Obecní zpravodaj 2/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 20. prosince a 17. ledna

Na 4. zasedání zastupitelstva dne 14. února zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 1/2011, kterou se navyšují příjmy o 13.480 Kč a výdaje o 212.616 Kč.

Dále schválili výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2010 a zprávu o výsledku inventarizace, byli seznámeni se zprávou o hospodaření v lesích za rok 2010 a zprávou obvodního oddělení policie o stavu veřejného pořádku v obvodu obce za rok 2010.

Starosta informoval o zahájení výstavby garáže na komunální techniku za kulturním domem vlastními silami obecního úřadu.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ke sčítání lidu 2011

Letošní rok je rokem sčítání lidu, domů a bytů. Chtěl bych Vám již nyní podat několik základních informací.

Sčítání bude probíhat na konci měsíce března a počátkem dubna. Podrobné informace budou zveřejněny po 4. březnu 2011 na úřední desce, vývěsních skřínkách a webových stránkách obce. Informace budeme podávat i v příštím zpravodaji. Český statistický úřad přijal řadu opatření, aby nedocházelo k zneužití sčítání nepovolanými osobami. Jedná se o následující opatření:

Každá domácnost obdrží předem do své schránky letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termín první návštěvy k předání sčítacích formulářů. Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České pošty a všichni budou mít speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem "Česká pošta". Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítajícího komisaře s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem. Současně předloží svůj osobní průkaz. Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno i v seznamu na úřední desce obecního úřadu. Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu.

Dále bych chtěl upozornit majitele domů na povinnost označit budovy číslem, které bylo obcí přiděleno. Sčítání bude možno provést i v elektronické podobě. Informace budou v informačních letácích a na stránkách www.scitani.cz.

Sčítání lidu je povinností každého občana a nesplnění této povinnosti je přestupkem a může být i v případě úmyslně uvedených nesprávných údajů sankcionováno pokutou do 10 tisíc korun.

Zdeněk PETR, starosta obce


Parkování na místních komunikacích

Znova se vracíme k parkování na místních komunikacích. Spoluobčané nás upozorňují, že právě v jejich ulici parkují bezohlední sousedé někdy až tři vozidla a je obtížné uklidit komunikaci ve chvíli, kdy napadne sníh, nebo se jen stěží projíždí.

Slíbil jsem, že opětovně napíšeme upozornění a budeme apelovat na vstřícnost a ukázněnost majitelů vozidel. Při projíždění zvláště některých ulic se opravdu rozezleným občanům nedivím. V některých případech stojí na komunikaci i stroje, které podnikatelé potřebují ke své činnosti. Lidé říkají: "Nejsou všichni stejní, většina se snaží umístit auto do garáže nebo na svůj pozemek, ale jsou bohužel výjimky, kterým je to naprosto jedno."

Prosím tedy vás, kterých se tato situace týká, abyste sjednali nápravu a neznepříjemňovali život svým sousedům. Musím ještě dodat, že dle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí být komunikace průjezdná 3 m v každém jízdním pruhu.

Zdeněk PETR, starosta obce


Znečišťování obce

Je smutné, že se musíme znovu a znovu vracet a zabývat znečišťováním veřejných prostranství psími exkrementy. Po oblevě, která nastala v minulých dnech, se na zelených pásech kolem komunikací objevují pozůstatky po venčených pejscích, a vlastně po nezodpovědných páníčcích. Dokonce se stává, že majitel psa po svém miláčkovi uklidí, ale tak, že igelitový sáček s obsahem pohodí na kraji lesa nebo u kontejnerů. To je dokonce úmyslné zakládání nepovolené skládky a znečišťování veřejného prostranství. Ve všech případech se jedná o přestupek, a protože některým občanům není tato činnost lhostejná, sami nás na tyto nešvary upozorňují a jsou ochotni dosvědčit před přestupkovou komisí, kdo právě tyto přestupky páchá.

Nejsme příznivci represivních opatření, žádáme proto majitele pejsků, kterým bylo dosud všechno jedno, aby se zamysleli a dodržovali při venčení psů na veřejných prostranstvích čistotu. Všem se může stát, že při pohodové procházce se vám zjeví obraz oku nelahodící, a co horšího, můžete si z procházky donést na podrážkách bot nepříjemný a zapáchající dáreček.

Zdeněk PETR, starosta obce


Upozornění na podvodnou realitní kancelář PROLUX

Obecní úřad Včelná obdržel žádost občanského sdružení "Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP", abychom upozornili na podvodné praktiky realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o.

Na tuto společnost, která se široce inzeruje, je v současné době podáno již na 450 trestních oznámení pro trestný čin podvodu.

