Obecní zpravodaj 9/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. září schválilo Dohodu o úhradě mimořádných nákladů ve výši 689 tis. Kč na opravu havarijního stavu kanalizace tř. 5. května s firmou Čevak. Jedná se o část kanalizace na hlavní třídě pod železniční tratí, při pohledu dolů vlevo.

Starosta informoval o svém jednání na Krajském úřadě ve věci opětovného osazení závor na železniční trati na tř. 5. května. Požadavek byl zařazen mezi akce s výhledem do roku 2015.

Z rozboru hospodaření vyplývá, že příjmy i výdaje se naplňují plynule dle rozpočtu a meziroční nárůst příjmů za osm měsíců roku činí 152 tis. Kč. Na účtě má obec 11,8 mil. Kč. Největší připravovanou investiční akcí je vybudování kanalizace v části Čtyři chalupy za cca 25 mil. Kč.

Starosta informoval zastupitele o dokončovacích pracích na rekonstrukci mateřské školy. Kolaudace nové třídy by měla proběhnout v polovině října. Celkové náklady dle projektu byly 10 mil. Kč, skutečnost bude kolem 3 mil. Kč. Stavební část rekonstrukce totiž provedli sami zaměstnanci obce. Ostatní neméně důležité práce, jako je výměna topení, výměna oken, zateplení stropů a položení podlahových krytin, prováděly odborné firmy. Touto cestou jsme se vydali vzhledem k obrovské dosažené úspoře, až 7 mil. Kč. Dík patří především zaměstnancům obce, protože pokud bychom rekonstruovali dle projektu a rozpočtu se stavební firmou, neměli bychom na účtě obce téměř nic. Nyní však můžeme investovat do dalších akcí.

Po letošním extrémním počasí, co se dešťů týče, jsme opět nuceni konzultovat s odbornými firmami zlepšení odtoku povrchových vod v obci. Povrchové vody jsou téměř všude v obci sváděny do kanalizace, která není schopna vydatnější deště pojmout. Při analýze situace jsme navíc zjistili, že v některých úsecích jsou ve skutečnosti menší průměry potrubí, než jsou uváděny ve zpracovaném generelu odkanalizování v obci z roku 2004. Dostali jsme se tak bohužel do situace, že budeme muset společně se zájmovými investory ZTV posílit některé odtoky zvláště ve spodní části obce.

Počátkem roku obec zadala vypracování projektu na chodníky a zastávky MHD v dolní části obce pod tratí směrem na Č. Budějovice. Předpoklad byl, že ještě v letošním roce se nám podaří tyto akce uskutečnit. Situace se ale bohužel měnila i novou plánovanou zástavbou pod tratí, čímž nastávaly změny v umístění zastávek. Situace je nyní jasná a chodník od trati včetně zastávek je před dokončením projektové části.

Jistě každý pochopí, že tyto akce jsou pro obec důležité a budou stát nemalé finanční prostředky. Obec může investovat jen, na co má. Bylo by velice jednoduché brát si úvěry, ale to je cesta, kterou se nechceme vydávat. Vždy musí být i rezerva, protože v případě nečekaných a havarijních událostí je nutné okamžité řešení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Volby do krajského zastupitelstva

Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se konají v termínu:

Pátek 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin

Sobota 13. října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin.

Včelná tvoří jeden volební okrsek a volební místností je Kulturní dům na tř. 5. května čp. 34.

Právo volit má státní občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Voliči obdrží nejméně tři dny přede dnem voleb do schránek hlasovací lístky. Při hlasování voliči prokáží svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Obecní úřad na žádost vydá voličský průkaz těm, kdo se nebudou v době voleb zdržovat v obci svého trvalého pobytu. Voličský průkaz však opravňuje k provedení volby pouze v rámci obcí Jihočeského kraje.

Obecní úřad přijímá na tel. č. 387 250 223 žádosti o návštěvu s přenosnou volební schránkou u těch občanů, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dostavit do volební místnosti.


Zahájení sběru vysloužilých zářivek a úsporných výbojek

Na sběrném místě za kulturním domem v Dlouhé ulici, kde jsou každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin vybírána vysloužilá elektrozařízení, budou ve stejnou dobu zároveň vybírány vysloužilé zářivky a světelné výbojky (nikoli běžné žárovky).

Další informace ke sběru odpadů:

  • Hromadný sběr nebezpečného, velkoobjemového, kovového odpadu a autobaterií proběhne 20. října. Bližší informace v příštím zpravodaji.
  • Nádoby na sběr malých baterií a akumulátorů do domácích přístrojů jsou stabilně umístěny ve vestibulu obecního úřadu a v prodejně smíšeného zboží Centrum.

Hromadné očkování psů

Očkování psů bude provádět MVDr. Zdeněk Fiala ve středu dne 3. října 2012 od 17 hodin před obecním úřadem.


