Obecní zpravodaj 10/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. října schválilo rozpočtové opatření č. 11/2012 s navýšením výdajů o 770 tis. Kč na opravu kanalizace pod tratí. Oprava kanalizace byla provedena v měsíci září. Vzhledem k objížďce na České Budějovice bylo provedeno zpevnění chodníku pod tratí vpravo.

Do konce roku by měla proběhnout rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lesní s přeložkou podzemního vedení ze soukromých zahrad. Další důležitou investiční akcí je oddílná kanalizace ve Čtyřech chalupách. V této lokalitě není dosud kanalizace vybudována, a proto je tato akce jednou z priorit obce. Další neméně důležitou investicí je vybudování kanalizace v ulici Lesní kolonie podél tratě.

Na zastupitelstvu byla představena již druhá verze územní studie v lokalitě od třídy 5. května směrem ke Čtyřem chalupám.

Dne 16.10.2012 proběhla kolaudace rozšíření mateřské školy ve Včelné. Nyní probíhá jednání s odborem školství Jihočeského kraje o rozšíření kapacity a o finančním zajištění personálu v nově vzniklé třídě.

Zastupitelstvo se dále zabývalo peticí občanů Včelné ke zlepšení dopravní bezpečnosti chodců v obci. Z odpovědi na petici uvádíme několik podstatných informací:

Obec aktuálně plánuje chodníky po obou stranách od tratě směrem na České Budějovice, včetně vybudování nových zastávek MHD. Dopravní opatření bude obsahovat také zřízení přechodu pro chodce. Další přechod je plánován na tř. 5. května u zastávky MHD "Jiráskova". Přechod přes komunikaci lze zřizovat pouze z řádného chodníku na chodník a musí být schválen odborem dopravy Magistrátu města České Budějovice a Policií ČR.

Velice potřebný chodník v ulici Nádražní se zatím nepodařilo technicky naprojektovat tak, aby vyhověl normě na minimální šířku, která bude povolovacím orgánem vyžadována. Již před několika měsíci byla opětovně zadána studie proveditelnosti chodníku.

V jarních měsících se uskuteční společné posouzení způsobu možnosti opravy silnice v ulici Nádražní se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a tím i posouzení dostatečné šířky na budoucí chodník. Stavba chodníku by byla v režii obce, rekonstrukce či zpevnění vozovky v režii kraje. Pokud studie bude vyhovovat všem vyjádřením, přistoupíme k samotnému projektu chodníku.

Zdeněk PETR, starosta obce


Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v obci Včelná

Při volbách do krajského zastupitelstva konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 odvolilo 618 voličů z 1383, což znamená volební účast 44,69 %. Počet neplatných hlasů byl 24. Detailní výsledky voleb včetně preferenčních hlasů na www.volby.cz. Pořadí stran dle počtu odevzdaných hlasů:

 Strana             Hlasů   %  
ČSSD               140  23,56
ODS                110  18,51
KSČM               100  16,83
JIHOČEŠI 2012           69  11,61
KDU-ČSL              35  5,89
TOP 09 a Starostové        29  4,88
Strana svobodných občanů      20  3,36
Věci veřejné            18  3,03
Jč koalice SNK ED a SsČR      17  2,86
Strana zelených          16  2,69
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    13  2,18
Česká pirátská strana       12  2,02
DSSS - Stop nepřizpůsobivým!    8  1,34
SUVERENITA - Blok JB pro JCK    4  0,67
Volte Pr. Blok www.cibulka.net   2  0,33
Republik. strana Čech, M. a S.   1  0,16
Moravané              0  0,00
Nár. socialisté - levice 21.století 0  0,00


Zprávičky z mateřské školy

V pondělí 3. září 2012 byla po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena hlavní budova mateřské školy a zahájen nový školní rok 2012/2013.

Jak se již zmínil v předchozím čísle "Zpravodaje" starosta obce pan Zdeněk Petr, velký dík za zdárný průběh prací patří zaměstnancům Obecního úřadu ve Včelné. Já bych však ráda poděkovala také všem pracovnicím školy, které zabezpečily úklid všech prostor a uvedly tyto do provozuschopného stavu. Zároveň chci poděkovat i všem rodičům, kteří nám pomáhali při stěhování nábytku a krabic, různých úpravách i při úklidu.

Všichni zaměstnanci školy jsme velice rádi, že zástupci obce Včelná k rekonstrukci mateřské školy přistoupili. Prospěla jak celkovému vzhledu budovy, tak i běžnému provozu školy. Nyní už je školní rok v plném proudu a po vydařeném táborovém ohni s opékáním buřtů, které věnovali pan a paní Dědouchovi, se těšíme na další připravované akce.

