Obecní zpravodaj 2/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 6. února

Zastupitelé na svém pravidelném zasedání schválili Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná, dále schválili výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2011 s přebytkem 405 Kč a byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za leden a daňovými příjmy.

Cyklostezka do Rožnova

Cesta na kole do města a zpět, zvláště za horšího počasí či po setmění, je díky hustému automobilovému provozu stále nebezpečnější. Kdy se budeme moci do města vydat na kole či pěšky bez obav?

Starosta obce informoval zastupitele o jednání s náměstkyní primátora města České Budějovice pro strategický rozvoj a územní plánování o společném projektu vybudování cyklostezky z Českých Budějovic na Včelnou. Směrem z Rožnova je cyklostezka plánována po levé straně za lipovou alejí.

Obec Včelná nechá zpracovat studii, zda je i na našem katastru možné trasu vést podél hlavní komunikace a předloží tuto studii dotčeným orgánům k posouzení. Na posouzení z hlediska dopravního a ochrany životního prostředí (lipová alej) pak bude záležet, zda se tento projekt vůbec uskuteční.

Snahou obce Včelná i města České Budějovice je co nejlepší návaznost stezky či trasy na jednotlivých katastrech. Shoda byla i v tom, že tento projekt bude předkládán jako jeden projekt a náklady k přípravě si každý ze zúčastněných bude hradit po svém katastru sám. Samotná výstavba by měla být hrazena z fondů EU.

Myslím, že ještě není zdaleka důvod k jásotu, vše je ve stadiu přípravy. Ani termín realizace není stanoven, ale přesto doufám, že se tento plán ve spolupráci s městem podaří uskutečnit.

Zdeněk PETR, starosta obce


Jízdní řád autobusu MHD č. 7

Obecnímu úřadu se podařilo s Dopravním podnikem dojednat navrácení ranního spoje do Českých Budějovic v 7:08 od točny u Čepra, a to od 1.4. Nové jízdní řády s dalšími minutovými změnami otiskneme v březnovém zpravodaji.


Zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013

Ředitelka mateřské školy Včelná se souhlasem zřizovatele (obec Včelná) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 27. a 28. března 2012 v době od 10:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00 hodin. V tuto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu. Vyplněné žádosti pak odevzdají rodiče do 5. dubna 2012 k rukám ředitelky.

Je nutné míti s sebou: občanský průkaz, očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání - v uvedeném pořadí

Trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Včelná

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2012.
 5. Ostatní děti ze Včelné, nebo ty, které průběžně budou mít do konce roku 2012 trvalý pobyt v obci (nová zástavba).
 6. Sourozenci dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti s trvalým pobytem v části obce Plav "pod vysílačem"

(po dohodě zřizovatele s obcí Plav - nemají vlastní mateřskou školu)

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2012.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Pokud to dovoluje kapacita školy.

Děti z ostatních obcí

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2012.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií do naplnění kapacity mateřské školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

Škola nabízí:

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečují 4 kvalifikované učitelky, s max. zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Poradenství k zápisu do základní školy
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštěvy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Plavecký výcvik v Českých Budějovicích
 • Poznávání živé i neživé přírody - ekologická výchova
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)

Těšíme se na vás

Bc. Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


Z obecních kronik

Takto byl v roce 1951 popsán nelehký počátek výstavby kulturního domu.

"Jelikož družstvo, které bylo ustaveno, jak je psáno již v minulých letech, selhalo, ze stavby kulturního domu sešlo. Na schůzích všech korporací se volalo po stavbě. Byla tu otázka, jak měl býti kulturní dům vybudován. Byli dávány návrhy, že by se kulturní dům mohl postaviti z hostince u Kalkušů, ale pani Kalkušová měla do stavby málo chuti. Že prý by to stálo moc peněz, a že je nemá. Jinak do toho viděl její syn Ladislav, ten s tím souhlasil. Bylo slibováno, že práce se udělá brigádně, jenom aby si sehnala materiál. Nebylo to však nic platno, a muselo se pomýšleti na jiný způsob.

Bylo usneseno tedy, že se bude stavět na obecním pozemku u rybníčka, místo je tam pěkné a kolem upravovali Baráčníci park. Mluvilo se též, že by se mohl postaviti v bývalé Nejedlého cihelně, že by jsme z ní dostali materiál, a že by se nemusel převážet.

Konečně bylo rozhodnuto, že se zkonfiskuje domek u pani Jarošové, jakožto rakouský majetek a na jeho místě se postaví kulturní dům. Tím padl i předešlý návrh na obecním pozemku u rybníčka. Tím bylo dosaženo konečného rozhodnutí a teď čekala na naší obec ta nejtěžší práce, stavba.

Po ujednání s. Pilze Františka a s. Říhy s Jednotným Nár. výborem, byly kolny a komín bývalé cihelny přiděleny Jednotnému zemědělskému družstvu v Doudlebech a strojovna obci Včelná na kulturní dům. Je jisté, že toto vymáhání stálo naše soudruhy hodně práce, a mají tudíž velkou zásluhu. Teď již bylo potřeba jen začíti s prací.

