Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 12/2011

OBSAH


Přání k Novému roku

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva obce i pracovníků obecního úřadu popřál příjemné prožití svátků vánočních a zároveň do nového roku 2012 hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 12. prosince schválili rozpočet obce na rok 2012 ve výši příjmů i výdajů 11.236.200 Kč, rozpočtový výhled na roky 2013-2014.

Dále schválili výši vodného a stočného na rok 2012 takto - vodné: pevná složka 360 Kč, pohyblivá 28,15 Kč/m3, stočné: pevná složka 240 Kč, pohyblivá 22,97 Kč/m3, všechny částky bez DPH.

Starosta mimo jiné informoval o plnění rozpočtu obce za 11 měsíců roku, o úspěšně proběhlé kontrole ze Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci a vyúčtování dotace na bezdrátový rozhlas a o předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky".


Daňová nerovnost obcí

Chtěl bych Vás touto cestou informovat o kampani Svazu měst a obcí ČR, kterou naše obec podporuje. Snahou je zmírnění daňové nerovnosti obcí, neboť menší obce získávají z výnosu celostátních daní cca 6.800 Kč na obyvatele a rok, zatímco velká města několikanásobek, hlavní město Praha například 31.700 Kč na obyvatele.

Dne 21. září jsem se s dalšími asi 1000 starosty zúčastnil demonstrace v Praze za splnění slibu vlády ke zmírnění této nerovnosti. Předali jsme požadavek přímo předsedovi vlády a další úsilí starostů menších a středních obcí pokračuje. Pokud by se nám tuto dlouho diskutovanou změnu podařilo konečně prosadit, znamenalo by to pro naši obec každoročně až 2,5 milionu korun navíc.

Zdeněk PETR, starosta obce


Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Včelná vydalo na svém zasedání dne 12. prosince obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství.

Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2012 a stanoví, že na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Jen na dvou veřejných prostranstvích, u rybníka v Lesní kolonii a kolem železniční stanice, je umožněn pohyb psů bez vodítka. Kromě těchto dvou lokalit bude tedy pohyb psa bez vodítka považován nadále za přestupek.

Upozorňujeme zároveň na některé další povinnosti majitelů psů vyplývající z jiných právních předpisů:

 • nenechat psy pobíhat mimo pozemek majitele bez dozoru
  (zákon na ochranu zvířat proti týrání, § 13 odst. 1)
 • nenechat psy pobíhat po komunikacích
  (zákon o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11)
 • nenechat psy volně pobíhat v honitbě mimo vliv majitele
  (tj. zvláště v lesích - zákon o myslivosti, § 10 odst. 1)
 • neznečišťovat veřejná prostranství psími exkrementy
  (zákon o přestupcích, § 47 odst. 1 písm. d).

Prořezávka dřevin zasahujících do komunikací

Obecní úřad žádá majitele keřů a stromů, které svou korunou zasahují do veřejných komunikací, aby provedli jejich ořezání tak, aby nebránily ve výhledu, v průchodu chodců, v letní údržbě veřejné zeleně či průjezdu vyšších a širších vozů, např. při zimní údržbě komunikací či odvozu odpadů.

Pokud prořezávku neprovede majitel, je obec jako správce místních komunikací oprávněna tak učinit sama.


Dvě sportovní oznámení

Přinášíme výsledky zdařilého prvního ročníku turnaje ve stolním tenise o pohár starosty obce Včelná konaného dne 10. prosince (kurzívou obyvatelé Včelné, ostatní přespolní):

Muži: Luděk Wohlmann, František Beníšek, Ladislav Maršálek, Pavel Irha.

Ženy: Daniela Škopková, Pavlína Lipertová, Gabriela Prajerová, Olga Janů.

Děti: Dominik Kořínek, Kateřina Servusová, Jakub Rožboud, Markéta Sahanová.

Cvičení zumby v KD Včelná pokračuje nadále každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Zveme všechny zájemkyně.


Závěr roku v mateřské škole

Na počátku posledního měsíce v tomto roce, 6. prosince, byla také v mateřské škole mikulášská nadílka s programem, kterou pro děti uspořádali manželé Reindlovi. Následující týden proběhly v obou třídách vánoční besídky s posezením rodičů s dětmi a společnou výrobou vánočního dárku.

Ráda bych poděkovala všem rodičům za celoroční spolupráci, zejména těm, kteří škole přispěli finančním darem nebo i drobným výtvarným materiálem. Za dobrou spolupráci dále děkuji i Obecnímu úřadu ve Včelné a za pomoc při zajišťování některých organizačně náročných akcí pani Marii Zemanové.

Za kolektiv mateřské školy přeji všem občanům klidné vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2012.

Dana Růžičková, ředitelka školy


Poděkování

Obecní úřad touto cestou děkuje panu Vladimíru Hromadovi, majiteli restaurace "U Kaštanu", za zajištění občerstvení při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.


Ukončení sběru kompostovatelného odpadu

Minulý týden byl ukončen sběr listí, trávy a větví. Na místo za kulturním domem již prosíme nepřivážejte žádný kompostovatelný ani jiný materiál.


Jízdní řád linkových autobusů a vlaků

Od 11.12.2011 se změnily i jízdní řády linkových "modrých" autobusů a vlaků. Změny nejsou zásadní a aktualizované jízdní řády si budete moci vyzvednout ve vestibulu obecního úřadu.