Výzva Krajské hygienické stanice Jč kraje k otravám metylalkoholem

Vážení občané,

v naší zemi stále přibývá úmrtí na následky otravy metylalkoholem i nových případů intoxikace lihovinami podezřelého původu. Situace je závažná. První případ otravy se objevil i v Jihočeském kraji.

Vyzýváme vás proto, abyste se rozhodně vyvarovali konzumace alkoholu zejména z neověřených, neidentifikovatelných balení a dalších podezřelých zdrojů.

MUDr. Zdeněk Velikovský, ředitel KHS JčK


Uzavírka Lidické a objížďka přes Včelnou

Obecnímu úřadu bylo oznámeno, že v termínu 25. 9. - 18. 11. 2012 bude provedena uzavírka Lidické třídy v Českých Budějovicích od ulice Mánesova po nám. Jiřího z Poděbrad. Autobusy MHD budou jezdit po nezměněné trase. Nákladní vozidla nad 6 tun do papíren a jiných podniků v Rožnově však budou jezdit skrze Včelnou ulicí Nádražní a tř. 5. května.

Požadavkem Obecního úřadu Včelná bylo omezení rychlosti v ulici Nádražní na 40 km/h, osazení značek "Pozor chodci" a po ukončení objížďky oprava či rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní.


Opět k bezpečnostní situaci

Na úvod jednu potěšující informaci. Jak informoval i Českobudějovický deník dne 20. září, podařilo se dopadnout zloděje, který si v nedávné době dělal výlety autobusem na Včelnou, vloupal se okny pootevřenými na ventilaci a odnášel cennosti, peníze a elektroniku.

Další zloději ovšem dále působí a mají mimo jiné zájem o zahradní vybavení či přístroje, které někdy mizí z nemovitosti přímo za dne za přítomnosti majitelů. Naposledy zmizely ze zahrady dokonce i stromky.

Člověk nechce být paranoidní, ale asi budeme muset být všímavější k lidem, kteří obcházejí nemovitosti a tipují možný úlovek, a dále k dodávkovým automobilům, do kterých "pracovní četa" zrovna nacpává sousedovy okapy. V případě takového zjištění je třeba volat policii na linku 158, nebo policii Boršov nad Vltavou na tel. č. 387 250 463.

Upozorňujeme opětovně, že pokud nemovitost není zamčena, zloděj nepřekonává žádnou překážku a při pohybu po zahradě či v domě mu nelze někdy dokázat žádný trestný čin ani přestupek. A pokud by mu nazlobený majitel nějak ublížil, čekají ho zpravidla nepěkné soudní dohry a finanční náhrady zdravotním pojišťovnám. Především je tedy třeba se spoléhat na kvalitní pasivní zabezpečení.


Změna otevírací doby pošty v Boršově nad Vltavou

Od září byla poněkud zkrácena otevírací doba pošty:

Po, Út, Čt: 8-11 a 14-17 hodin

St: 8-11 a 14-18 hodin

Pá: 8-12 hodin.


Z obecních kronik

Před více než čtyřiceti lety bylo rozhodnuto vystavět v obci sklad firmy Benzina. K připomenutí uvádíme článek z roku 1971.

Podle směrného zastavovacího plánu pro územní celek Včelná-Poříčí-Boršov je tato oblast jako předměstská určena k přemístění některých průmyslových závodů z Čes. Budějovic. V souladu s tímto plánem byl národnímu výboru ve Včelné doručen dne 6.7.1971 návrh územního rozhodnutí na výstavbu skladu nár. pod. BENZÍNA ve Včelné. MNV neměl zásadních námitek. Připomínky se týkaly těchto bodů: nesouhlas s vedením přípojné silnice ze silnice č. 3 /E-14/ kolem bývalé zemědělské usedlosti čp. 199 /Jos. Šlinc/ a žádá se spojení příjezdné cesty do plánovaného závodu ve Čtyřech Chalupách prodloužením Jiráskovy ulice. Národní výbor prozíravě nesouhlasil se zřízením vlastní studně tohoto závodu po zkušenostech z MONOLITu a žádal o připojení na budovaný vodovod Včelná - Čtyři Dvory. Pro pohotovostní bytové jednotky, které Benzína hodlá stavět, nabídl MNV místo v prostoru navrhované prodloužené Jiráskově ulici.

Dne 22.9.1971 se zúčastnili naši zástupci HOUSKA Bedřich a TESAŘ Antonín jednání týkajícího se projednání návrhu generálního projektu skladu 701, n.p. Benzína, kde investor souhlasil s připomínkami MNV výše uvedenými s tím, že vodovodní přívod do závodu povede ulicí Sokolovského a Dlouhou. Na to bylo dne 6.12.1971 vydáno územní rozhodnutí.