Oznamuji všem rodičům, kteří si podali žádost o přijetí dítěte do nově připravované 3. třídy naší mateřské školy, že tyto budou všechny kladně vyřízeny. Ihned, až bude třída uvedena do provozu, včas vás vyrozumím.

Dana Růžičková, ředitelka MŠ


Z obecních kronik

Článek z roku 1972 nám připomene výrobu pro závod Koh-i-Noor:

Až do 31.12.1972 používal tento závod, jehož celé pojmenování je Koh-i-Noor Hardtmuth, n.p. Čes. Budějovice, závod 01, dílna Včelná, našeho kulturního domu. Aby jeho třídírna tužek měla trvalejší stánek a také aby kulturní dům sloužil jen kultuře, pronajal si základní závod v Českých Budějovicích místnosti bývalé samoobsluhy potravin v někdejším hostinci manželů Vavrochových /čp. 23/. Rekonstrukce probíhala pomalu po celý rok 1972, a tak až dne 12.2.73 oznámil n.p. Koh-i-Noor, že byla dokončena úprava pronajatých místností, v nichž bude otevřen provoz balírny tuh a kříd. Až na malé nedostatky byl dán 5.3.73 souhlas k zahájení provozu. Provoz je umístěn ve dvou místnostech, v nichž pracuje celkem 18 žen. V prostoru bývalého skladu prodejny potravin je umístěn manipulační prostor s elektr. zdvihacím zařízením pro odvoz hotového zboží. Sociální zařízení sestává z umývadla s teplou a studenou vodou a ze suchého WC. Provozovna bude měsíčně produkovat zboží přibližně za 1,700.000.- Kčs ve velkoobchodních cenách. Tyto informace, které nám poskytl nár. podnik Koh-i-Noor Čes. Budějovice se nezmiňují o výdělcích pracovníků a jejich sociálním rozvrstvení. Jsou tam však zaměstnány 4 důchodkyně, ostatní jsou ženy středního věku, vesměs vdané. Průměrný čistý výdělek je Kčs 2.000.- měsíčně, ale vyskytují se i ojedinělé případy s výdělkem až 4.000.- Kčs. Tito pracovníci si však vozí práci domů, kde jsou na ni zaměstnáni ještě další tři členové rodiny. Závod však tuto domácí práci vítá, aby splnil měsíční, značně vysoko postavený plán, na němž jsou závislé prémie základního závodu v Čes. Budějovicích.

Že není nouze o kritiku je samozřejmé. Žehrá se na důchodkyně, které si ke svému důchodu a důchodu manžela mohou ještě tolik vydělat, zatímco jsou zde ještě mladé matky s dětmi, které zaměstnání nemají nebo musí za ním do Čes. Budějovic. A tak všechno na světě má své klady a nedostatky. Povzdechla si jedna důchodkyně: "Měla bych tu práci už nechat, ale můj ty Tondo kolenatej, jak to můžu nechat, když si vydělám měsíčně dva tisíce!"

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Hromadné sběry odpadů

Sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, kovového odpadu a autobaterií

se bude konat 20. října. Podrobnosti v tištěném zpravodaji.

– Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!

– Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!

– Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír

– Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ

– Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části

– Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.

– Sběry jsou pouze pro občany Včelné!

– Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání - např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství a jiné provozovny

Kontejner na kompostovatelný odpad

Vzhledem k hromadným sběrům odpadů NEBUDE výjimečně k dispozici kontejner na trávu a listí za Kulturním domem v Dlouhé ulici od čtvrtka 18. do neděle 21. října.

Sběr větví

Obecní úřad aktuálně hledá možnosti dalšího zpracování větví, které vybíral od občanů. Jejich likvidaci jsme doposud řešili pálením a po projednání s Českou inspekcí životního prostředí jsme od tohoto způsobu upustili. Službu sběru větví jsme proto zatím přerušili.


Kulturní a společenské akce

Říjen

Středa 17. října - "Čaj o páté" s tradiční čínskou medicínou

Zveme vás na zajímavou přednášku MUDr. Michaely Bernardové na téma "Co může čínská medicína nabídnout 21. století?" MUDr. M. Bernardová provozuje samostatnou praxi a specializuje se na bylinnou terapii, akupunkturu a léčebnou dietetiku. Po ukončení přednášky bude prostor pro vaše dotazy.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Čtvrtek 25. října - Křest kalendáře na rok 2013

Zveme vás na křest ojedinělého kalendáře na rok 2013 s názvem Včelná - Pohledy do minulosti, který si můžete na místě zakoupit za 70 Kč. Součástí křtu bude i malá výstava starých fotografií a možnost nahlédnout do obecních kronik. Zasedací místnost obecního úřadu od 16 hodin.