Její realitní makléři tvrdí, že listina, kterou jim podepisujete, je pouze nezávazný evidenční formulář nemovitosti, ve skutečnosti ale podepíšete exkluzivní smlouvu na podporu prodeje vaší nemovitosti se "sebevražednými" smluvními ujednáními, která jsou skryta ve stěží čitelném textu na druhé straně listiny.

Od smlouvy pak není možno odstoupit, Prolux nemovitost zveřejní na webových stránkách a bez konzultace s klientem snižuje nabídkovou cenu a čeká, až klient poruší některé z ujednání, ke kterým se nevědomky zavázal, např. nemovitost prodá sám. Pak vymáhají provizi plus smluvní pokutu ve výši provize, přičemž mají podchyceného rozhodce, kterého jste jim také podpisem smlouvy odsouhlasili a který rozhoduje pře v jejich prospěch. I po ukončení smlouvy, prodáte-li nemovitost někomu, kdo RK Prolux již dříve kontaktoval, opět z Vás bude vymáhána provize. Podvodů a nekalého jednání je více, viz např. stop prolux.webnode.cz.


Z obecních kronik

Článek z roku 1921 nazvaný "Zrušení aprovisačních lístků" nám dává nahlédnout do doby první republiky, kdy končil prodej potravin na lístky.

"Nesmím opomenout sděliti, že v tomto roce po žních zmizely konečně lístky na potraviny. Staly se již nepotřebnými. Dovážely se sem potraviny ze zahraničí, hlavně mouka a obilí, bylo po žních, válka už nebyla, aby se potraviny ve velkém ničily, tak nastal zase volný prodej.

Vždyť už se všechno kupovalo pod rukou bez lístků, tak skoro jako z nutnosti, aby se odstranilo to keťasování nebo jak se tomu správně mělo říkat ten řetězový obchod. Obchodníci volali po volném obchodu a lidé si také oddechli. Vždyť toho měl každý plné ruce a mnohdy za to nemohl nic dostat. Vám se to snad bude zdát divné, že lidé se rádi těhle lístků zbavili, ale vy jste to tu s námi nezakoušeli a proto se pokusím vám tu věc objasnit.

Bylo to ve válce i po válce vskutku dobré zařízení, neboť by byl chudý člověk bez lístků a bez úředně stanovených cen ničeho ku koupi nedostal, neboť by to bylo všechno nedostupně drahé. Ale což se nedá všechno obejít? Zisk je zisk a za ním se lidé vždycky pohrnou. A tak i v té době. Měli jsme lístky na mouku, třeba půl kg na osobu a týden. Stalo se mnohdy, že jí tolik nebylo, nebo byla kukuřičná, či byly místo mouky ovesné kroupy nebo jen fazole, tu lidé mající dobytek toto zkrmili a mouka se hledala po mlýnech pod rukou. Byly na to ovšem pokuty, ale což. Vždyť se vydělalo a lidé prosili, nosili různé věci i peníze. Kdopak odolal pokušení!

V obchodech to nebylo lepší. Lidé byli přiděleni do toho či onoho krámu a tam dostávali svůj příděl. To bývala vždycky tlačenice! Do krámu se vpustili asi čtyři a když ti vyšli, opět jiní. Musel mít každý lístky i peníze a prodalo se všechno hned jak to došlo, neboť se každý o svůj příděl bál, aby o to nepřišel. Jo, to byly časy. Na chleba byly lístky i fronty, na mouku, na petrolej, sůl, cukr, tabák a na co ještě už ani nevím. Každý jsme měli všude plno lístků, i propadlých a proto ta nechuť k nim. Lístky se vydávaly, aby ten neb onen nesnědl víc, ale on přes tuto kontrolu se mnohý najedl dost a mnohý nic. Jen když byly peníze. Koupilo se obilí pod rukou, vyměnilo za mouku a jedlo se. I ta nejpřísnější kontrola se dala obejít. - Jen když je to už pryč!"

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

 • Ve dnech 30. a 31. března 2011 od 10 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin bude zahájeno přijímací řízení na školní rok 2011/2012. Bližší informace v příštím zpravodaji obce.
 • 3. února školu navštívili ošetřovatelé Parku exotických zvířat DVORCE u Borovan. Dětem předvedli pruhovaného skunka a opičku. Popovídali o životě a způsobu chovu těchto zvířat.
 • 8. února starší děti zahájily plavecký výcvik v Českých Budějovicích -absolvují 9 lekcí.
 • 17. února přijela se svým programem divadelní společnost OKÝNKO.
 • 23. února bude v mateřské škole "masopustní karneval".

Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy


Poděkování za sponzorské dary na ples obce

Děkuji touto cestou všem podnikatelům a živnostníkům, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu obecního plesu dne 4. února.

