řádu se za zpoždění v podání daňového přiznání delší než 5 pracovních dnů ukládá pokuta v minimální výši 500 Kč(!)

Finanční úřad ve snaze předejít těmto postihům nabízí spolupráci při vyplňování daňových přiznání. Pracovnice FÚ při vaší osobní návštěvě provedou výpočet daňové povinnosti, avšak z časových důvodů nemohou vyplňovat daňové přiznání celé. Poplatník by měl tedy mít vyplněny alespoň své osobní údaje na titulní straně přiznání a uvedeny pozemky či stavby, kterých se změna týká - na straně 2 nebo 3, případně na dalších vložených listech.

I na zdejším obecním úřadě máme k dispozici formuláře daňového přiznání s pokyny k vyplnění.


Z obecních kronik

Tématem prvního letošního příspěvku je vznik a působení četnické stanice ve Včelné, jak nám je popisuje článek z roku 1928 (pravopis zachován).

"Brzy po převratu se ubytovala četnická stanice ve Včelné, ve staré škole č. 45 a byla tady asi 3 roky. Četníci tu byli tři. Pan Prášek jako vrchní, p. Vecka a p. Herian. Dříve byli v Kameném Újezdě a zase se tam odstěhovali, když se tam našel vhodný byt. Tady ve Včelné je to moc blízko u Čes. Budějovic. O ty četníky tady lidi mnoho nestáli. Ono to bylo po válce, lidi se naučili si házet uhlí z vlaků sami, vzláště mladíci, no a ku schození jiné věci byl už jen krok. Byla bída a někteří mladíci šli i do vozů. Tenkrát jsem také někdy s nimi musel chodit a to již jsme šli vždy do stejných míst.

Jó, s četníky nic není, ten je nejlepší venku, ale jak se naučí chodit do bytů, to je vždycky "úraz". Proto tady četníci moc v lásce u lidí nebyli. Oni sem sice také přijdou když se tak něco "přihodí", nebo se něco hledá, ale to už není takové jako když nám stále hledí na paty. Na příklad s tímhle lesem. Lidé tak ledacos potřebují z lesa k palivu a k různé potřebě, jako třeba hradbu ku plotu a četník to hned vidí a je "malér". Když tu nejsou, no to by ho musel náhodou potkat.

Tak jsme teť přece jen radši když jsou od nás kousek dál. Beztoho by byli oujezdecký občani "zdivočeli" co tam četníci nebyli, tak se tam zase navrátili a my se tu nehněváme že jsou pryč. Tenkrát když tu byli, to měli četníci práce; to dneska sem tolik nepřijdou, už ty doby jsou pryč; ale stopy po válce zůstaly a není v moci četníků aby je zahladili. Tohle pokolení už si do smrti tuhle neblahou vzpomínku ponese sebou do konce a potom může přijít nová válka a nová práce pro četníky."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

 • 5. ledna nejstarší děti navštívily ZŠ Rožnov - 1. a 3. třídu a zhlédly připravený program
 • 6. ledna proběhlo na škole tříkrálové koledování
 • 11. ledna přijel s hudebním pořadem pan Karel Daňhel
  a 19. ledna divadelní společnost Okýnko
 • 12. ledna si děti prohlédly základní školu Boršov nad Vltavou a zhlédly ukázku výuky, co už v první třídě všechno umí.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy


Kulturní a společenské akce

ÚNOR

Středa 23. února - "Čaj o páté" s Helenou Braunovou

Při tradičním "čaji o páté" zavzpomínáme na slávu proslulého rodu Rožmberků. Hostem bude českokrumlovská spisovatelka Helena Braunová, která je autorkou knihy Láska a hřích Oldřicha z Rožmberka.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

BŘEZEN

Středa 16. března - "Čaj o páté" s Milanem Koželuhem

Již podruhé nás navštíví pan Milan Koželuh, který svými znalostmi o Novohradských horách budí obdiv. Tentokrát bude hovořit o zaniklých vesnicích Novohradských hor. Je autorem knihy Nezapomenuté stopy - Novohradské hory, kterou si můžete zakoupit.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin

Sobota 19. března - Kurz řemesel - výrobky z pedigu

Pedig, ale u nás taktéž zvaný ratan, pochází z tropických pralesů jihovýchodní Asie a je to popínavá palmová rostlina. Pedig se vyrábí v různých průměrech a používá se na výrobu nábytku, košíků a dalších předmětů. Chcete si z tohoto materiálu uplést košík, ošatku nebo tác? Naučí nás to lektorka paní Tyrnerová z Borovan.

Cena kurzu je 80 Kč za osobu, je možno platit až na místě.

S sebou jen štípací kleštičky.

Klubovna kulturního domu od 13 hodin.

Na kurz je nutné se předem přihlásit!

Pátek 25. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Jednodenní zájezd do termálních lázní v Německu, které nabízejí kryté i otevřené bazény s teplotou vody 23-42°C.

Odjezd ve 12.00 ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

Cena 615 Kč včetně pojištění.

Neděle 27. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Tradičně uvádí Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.


"Pojď se mnou do knihovny"

Pro mnohé z nás zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy. A protože tištěná kniha, i přes masivní rozvoj internetu a dalších médií, zůstává nenahraditelným společníkem mnoha lidí, rádi uvítáme další čtenáře. Pokud zaregistrovaný čtenář přivede v měsíci březnu do naší obecní knihovny svého kamaráda (nového čtenáře), obdrží každý z nich poukázku v hodnotě 50 Kč na nákup knihy dle vlastního výběru ve vybraném knihkupectví v Českých Budějovicích.

Knihovna je otevřena v pondělí od 15.30 do 17 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin.

Poukázky budou k dispozici začátkem dubna.


Plesová sezóna 2011

 • Pátek 4. února - Ples obce Včelná
  konaný ve spolupráci s místními podnikateli.
  Od 20 hodin, hraje "Přímý přenos".
  Vstupné 100 Kč, vstupenky v předprodej na obecním úřadě.
 • Sobota 26. února - Ples Atletického klubu Včelná
 • Pátek 11. března - Ples Sportovního klubu Včelná

Pozvánka na výstavu

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a obec Včelná
pořádají v prostorách krajského úřadu výstavu

"Vítejte ve Včelné"

která prezentuje současný a minulý život v obci.

Výstava se koná od 17. ledna do 15. února 2011

Adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice


INZERCE: Humanitární sbírka autolékárniček

Grafická inzerce zde


Tištěná verze distribuována dne 25.1.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 25.1.2011