Obecní zpravodaj 3/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 20. prosince a 17. ledna

Na 5. zasedání zastupitelstva dne 14. března zastupitelé schválili rozpočtové změny č. 2 a 3, kterými se navyšují příjmy o 214.730 Kč a výdaje o 163.330 Kč. Dále schválili podání žádosti o grant od Jihočeského kraje na živou kulturu na rok 2011 s výší projektu 43.900 Kč.

Zdeněk PETR, starosta obce


Úhrada místních poplatků za odpady a psy

Splatnost místních poplatků za psy a odpady je do 31. března, s výjimkou poplatků za odpady za rekreační objekty, u nichž je splatnost až 30. června.

Poplatek obci doposud neuhradila třetina poplatníků.

Vzhledem k tomu, že kontrolní orgány sledují řádný postup obce při výběru místních poplatků, bude letos obecní úřad postupovat důsledněji podle zákona o místních poplatcích a podle daňového řádu. To znamená, že bude v průběhu dubna rozesílat dále vymahatelné platební výměry, v nichž může včas neodvedený poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků a pochopení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ukliďme si Včelnou!

22. duben je vyhlášený jako celosvětový ekologický svátek Den země, který se slaví od roku 1970. Smyslem tohoto svátku je připomenout si společný zájem o zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme. Proto jsme se rozhodli opět zorganizovat jarní úklid obce za pomoci spoluobčanů, na který o týden později navazuje hromadný sběr odpadu. Tato praktická péče o své okolí nabízí příležitost všem, i dětem a mládeži, získat hlubší vztah k místu, kde žijeme.

Úklid areálu SK Včelná a jeho okolí zajistí předseda sportovní komise pan Jan Voráček. Přispějte svými silami k tomu, aby se nám v obci lépe žilo!

Sraz všech zájemců je v sobotu 2. dubna 2007 v 9 hodin před budovou obecního úřadu.

Plastové pytle a gumové rukavice budou k dispozici, svoz a likvidaci odpadu zajistí obecní úřad.

Ing. Jarmila Mandžuková


Změna jízdních řádů linkových autobusů

Od 6.3.2011 došlo ke změnám v jízdních řádech linkových (modrých) autobusů na trase České Budějovice - Včelná. Došlo k několika minutovým posunům, jeden spoj do Včelné přibyl a do ČB jeden ubyl. Upravené jízdní řády jsou zdarma k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.


Blahopřání k 95. narozeninám

Blahopřejeme tímto způsobem k významnému životnímu jubileu nejstarší občance žijící ve Včelné paní Růženě Novákové, která se letos v březnu dožila 95 let. Do dalších let přejeme mnoho zdraví a spokojenosti!

Zastupitelstvo obce


Z obecních kronik

Je starší Poříčí nebo Včelná? Nad minulým i budoucím vývojem tehdy spojených obcí se zamýšlel kronikář Josef Komfar v roce 1926, tedy před 85 lety.

"S počátku jsem myslel, že Poříčí musí být mnohem starší než Včelná (ovšem až na ten zámek a pivovar, ten je mladší), ale letopočet na štítě č. 3 v Poříčí, pod bývalou kovárnou, mě přesvědčuje o něčem jiném. Na tomto domku v Poříčí je vyryto v maltě, že byl vystavěn roku 1815 a na hostinci u Kalkušů ve Včelné je vyryt datum 1814. Z toho následuje, že byl dům č. 13 ve Včelné vystavěn dříve než v Poříčí dům č. 3. Dle toho musel být nejprve vystaven domek u Baurů, patřící ku Včelné č. 1 a potom vedle č. 2 u Mülerů. Tehdáž tudy šla cesta a silnice ještě nebyla. Potom se vystavěla silnice a domky se začaly stavět podél silnice. Když se domky dostavěly ve Včelné (tenkrát na Bořích) až k zájezdnímu hostinci č. 13, pak teprve se vystavěl první dům v Poříčí č. 3, protože zámek má č. 1 a hospodářské budovy č. 2.