Listopad

Neděle 4. listopadu - Výtvarný kurz - kreativní tvoření

Zkušená lektorka Mgr. Jana Školaudyová z Českých Budějovic vás naučí základům výroby dekorativních předmětů z ekologického textilního tužidla - powertexu. Kurzovné na osobu činí 60 Kč.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin.

Na kurz je nutné předem se přihlásit!

Středa 14. listopadu - "Čaj o páté" - Cesta po Barmě

Zajímavé postřehy a zážitky z cesty po Barmě v podání jindřichohradecké cestovatelky a výtvarnice Zdeny Skořepové. Přednáška bude spojena s fotoprojekcí a malou výstavou obrázků z cesty.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Sobota 24. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě. Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!

Prosinec

Sobota 1. prosince - Kurz řemesel - vánoční dekorace

Vánoce se pomalu blíží a spolu s nimi i naše snaha vyzdobit si svůj domov. Přijďte si pod odborným vedením lektorky paní Petry Baštýřové z Borovan vyrobit svůj vlastní adventní věnec, vánoční svícen, hvězdu či jinou dekoraci. Můžete si s sebou přinést větvičky chvojí a stálezelených dřevin, ostatní materiál bude k dispozici. Na kurz je nutné přihlásit se předem, účastnický poplatek je 80 Kč za jeden výrobek.

Klubovna kulturního domu od 14 hodin.

Pondělí 3. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného vánočního stromu společně zahájíme advent - nejkrásnější období roku, zazpíváme si koledy a zahřejeme se svařeným vínem.

Tradičně se sejdeme před restaurací "U Kaštanu" v 17 hodin.

Úterý 4. prosince - Mikulášská nadílka pro děti

spojená s bohatým programem a ohňostrojem. Uvádí Josef "Pepa" Maxa. Vše se bude odehrávat před obecním úřadem od 16 hodin.

Sobota 8. prosince - Vánoční tvoření pro děti

Přijďte si se svými dětmi nebo vnoučaty vyrobit hezkou a jednoduchou vánoční dekoraci ze skleněných lístků pod vedením zkušené lektorky Lenky Hůrkové. Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie. V případě zájmu se přihlašte do konce října. Kurz je zdarma a koná se v zasedací místnosti obecního úřadu od 14 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Horečka páteční noci 23.

Taneční zábava pro všechny generace.

Pátek 16. listopadu 2012 v čase 19:00 - 2:00 hod.

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

Co vás čeká:

– hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND

– zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč. V předprodeji od 16. října 2012 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Hlavní rekl. partner: kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY, Lidická ul. v Rožnově (mezi pumpou Benzina a zastávkou MHD), otevřeno po-čt - mimo otevírací dobu kdykoliv po domluvě na mobilu 602 184 244

Pojďte se pohodově pobavit na zavedenou a oblíbenou taneční zábavu.

Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


INZERCE: Pozvánka na Silvestra do restaurace "U Kaštanu"

Přijďte oslavit konec roku do restaurace "U Kaštanu", kde na vás čeká výborné jídlo a skvělá zábava. Bližší informace získáte na tel. 777 735 314.


INZERCE: Prodej štípaného palivového dřeva

Pila Opalice - Pavel Johaník, tel. 603 487 514

Opalice 14 u Kamenného Újezda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Představení nového vozu Škoda Rapid

AUTO ŠEVČÍK Vás zve na slavnostní představení nového vozu Škoda Rapid s testovacími jízdami v sobotu 20. října 2012 od 9 do 17 hodin v autosalonu České Vrbné 2379, České Budějovice, tel. 385 340 330.


INZERCE: Prodejna Centrum Včelná

připomíná některé své služby:

– sběrna čištění šatstva

– prodej vstupenek do Sazka arény

– dobíjení mobilních telefonů

– vazby na dušičky a vánoce.


INZERCE: Prodejna potravin DIPA - FLOP Včelná

nabízí mimo jiné:

– prodej stáčených sudových vín

– možnost platit kartou

– výběr hotovosti až 1.500 Kč při platbě kartou nad 300 Kč.

Společná otevírací doba prodejního střediska:

Po-Pá 7,00-18,00 So 7,00-11,00 Ne 8,00-11,00.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Tištěná verze distribuována dne 17.10.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 18.10.2012