Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 9/2014

OBSAH


Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014

Před říjnovými volbami mi dovolte zrekapitulovat rozvoj obce za uplynulé čtyřleté funkční období.

Byl vybudován nový chodník v horní části tř. 5.května na 'Hraničky' a zrekonstruován chodník na hlavní ulici směrem dolů k ulici Sokolovského.

Byla zrekonstruována nástupní zastávka MHD v ulici Jiráskova a ve spolupráci s obcí Boršov nad Vltavou i spodní příjezdová zastávka pod tratí, včetně chodníku.

Bylo provedeno propojení kanalizačních řadů u trati v Lesní kolonii profilem DN1000, které zlepší odvod dešťové vody z velké části obce. V nejbližších dnech proběhne zkapacitnění dalšího úseku kanalizace DN1000 pod tratí a zároveň bude napraven letitý problém křížení plynovodu s kanalizační šachtou.

Nákladem 4 mil. Kč byla zřízena nová třída v mateřské škole a zrekonstruována celá budova, včetně zateplení střechy, výměny oken, rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace, přebudování topné soustavy, položení dlažeb a obkladů, z čehož velký díl prováděli pracovníci obce svépomocí, a obec tak výrazně ušetřila oproti původnímu stavebnímu rozpočtu.

Obnoveno bylo i zastaralé vybavení zahrady MŠ.

V Kulturním domě bylo zrekonstruováno vytápění a osvětlení sálu.

Dětské hřiště v Dlouhé ulici bylo osazeno herními prvky, včetně velkého 'hradu', stolu na stolní tenis, posezení a bylo provedeno oplocení. Lavičky přibyly i na vycházkové trase kolem lesa.

Svépomocí byla vybudována garáž na komunální techniku za Kulturním domem a dokoupena potřebná technika: úzkorozchodný traktor, radlice na sníh, příkopový vyžínač a jiné.

Na obecním úřadě byla vyměněna stará nevyhovující okna za nová a s dotační podporou byl zakoupen nový kancelářský nábytek.

Rozvíjí se obecní knihovna, kde se po výměně oken a opravě místnosti nakoupily nové police na knihy, vnitřní vybavení a především byla knihovna doplněna množstvím nových knih.

S dotační podporou byl pořízen bezdrátový rozhlas do celé obce.

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení pokračovala kompletní výměnou svítidel ve čtyřech ulicích.

V odpadovém hospodářství bylo vybudováno sběrné místo na elektroodpad za kulturním domem, zavedeny byly stálé kontejnery na kompostovatelný odpad, větve, oděvy a koše na psí exkrementy.

Majetek obce se rozšířil o některé pozemky: z Pozemkového fondu obec získala bezúplatným převodem 1715 m2 stavebního pozemku, ve Čtyřech chalupách pak odkupem dalších 2487 m2. Na budoucí cyklostezku bylo získáno směnou 363 m2 a byly provedeny i výkupy dalších stovek metrů pozemků v komunikacích a pod pomníkem v ulici Witthanova.

Na druhou stranu obec prodala investorovi výstavby ZTV pod tratí pole o výměře 13.163 m2 za téměř 4 mil. Kč, které přijdou na účet obce v nejbližších dnech.

Z prací projekčně plánovacích vzpomeňme zpracování nového územního plánu obce a navazující územní studie, projekt chodníku pod tratí, studie trasy cyklostezky, studie chodníku v Nádražní ulici, zhotovení pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení.

Připraven je projekt kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách a po celé volební období probíhala akumulace finančních prostředků na tuto investičně náročnou stavbu. Obec má v současnosti na tuto a jiné investice uspořených 20 mil. Kč.

Prospěch obci přinášejí i dotačně podporované společné projekty svazku obcí Blanský les - podhůří. Kromě části vybavení již zmíněného dětského hřiště se tak levněji pořídila kancelářská technika, motorové pily a travní sekačka.

V tomto ohlédnutí bychom mohli vzpomenout i uskutečněnou výstavbu, která sice neprobíhala v režii obce, ale tvář obce změnila a do správy obce přibylo mnoho stovek metrů komunikací, veřejného osvětlení a zelených ploch.

Bylo vybudováno ZTV pro 30 rodinných domů pod tratí, dokončuje se ZTV pro 99 RD, postaveno bylo 5 bytových a 31 rodinných domů. Počet obyvatel se zvýšil o 120 na současných 1715.

Obec se nebuduje jen materiálně, ale i kulturně, pod patronací obecního úřadu se uskutečnila celá řada akcí - každoroční výlety a předvánoční setkání se seniory, akce pro děti, besedy, výstavy a rukodělné kurzy. Obecní úřad podporuje i pravidelné taneční večery, které se v našem kulturním domě konají každé úterý. Každý rok jsme žádali o finanční podporu kulturních akcí prostřednictvím grantu z Jihočeského kraje a za uplynulé volební období jsme získali 110 tisíc korun.

Tento obecní zpravodaj je poslední v tomto volebním období, chtěla bych proto poděkovat za odvedenou práci za dvě volební období současnému starostovi obce panu Zdeňku Petrovi, který je od dubna letošního roku v pracovní neschopnosti, a popřát mu návrat ku zdraví a mnoho životní pohody.

Zvláštní poděkování patří i paní Janě Petrové, předsedkyni sociální komise, která působila v zastupitelstvu obce od roku 1986 a rozhodla se již nekandidovat.

Děkuji touto cestou i všem zastupitelům, členům výborů a komisí za vykonanou práci pro obec.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. září

Místostarostka informovala o provedené kolaudaci chodníku a zastávky pod Včelnou a kanalizačního sběrače "C" v Lesní kolonii. Dále informovala o pokračující výstavbě ZTV pro 99 rodinných domů, zvláště o změně technického řešení retenční dešťové nádrže a konané schůzce s investorem stavby a obyvateli bytovek.