Když se domky po té jedné straně dostavěly až do č. 16, počalo se stavět při staré cestě ve Čtyřech chalupách. Současně stavělo se v těch letech i v Poříčí. Dle toho musela silnice vzniknouti as v roce 1810. Další vývin obcí dál se současně. Jednou stavěli domek v Poříčí a jindy opět na "Bořích" a to zase po druhé straně silnice, jak svědčí další čísla domů.

Trvalo to tedy 100 let, nežli vzrostla Včelná na 74 čísel a Poříčí na 52. Nyní má po válce Poříčí přírůstek asi za 5 let asi 12 domků, mezi tím jednu továrnu na mýdlo a Včelná má za tutéž dobu přírůstku asi 50 domků. Co nyní se vystaví za 10 let, dříve to trvalo 100 let. Nyní to všechno jen letí. Za pár roků tu budeme mít velikou vesnici, nebo město, půjde-li to tak pořád takto dále. Děláme to tu nyní po americku. Kdo chce být pod střechou, musí si jí napřed sám postavit, protože děti domácích dorůstají a vytlačí pomalu nájemníky, kteří jsou cizí, z bytu. Proti tomu se nedá nic dělat a proto Včelná i Poříčí poroste a to rychleji nežli si myslíme."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012

Ředitelka mateřské školy Včelná se souhlasem zřizovatele (obec Včelná) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 30. a 31. března 2011 v době od 10:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00 hodin. V tuto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu.

Je nutné míti s sebou: občanský průkaz, očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání - v uvedeném pořadí

Trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Včelná

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2011.
 5. Ostatní děti ze Včelné, nebo ty, které průběžně budou mít do konce roku 2011 trvalý pobyt v obci (nová zástavba).
 6. Sourozenci dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti s trvalým pobytem v části obce Plav "pod vysílačem"

(po dohodě zřizovatele s obcí Plav - nemají vlastní mateřskou školu)

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2011.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Pokud to dovoluje kapacita školy.

Děti z ostatních obcí

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2011.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií do naplnění kapacity mateřské školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

Škola nabízí:

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečují 4 kvalifikované učitelky, s max. zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštěvy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Plavecký výcvik v Českých Budějovicích
 • Poznávání živé i neživé přírody - ekologická výchova
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)

Těšíme se na vás

Bc. Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


Termíny hromadných sběrů odpadů - jaro 2011

Kontejner na kovový odpad a autobaterie

bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 12 do 17 hodin v pátek 8. dubna

(Mezi kovový odpad patří bojlery, nikoli však jiná elektrozařízení, jako ledničky, sporáky, počítače aj. Tato elektrozařízení vybíráme výhradně kompletní každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin)

Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

jako koberce, nábytek, vyjeté oleje v uzavřených nádobách a pneumatiky bez disků z osobních aut nesloužících k podnikání, staré nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky budou přistaveny: /místo a čas jsou uvedeny v tištěném zpravodaji/

– Při tomto sběru nelze odkládat stavební odpad, např. betony.

– Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír

– Uvítáme, pokud větší nábytek rozdělíte na menší kusy

Kontejnery na trávu a listí

budou přistaveny každý týden od pondělí do čtvrtka od 11. dubna za kulturním domem v Dlouhé ulici.

Žádáme občany, aby nevhazovali do kontejneru jiný odpad než ten, na který je určen. Odpady není možné dále třídit.

Do kontejneru je možné vhodit pouze posečenou trávu a listí.

Sběr větví

bude prováděn od 11. do 30. dubna. Větve bude možno odkládat na zem na označené místo vedle kontejneru na listí za kulturním domem.

Připomínáme:

 • Nepotřebné předměty přivezte na určené místo pouze v daném termínu.
 • Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
 • Odkládání odpadu na jiná místa nebo mimo uvedenou dobu bude posuzováno jako založení nedovolené skládky.
 • Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání (vybavení provozoven, autodopravy, stavebnictví apod.).
 • Sběry jsou pouze pro občany Včelné!Kulturní a společenské akce

BŘEZEN

Středa 23. března - Posezení s harmonikou

se koná v restauraci "U Petrů" od 18 hodin

Pátek 25. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Informace pro přihlášené: odjezd ve 12.15 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu"

Neděle 27. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Tradičně uvádí Josef "Pepa" Maxa. Vstupné dobrovolné.

