Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 10/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 7. října

Starosta informoval o plnění rozpočtu obce. Oproti minulému roku jsou daňové příjmy za prvních devět měsíců roku již o 3 mil. Kč vyšší. To je dobrá zpráva, neboť obec čeká velká investice do stavby kanalizace a prodloužení vodovodu ve Čtyřech chalupách. Tato stavba je právě ve stádiu výběrového řízení na dodavatele, je schválena zadávací dokumentace i výběrová komise.

Aby obec při této investiční akci ušetřila na DPH, stala se od září plátcem daně z přidané hodnoty. Z toho však plyne také to, že úhrady za obecní služby (kopírování, inzerce ap.) budou fakturovány včetně DPH. Výše místních poplatků se tím nemění.

Zastupitelstvo dále schválilo provedení opravy novým asfaltovým povrchem chodníku na tř.5.května mezi ulicemi Jiráskova a Sokolovského. Nyní se provádí zaměření a připravuje se předběžný rozpočet opravy.

Starosta informoval o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce ve dnech 2. a 3. října 2013 s výsledkem "Nebyly zjištěny nedostatky".

Zastupitelé rozhodli o ukončení půjčování výsuvného kolového žebříku občanům, a to vzhledem k rizikům právní zodpovědnosti obce při případných škodách na zdraví či majetku.

Zdeněk PETR, starosta obce


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volební místností pro všechny občany Včelné je Kulturní dům, tř.5.května 34.

Volby se uskuteční v termínu:

pátek 25. října 2013 od 14 hodin do 22 hodin a

sobota 26. října 2013 od 8 hodin do 14 hodin.

Každému voliči budou nejpozději 1 den přede dnem voleb doručeny hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voličům doručen informační lístek, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístky, pokud je obdržel, přinese volič s sebou do volební místnosti.

Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Občané, kteří se ze závažných důvodů nemohou k volbám dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu s přenosnou volební schránkou. Telefon OÚ Včelná: 387 250 223.


Zprávičky z mateřské školy

Školní rok 2013 - 2014 začal 2. září 2013. V naší MŠ je zapsáno k 30.9.2013 celkem 82 dětí ve třech třídách, z toho 15 "předškoláčků", kteří se ve 2. třídě budou připravovat na vstup do 1. ročníku ZŠ.

Od poloviny září běží také plavecký výcvik v Č. Budějovicích, do kterého se přihlásilo 20 nejstarších dětí. Svou činnost zahájily od 7. října i dva zájmové kroužky - taneční a kroužek s výukou anglického jazyka pro předškolní děti. Tyto probíhají v rámci pobytu dětí v MŠ vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách pod vedením zkušených lektorů.

Samozřejmostí jsou různé mimořádné akce školy. Děti již navštívily s p. učitelkami ze 2. třídy Planetárium v Č. Budějovicích, absolvovaly výlet MHD na výlov Haklovského Starého rybníka. V mateřské škole se představila i hudební společnost "Bambini" a zajímavou událostí byla i názorná ukázka ježků s naučným slovním doprovodem.

Jelikož se kapacita mateřské školy zvýšila od 1.11.2012 o jednu třídu, tedy z 56 dětí na 84 dětí, a tudíž i kapacita školní jídelny, bylo nutné vybavit školní kuchyni plynovým varným kotlem s vyšším výkonem. MŠ investovala i do nového ochranného oplachtění pískovišť a opravy jednoho pískoviště. Ve spolupráci s obecním úřadem byl též vyměněn písek ve všech pískovištích. Tímto bych ráda poděkovala zejména zaměstnancům technických služeb při OÚ Včelná.

Doufám, že letošní školní rok bude úspěšný, pohodový a především přínosný pro děti i všechny zaměstnance.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ


Údržba komunikací - parkování automobilů a ořez dřevin

Před zahájením zimní sezóny vyzýváme majitele automobilů, aby parkovali na vlastním pozemku a neztěžovali provádění zimní údržby. Nezůstane-li volný pruh o šíři 3,5 m, může zůstat ulice neprohrnuta.