Zdeněk PETR, starosta obce


Kulturní a společenské akce

ÚNOR

Středa 23. února - "Čaj o páté" s Helenou Braunovou

Při tradičním "Čaji o páté" zavzpomínáme na slávu proslulého rodu Rožmberků. Hostem bude českokrumlovská spisovatelka Helena Braunová, která je autorkou knihy Láska a hřích Oldřicha z Rožmberka.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

BŘEZEN

Středa 16. března - "Čaj o páté" s Milanem Koželuhem

Již podruhé nás navštíví pan Milan Koželuh, který svými znalostmi o Novohradských horách budí obdiv. Tentokrát bude hovořit o zaniklých vesnicích Novohradských hor. Je autorem knihy Nezapomenuté stopy - Novohradské hory, kterou si můžete zakoupit.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Sobota 19. března - Kurz řemesel - výrobky z pedigu

Pedig, ale u nás taktéž zvaný ratan, pochází z tropických pralesů jihovýchodní Asie a je to popínavá palmová rostlina. Pedig se vyrábí v různých průměrech a používá se na výrobu nábytku, košíků a dalších předmětů. Chcete si z tohoto materiálu uplést košík, ošatku nebo tác? Naučí nás to lektorka paní Tyrnerová z Borovan.

Cena kurzu je 80 Kč za osobu, je možno platit až na místě.

S sebou jen štípací kleštičky.

Kurz je již obsazený a koná se od 13 hodin v klubovně kulturního domu!!!

Pátek 25. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Jednodenní zájezd do termálních lázní v Německu, které nabízejí kryté i otevřené bazény s teplou vodou 23-42°C.

Odjezd ve 12 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

Cena 615 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh).

Na tento zájezd je ještě několik volných míst!

Neděle 27. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Tradičně uvádí Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.

Po celý měsíc - "Pojď se mnou do knihovny"

Pro mnohé z nás zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy. A protože tištěná kniha, i přes masivní rozvoj internetu a dalších médií, zůstává nenahraditelným společníkem mnoha lidí, rádi uvítáme další čtenáře. Pokud zaregistrovaný čtenář přivede v měsíci březnu do naší obecní knihovny svého kamaráda (nového čtenáře), obdrží každý z nich poukázku v hodnotě 50 Kč na nákup knihy dle vlastního výběru ve vybraném knihkupectví v Českých Budějovicích.

Knihovna je otevřena v pondělí od 15.30 do 17 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin.

Poukázky budou k dispozici začátkem dubna!

DUBEN

Středa 20. dubna - "Čaj o páté" s Petrem Hošťálkem

Milým hostem bude známý motorista, dobrodruh a cestovatel veteránista Petr Hošťálek z Českých Budějovic, který bude hovořit o loňské cestě do Nepálu.

Součástí programu bude losování o vstupenky do Jihočeského motocyklového muzea.

Do konce března si můžete prohlédnout výstavu fotografií z expedice do Nepálu, která je umístěna v budově Krajského úřadu v Č. Budějovicích.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Připravujeme:

Pátek 6. května - neděle 8. května - Výstava "Vítejte ve Včelné",

která prezentuje minulý a současný život v obci. Výstava byla instalována od 17. ledna do 15. února 2011 v budově Krajského úřadu a bude rozšířena o některé panely, dobové fotografie a kroniky.

Sobota 14. května - zájezd na muzikál Hello Dolly do Prahy

Slavný americký muzikál s živým orchestrem v novém zpracování s Ivanou Chýlkovou v titulní roli bez alternace!

Odjezd v 9.45 hodin od restaurace "U Kaštanu", začátek představení je ve 14 hodin a koná se v divadle Hybernia.

Cena 799 Kč (doprava, vstupenka).

Máte-li o představení zájem, přihlaste se již nyní!

Středa 25. května - tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech.

Plesová sezóna

 • Sobota 26. února - Ples Atletického klubu Včelná
  Zahájení ve 20 hodin. K tanci hraje taneční skupina "ROSA".
  Vystoupení mažoretek "Panenky České Budějovice", bohatá tombola, vstupné 120 Kč. Ples je nekuřácký.
  Rezervace do 18.2.2011 na tel. čísle 736 601 703 p. Mikšovský.
 • Pátek 11. března - Maškarní ples SK VčelnáINZERCE: Hlídání dětí

Motto: "Děti si mohou jen hrát, rodiče musí ŽÍT!"

Zaručujeme 24 hod servis hlídání dětí všech věkových kategorií, zdravotního stavu, ve dne, v noci, o svátcích, víkendech, na hotelech či dovolených, v cizích jazycích..., doučování dětí. Nabízíme i péči o domácnost.

Možnost vystřídat více chův / hospodyň k Vaší 100% spokojenosti!

Kontakt: Agentura TEJA, České Budějovice, tel: 777 815 896, www.agenturateja.cz

Pro více informací pište či volejte na e-mail kontakt(a)agenturateja.cz nebo na telefonní číslo 777 815 896.


Tištěná verze distribuována dne 17.2.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 17.2.2011