Poslední krok ve výstavbě závodu v tomto roce je zápis téhož data o povolení odlesnění v prostoru uvažované stavby skladu. Lesní závod souhlasí s odlesněním ploch v celkové výměře 4 ha, 59 a, 13 m2, z níž jsou 3 ha v katastrálním území naší obce. Lesní závod tedy souhlasí s odlesněním, protože stavba skladu je vládní úkol, ale pěstitel /lesník/, s nímž kronikář o této věci hovořil, měl v očích slzy nad poražením tohoto krásného lesa, kde jsou i staleté smrky. "Lesy jsou plícemi člověka", řekl "a vidíš, jak musí ustoupit stavbě závodu"!

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kulturní a společenské akce

Září

Pátek 28. září - sobota 6. října 2012 - Ledové království Grónsko - Výstava fotografií

Drsná, ale kouzelná příroda, bohatá historie a kultura s vazbou na Českou republiku. To vše je Grónsko - největší ostrov světa.

Zveme vás na výstavu fotografií cestovatelů, etnografů a geografů Aleny a Jaroslava Klempířových.

Zahájení výstavy, přednáška a promítání filmu proběhne v pátek 28. září od 17 hodin v Kulturním domě ve Včelné.

Výstava bude otevřena každý den v době od 13 do 18 hodin.

Grafická pozvánka

Říjen

Pátek 5. října - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Prodlužte si léto koupáním ve venkovních a vnitřních bazénech termálních lázní Bad Füssing. Výhodou večerního koupání je menší návštěvnost a volnější kapacita lázní. Cena 600 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh). Pokud máte sjednané pojištění léčebných výloh, cena zájezdu je 585 Kč.

Na zájezd je možné se ještě přihlásit!

Odjezd ve 12.15 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

Neděle 14. října - Muzikál AIDA - Hudební divadlo Karlín v Praze

Muzikál AIDA skladatele Eltona Johna a libretisty Tima Rice se řadí k úspěšným světovým muzikálům, který získal řadu prestižních cen. Příběh je inspirován stejnojmennou operou Giuseppe Verdiho a česká premiéra muzikálu proběhne začátkem října. Obsazení: Dasha, Kamila Nývltová, Lucie Bílá, Václav Noid Bárta, Marián Vojtko, Jiří Korn a další.

Odjezd v 9.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", představení začíná v 15 hodin.

Cena: 690 Kč (doprava + vstupenka na II. balkon střed do 2. a 3. řady)

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit co nejdříve!

Středa 17. října - "Čaj o páté" s tradiční čínskou medicínou

Zveme vás na zajímavou přednášku MUDr. Michaely Bernardové na téma "Co může čínská medicína nabídnout 21. století?" MUDr. M. Bernardová provozuje samostatnou praxi a specializuje se na bylinnou terapii, akupunkturu a léčebnou dietetiku. Po ukončení přednášky bude prostor pro vaše dotazy.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Listopad

Neděle 4. listopadu - Výtvarný kurz - kreativní tvoření

Zkušená lektorka Mgr. Jana Školaudyová z Českých Budějovic vás naučí základům výroby dekorativních předmětů z ekologického textilního tužidla - powertexu. Kurzovné na osobu činí 60 Kč.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin.

Na kurz je nutné předem se přihlásit!

Středa 14. listopadu - "Čaj o páté" - Cesta po Barmě

Zajímavé postřehy a zážitky z cesty po Barmě v podání jindřichohradecké cestovatelky a výtvarnice Zdeny Skořepové. Přednáška bude spojena s fotoprojekcí a malou výstavou obrázků z cesty.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Sobota 24. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě. Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!

Připravujeme:

Křest kalendáře na rok 2013: Včelná - Pohledy do minulosti

Mikulášská nadílka pro děti s ohňostrojem

Výstava, výtvarný kurz a cyklus přednášek "Čaj o páté" jsou spolufinancovány z grantu Jihočeského kraje.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Hlídání dětí

Motto: "Děti si mohou jen hrát, rodiče musí ŽÍT!"

Zaručujeme 24 hod servis hlídání dětí všech věkových kategorií, zdravotního stavu, ve dne, v noci, o svátcích, víkendech, na hotelech či dovolených, v cizích jazycích..., doučování dětí. Nabízíme i péči o domácnost.

Možnost domluvy individuální ceny v případě celodenního hlídání.

Pro více informací volejte či pište na email.

Kontakt: Agentura TEJA, Včelná, tel.: 777 815 896, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.agenturateja.cz


Ekobrikety

Grafická inzerce zde.


Power jóga

jako cvičební styl vycházející z prvků klasické jógy vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Kde: ZŠ Rožnov (zadní vchod školy)

Kdy: každý čtvrtek od 19 hodin

Přijď si zlepšit nejen svou fyzickou, ale i duševní kondici

Pavla, tel.: 777 681 555


Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice provádí kontroly a čištění komínů, i plynových. Montáže komínových lávek. Expresní kominické služby i do 24 hodin. Telefon: 608 043 563.

Upozorňujeme na povinnost každoroční kontroly spalinových cest.


Tištěná verze distribuována dne 25.9.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 21.9.2012