Zároveň vyzýváme vlastníky nemovitostí k ořezu dřevin tak, aby nezasahovaly do veřejné komunikace, čímž poškozují vysoká vozidla zimní údržby a vývozu odpadu a zužují průjezd. Ztěžují též sečení travnatých ploch kolem komunikací. Pokud ořez neprovedete do konce října sami, provede jej obecní úřad.


Hromadné podzimní sběry odpadů

Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie

budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici v termínu, který oznamujeme pouze v tištěné verzi zpravodaje.

Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících k podnikání.

Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících k podnikání v uzavřených nádobách.

Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.

  • Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
  • Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
  • Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír
  • Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
  • Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
  • Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
  • Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
  • Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání - např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství a jiné provozovny

Kontejner na kompostovatelný odpad

Vzhledem k hromadným sběrům odpadů NEBUDE výjimečně k dispozici kontejner na trávu a listí za Kulturním domem v Dlouhé ulici od pátku 18. do neděle 20. října.

Sběr větví

Obec objednala kontejner na větve, který bude stabilně umístěn na obvyklém místě za Kulturním domem. Než bude kontejner umístěn, je možno od 21. října větve skládat na zem u kontejneru na trávu.


Kulturní a společenské akce

Říjen

Úterý 22. října - "Čaj o páté" - Bachovy esence jako pomoc člověku

Dr. Richard Bach, autor květových esencí, vytvořil ucelenou řadu esencí na základě schopnosti vnímat jemné energie přírody. Popsal jednotlivé povahové rysy a přiřadil jim květové esence, které harmonizují veškeré lidské emoce a potíže. Každý může mít kombinaci sestavenou podle svých potřeb. Ing. Jana Holická, terapeutka z Českých Budějovic a majitelka obchůdku Johanka, vám představí tyto pomocníky z přírody a prozradí vám, jak vám mohou pomoci k lepší harmonii v životě, při stresech, starostech, krizích, nemoci. Vyzkoušíte si esence i jejich výběr pomocí obrázkových karet. Přednášku zpříjemní ochutnávka čajů z prodejny Johanka.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Listopad

Sobota 2. listopadu - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Tradiční výlet do lázní, které nabízejí regeneraci a odpočinek v otevřených a krytých bazénech s termální vodou. Cena: 600 Kč (doprava, vstup na pět hodin, pojištění léčebných výloh).

Odjezd v 6.40 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Středa 13. listopadu - Křest kalendáře na rok 2014

Zveme vás na křest nového včelenského kalendáře na rok 2014.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 23. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni na předvánoční setkání s kulturním programem a občerstvením. Kulturní dům od 14 hodin.

Prosinec

Neděle 1. prosince - Kurz řemesel - vánoční dekorace

Chcete si vyrobit adventní věnec či jinou vánoční dekoraci a nevíte si s tím rady? Právě pro vás je připraven oblíbený kurz zkušené lektorky paní Petry Baštýřové z Borovan. Můžete si s sebou přinést větvičky chvojí a stálezelených dřevin, ostatní materiál bude k dispozici. Na kurz je nutné přihlásit se předem, účastnický poplatek je 100 Kč za jeden výrobek.

Klubovna kulturního domu od 14 hodin, v případě zvýšeného zájmu další kurz začne od 15.30 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Odběr novinek

Nezapomeňte se přihlásit k odběru aktualit a upoutávek obecního úřadu na e-mail. Stačí napsat na adresu ou @ vcelna.cz a do předmětu či těla zprávy uvést "Odběr novinek".


INZERCE: Koupě domu ve Včelné

Mladá rodina koupí byt 3-4 + 1 v rodinném domě na Včelné, může být i před rekonstrukcí, např. v podkroví RD a podobně. Za nabídky předem děkujeme. Tel. číslo 606 529 679.


INZERCE: Horečka páteční noci 25.

Taneční zábava pro všechny generace

Pátek 15. listopadu 2013 v čase 19:00 - 2:00 hod.

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ


CO VÁS ČEKÁ:

  • hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
  • zajímavý doprovodný program, taneční show, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč, v předprodeji od 17. října 2013 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Přijďte se pohodově pobavit a oslavit již 25. zábavu Horečka páteční noci!

Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


Tištěná verze distribuována dne 14.10.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 15.10.2013