Kulturní dům od 14 hodin

Po celý měsíc - "Pojď se mnou do knihovny"

Pro mnohé z nás zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy. A protože tištěná kniha, i přes masivní rozvoj internetu a dalších médií, zůstává nenahraditelným společníkem mnoha lidí, rádi uvítáme další čtenáře. Pokud zaregistrovaný čtenář přivede v měsíci březnu do naší obecní knihovny svého kamaráda či známého, obdrží každý z nich poukázku v hodnotě 50 Kč na nákup knihy dle vlastního výběru ve vybraném knihkupectví v Českých Budějovicích. Využijte této možnosti a přiveďte do naší knihovny nového čtenáře!

Knihovna je otevřena v pondělí od 15.30 do 17 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin.

Poukázky budou k dispozici začátkem dubna!

DUBEN

Středa 20. dubna - "Čaj o páté" s Petrem Hošťálkem

Milým hostem bude známý motorista, dobrodruh a cestovatel veteránista Petr Hošťálek z Českých Budějovic, který bude hovořit o loňské cestě do Nepálu.

Součástí programu bude losování o vstupenky do Jihočeského motocyklového muzea.

Do konce března si můžete prohlédnout výstavu fotografií z expedice do Nepálu, která je umístěna v budově Krajského úřadu v Č. Budějovicích.

Zasedací místnost od 17 hodin.

KVĚTEN

Pátek 6. května - neděle 8. května - Výstava "Vítejte ve Včelné"

Výstava prezentuje minulý a současný život v obci a byla instalována od 17. ledna do 15. února 2011 v budově Krajského úřadu. Bude rozšířena o některé panely, dobové fotografie a kroniky.

Otevření výstavy proběhne v kulturním domě od 18 hodin.

Výstava bude dále otevřena v sobotu i v neděli od 12 do 18 hodin

Kladení věnců k pomníkům

se uskuteční v pátek 6. května 2011 od 17,30 hodin u pomníku světových válek na tř.5.května u zastávky MHD a od 17,45 hodin u pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova.

Středa 11. května - "Čaj o páté" s Janem Míkou

Máte v oblibě televizní seriály jako Život na zámku, Náměstíčko či Cukrárna? Pokud ano, právě vám je určena beseda se scénáristou Janem Míkou. Dozvíte se nejen o tom, jak se píší scénáře, ale také o příhodách z natáčení.

Zasedací místnost od 17 hodin

Sobota 14. května - zájezd na muzikál Hello Dolly do Prahy

Pro malý zájem se zájezd nekoná!

Středa 25. května - jednodenní zájezd

Tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech. Odjezd bude upřesněn.

Přihlášky u paní Jany Petrové, předsedkyně sociální komise.

Ing. Jarmila Mandžuková


INZERCE: Horečka páteční noci 20.

JUBILEJNÍ taneční zábava pro všechny generace

pátek 15. dubna 2011 v čase 19:00 - 2:00 hod.

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

CO VÁS ČEKÁ:

– hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND

– bubenická show, půlnoční překvapení

– soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč č v předprodeji od 16. března 2011 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Hlavní reklamní partner: HYPOTÉKY, optimalizace všech pojištění, následný rodinný servis - volejte kdykoliv: 602 184 244, pište: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pojďte s námi oslavit jubilejní 20. Horečku ve velkém stylu s rozšířeným programem!

Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung

upozorňuje na povinnost majitelů rodinných domků provést jedenkrát ročně kontrolu spalinových cest u vytápění pevnými palivy či plynem.

Kontakt: 608 043 563


INZERCE: Brigádník na údržbové práce

Hledám seriózního brigádníka k práci na drobnou údržbu domu a jeho okolí, včetně pomocných zahradnických prací. Jednalo by se o práci jeden den v týdnu s možností rozšíření úvazku dle potřeb zadavatele. Práce je vhodná pro muže v důchodovém věku. Ing. Sergej Gricajenko, tel. 728 190 485


INZERCE: Daruji psa

Z rodinných důvodů daruji starší fenu německého pinče do dobrých rukou. Nekonfliktní, nenáročná, vykastrovaná, v dobrém zdravotním stavu.

Tel. 606 158 453, odpoledne.


Tištěná verze distribuována dne 22.3.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 22.3.2011