Z obecních kronik

Článek z roku 1938 popisuje pojmenování prvních čtrnácti ulic na Včelné. V závorkách uvádíme dnešní pojmenování.

"Loni v letě byla na návrh obce ustavena z našich šesti stran komise na pojmenování zdejších ulic. Komise ve složení Ant. Dvořák, Ondra Fr., Černý Viktor, Zich Ant., Müsbauer Karel a Pschaid Adolf konala dvě schůze a obecní zastupitelstvo návrh komise schválilo dne 19/10 1937. Komise měla být v činnosti až do skončení a prací s tím pověřen Ant. Zich. Objednány tedy plechové červenobílé tabulky s podkladem dřevěným a přibity, nebo dány na železné sloupky, což stálo obec na 600 Kč; t.j. tabulky 352 Kč. 20 h. a ostatní sloupky, podklady a práce, ovšem mimo Zicha, ten neměl nic, ten to jenom řídil.

Jdeme-li tedy dnes silnicí od Českých Budějovic ku Včelné, jdeme už po Hlavní třídě, silnice je tedy Hlavní třída (dnes tř. 5. května). Otočíme hlavu doprava a tam je ještě pod dráhou, okolo těch nových domků, ulice Hraniční. Jdeme dále až na kopec a tam je též po pravé straně ulice, Na pěkné vyhlídce (dnes Na Vyhlídce). Přijdeme-li dále, naproti hostinci u Kalkušů doprava je Nádražní ulice a doleva k lesu je ulice Komenského (dnes Sokolovského - po veliteli Rudé armády). Jdeme-li po silnici dále, je vpravo ulice Jirsíkova (dnes Witthanova - po oběti nacismu).

Nyní se vrátíme do ulice Komenského a první podél silnice kolem hříště je Husova ulice (dnes Dlouhá). Z druhé strany hříště je v tomže směru ulice Žižkova (dnes Husova).

Ze Žižkovy ulice je vlevo k lesu ulice Palackého (dnes Zahradní) a ještě výše přijdeme do ulice Jirsíkovy (dnes Witthanova), která přetíná silnici a je stejného jména jako doprava.

Z Palackého ul. souběžně se silnicí se přijde do ulice Vrchlického (dnes Tyršova) a z Jirsíkovy se přijde do Lesní ul. (dnes Rybákova - po oběti heidrychiády). Z Lesní ul. vede ještě do leva krátká ulice Zahradní (dnes Lesní) a nyní se dáme silnicí a půjdem Štefanikovou ulicí (dnes Jiráskova).

Já jsem našeptával Zichovi aby se to jen číslovalo, po americku, ale jak vidět, byly pojmenovány po našich velkých mužích."

Že se vám ze všech změn točí hlava? A to některé ulice měnily v průběhu doby název i dvakrát. Za protektorátu bylo totiž nařízeno české názvy ulic sundat či zabílit. Po válce a změnách režimu v roce 1945 a 1948 docházelo k revizím pojmenování.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kulturní a společenské akce

Středa 28. prosince - Posezení seniorů s harmonikou

se koná v restauraci "U Petrů" od 17 hodin.

Středa 25. ledna - "Čaj o páté"

Zveme vás na přednášku o netradiční trampském cestování po státech Jižní Ameriky s novinářkou Hanou Hosnedlovou z Českých Budějovic.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Ohlédnutí: Cesta za zdravím s ajurvédou

Jedinečnou příležitost k setkání s Indem Nabhash Chandra Singhem po oba listopadové dny využilo téměř osmdesát zájemců. Pro lepší zapamatování a pro zájemce, kteří se nemohli zúčastnit, jsem ozdravné techniky a cviky popsala a v případě zájmu si je můžete vyzvednout v budově obecního úřadu.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


INZERCE: Pozvánka na Silvestra ke Kaštanu

Zahájen prodej místenek na Silvestra v restauraci "U Kaštanu", tradičně se skupinou SLACKERS. V ceně místenky jsou dvě večeře (tatarák, velký mix gril, steak z čerstvého filetu z lososa, česnečka, guláš, řízek, utopenec, nakládaný hermelín), ohňostroj o půlnoci, hudební produkce minimálně do tří hodin ráno.

Místenky v prodeji v restauraci U kaštanu v provozní době, rezervace na tel. 777 735 314. Cena místenky 390 Kč.


INZERCE: Projektová činnost

David Johaník - projektová činnost ve stavebnictví

Tel. 607 983 335, e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Prodejna potravin Flop DIPA s.r.o.

Vás zve k nákupu potravin o drogerie o krmení pro zvířata

Společná vánoční prodejní doba prodejny potravin i smíšeného zboží CENTRUM

Sobota  24.12. … 7 - 11 h   Čtvrtek 29.12. … 7 - 18
Neděle  25.12. … Zavřeno   Pátek  30.12. … 7 - 18
Pondělí 26.12. … Zavřeno   Sobota  31.12. … 7 - 11
Úterý  27.12. … 7 - 18    Neděle  1. 1. … Zavřeno
Středa  28.12. … 7 - 18    Pondělí  2. 1. … 7 - 18

Na Vánoce a Silvestra přijímáme objednávky na saláty, večky, vánočky.

Nově dárkové balíčky a možnost zabalení Vámi vybraného zboží.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodavaček.

Všem našim zákazníkům přejeme šťastné a veselé svátky vánoční a hodně úspěchů v novém roce.


Tištěná verze distribuována dne 15.12.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 19.12.2011