Zjednati na tuto práci, obec si dovoliti nemohla, nebylo na to finančních prostředků, nescházelo tedy nic jiného než se dát do toho brigádnicky. Nadšení bylo veliké, začalo se s bouráním jednu neděli v červnu 1951, účast byla veliká, tak veliká, že bylo nebezpečí, že jeden druhého potluče. Druhou neděli byla zase brigáda a zase byla taková veliká účast. Přišli děti, ženy a muži ve velikém počtu, ženy i děti čistili cihly, muži bourali a odváželi materiál na staveniště. Za tyto dvě neděle byla srovnána strojovna se zemí a materiál z velké části odvezen. Bylo to krásné ale jak se říká nic věčně netrvá, zvláště když je to krásné. Bohužel třetí neděli již to bylo slabé, již se občané navolili a marné bylo volání s. předsedy Štaubra po brigádnících. Stěžka sehnal lidi na odvoz cihel a zbývajícího materiálu. Tato práce se dělala celé léto. Někdy se stalo, že přišli lidi, zas nepřijel povoz, to naší práci také zdržovalo. Písek se kopal v hliníku v cihelně, nebyl však kvalitní a byl tam těžký příjezd zvláště při mokrém počasí. Ku konci léta byl konečně potřebný materiál navezen a mohlo se začít. Na schůzi M.N.V. dne 23. října se jednalo, má-li se začít se stavbou nebo ne. Někteří občané byli proto, aby se se stavbou počkalo až z jara. Většina však byla proto, aby se začalo hned. Usneseno tedy započíti hned. Soudruh Brejžek si vzal za úkol nalámání kamene v Poříčském lomě a hned se začali kopati základy. Kamen se nalámal a navezl a už se začali základy vyzdívat, šlo to v neděli i všední den, kdo měl jak čas. Než na nás přišla tuhá zima byl základ vyzděn a pro letošní rok byla práce ukončena."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Sportovní úspěchy včelenské lední metané

Na mistrovství ČR v lední metané, které proběhlo poslední víkend v lednu, se na druhém místě umístil pan Zdeněk Meluš z MC Včelná, který je i místopředsedou Českého svazu metané. V kategorii žen na čtvrtém místě skončila Andrea Melušová z MC Včelná. Gratulujeme!


Kulturní a společenské akce

Neděle 19. února - Řemeslný kurz - výrobky z papírového proutí

Zveme vás na zajímavý kurz výroby misek, obalů na květináče a dalších předmětů z papírového proutí. Kurz povede lektorka Daniela Motrincová ze Včelné.

Na kurz je nutné se předem přihlásit. Účastnický poplatek je 70 Kč za osobu, je možno platit až na místě.

Zasedací místnost OÚ od 13 hodin

Sobota 3. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy v podání Standy Drobka a spol.

Kulturní dům od 14 hodin

Pátek 9. března - Maškarní ples SK Včelná v Kulturním domě

Pátek 23. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Zájezd do termálních lázní v Německu, které nabízejí kryté i otevřené bazény s teplou vodou 23-42°C. Výhodou večerního koupání je menší návštěvnost a volnější kapacita lázní.

Odjezd ve 12.10 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

Cena 600 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh).

Pokud máte sjednané pojištění léčebných výloh, cena zájezdu je 585 Kč.

Na zájezd se můžete přihlásit již nyní!

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Poděkování sponzorům obecního plesu

Zastupitelé obce Včelná děkují touto cestou sponzorům, kteří podpořili obecní ples dne 3. února:

 • Výroba marcipánu Miroslav Hrníčko
 • Restaurace U Kaštanu
 • Hostinec U Petrů
 • Cukrárna BONA
 • Pension a restaurace Victoria
 • OSIVA Boršov nad Vltavou
 • Mlýny a těstárny Březí
 • Instalatérství Josef Rubenwolf
 • Zdravá výživa Petr Voves
 • Občerstvení Jaroslav Benhák
 • Potraviny FLOP Včelná
 • Drogerie CENTRUM Milena Frídová
 • Jan Voráček
 • Miroslav Klimeš
 • Pavel Rožboud
 • Jarmila Mandžuková

a další firmy spolupracující s obcí

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


INZERCE: Odvoz starých motorek

Odvezu zdarma Vaši starou motorku nebo jiné díly na motorku, které Vám doma překáží.

Tel. 607 285 723, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Prodej dřeva

Prodej štípaného a kulatého palivového dřeva.

Pavel Johaník - Pila Opalice. Informace na tel. 603 487 514.


INZERCE: Prodejna potravin DIPA - FLOP

Oznamujeme příjem plateb kartou.

Je též umožněn výběr hotovosti až 1.500 Kč při nákupu nad 300 Kč.


INZERCE: Prodejna CENTRUM

nabízí mimo základní sortiment sezónní nabídku –

zemina, travní semínko, semena, květináče, truhlíky apod.

Nově
- prošívané deky, polštáře, polštářky,
  náhradní kuličková náplň do polštářků.
- koupelnová krytina v metráži
- ubrusovina v metráži vhodná i na zahradní nábytek
- nabízíme možnost objednávek na muškáty apod.

Služby
  - sběrna čištění oděvů
  - Sazka: různé terminálové hry
       vstupenky Sazka Aréna
       losy, dobíjení mobilů
       platby složenek u vybraných společností

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Tištěná verze distribuována dne 16.2.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 16.2.2012