Místostarostka informovala i o dalších stížnostech na hlučné chování mládeže v prostoru dětského hřiště v Dlouhé ulici. Jako částečné řešení bylo odsouhlaseno vysázení dřevin podél plotu hřiště, které budou tlumit zvuk. Realizace proběhne na jaře.

Zastupitelé schválili dodatek č. 2/2014 'Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obec Včelná' ve smyslu prodloužení nájmu kanalizace na dobu neurčitou.

Bylo schváleno provedení oprav místních komunikací - výměna rozpadlé přídlažby za asfaltovou směs a oprava výtluků. Opravy provede firma Asfalt OK.

Termín posledního zastupitelstva v tomto volebním období je stanoven na 6. října 2014.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce se budou konat

v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a

v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin.

Volební místností bude kulturní dům, tř. 5. května 34. Počet zastupitelů pro naši obec byl stanoven na 9.

Rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice jako registračního úřadu byly pro volby do obecního zastupitelstva obce Včelná zaregistrovány tyto volební strany:

Komunistická strana Čech a Moravy

NAŠE VČELNÁ

Občanská demokratická strana

Sdružení nezávislých kandidátů Včelná

Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději do úterý 7. října. V případě, že vám nebudou volební lístky doručeny do této doby, oznamte to obecnímu úřadu. Spolu s hlasovacími lístky obdržíte i letáček s informacemi o způsobu provedení hlasování ve volební místnosti.

Lze volit třemi způsoby:

  1. Volit jednu volební stranu. Volič označí křížkem jediné políčko - u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům, jak jsou uvedeni na lístku.
    Označí-li volič více než jednu stranu, jeho hlas je neplatný.
  2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič vybrané kandidáty z různých stran označí křížkem a označit jich může tolik, kolik je volený počet zastupitelů, tedy v naší obci devět.
    Pokud volič označí více než devět kandidátů, hlas je neplatný.
  3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu. Volič vybere jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko před jejich jménem a zároveň označí i jednu stranu. Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem a zbytek kandidátům zvolené strany do stanoveného počtu zastupitelů.

V případě poškození, znehodnocení nebo ztráty volebních lístků může volič požádat o vydání nového hlasovacího lístku okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti před provedením hlasování v den voleb.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k hlasování ve volební místnosti, mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou v místě svého bydliště. Žádost o návštěvu oznamte obecnímu úřadu přede dnem voleb na tel. 387 250 223, nebo v dny voleb na mobil 724 113 867.


Hromadné očkování psů

Očkování psů bude provádět MVDr. Zdeněk Fiala ve středu dne 24. září 2014 od 17 hodin před obecním úřadem.


Kulturní a společenské akce

Říjen

Pátek 3. října - Křest kalendáře na rok 2015

Přijměte pozvání na křest nového včelenského kalendáře na rok 2015, který proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin.

Pozor, změna termínu!!!

Sobota - 4. října - Den pro ženy

Chcete si užít den jen pro sebe? Pro všechny ženy jsme ve spolupráci s paní Petrou Růžičkovou (firma Eurona by Cerny) připravili den naplněný bohatým programem - rukodělnými kurzy, poradenstvím, výkladem karet a možností nákupu kosmetiky JUST a AVON, ekologické drogerie, drahých kamenů, knih a dalších zajímavých výrobků.

Kurzy, které budou probíhat v klubovně, jsou zdarma, ale kapacita účastníků je omezena. Máte-li vážný zájem o účast v kurzu, přihlaste se do čtvrtka 2. října na obecním úřadě (telefon 387 250 223 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kurzy v klubovně:

9 - 11 hodin Podzimní dekorace a vazba (lektor Zdeněk Vimmer)

12 - 14 hodin Malování na sklo (lektorka Daniela Motrincová)

14 - 16 hodin Patchwork (lektorka Václava Kamená)

Tvoření s Kajjkou - výroba šperků a ozdob z korálků či z organzy bude probíhat v sále kulturního domu v době od 14 do 18 hodin.

V době od 16 do 18 hodin proběhne poradna rozvoje osobnosti s výkladem z karet.

Po celý den bude probíhat výživové poradenství a měření tuku. Dozvíte se i zajímavé informace o severské chůzi - nordic walking a o pořádání lekcí, kurzů a výletů.

Den pro ženy se koná v kulturním domě v době od 9 do 18 hodin.

Občerstvení zajištěno!

Pátek 17. října - Večerní koupání v lázních Bad Füssing v Německu

Tradiční výlet do lázní, které nabízejí regeneraci a odpočinek v otevřených a krytých bazénech s termální vodou. Výhodou večerního koupání je menší návštěvnost a volnější kapacita lázní.

Cena: 600 Kč za osobu (doprava, vstup na pět hodin, pojištění léčeb. výloh).

Odjezd ve 12.15 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Na zájezd se můžete hlásit do konce září. Do této doby je také nutno zájezd zaplatit.

Středa 22. října - Setkání s Bárou Štěpánovou

Zveme vás na setkání se známou herečkou, zpěvačkou a moderátorkou Bárou Štěpánovou. Dozvíme se o jejích hereckých začátcích, o účinkování v Divadle Semafor a působení v televizi. Svoje povídání doprovodí zpěvem.

Kulturní dům od 18 hodin. Vstupné dobrovolné

Listopad

Sobota 1. listopadu - Halloweenské setkání strašidýlek

Ve spolupráci se společností ViTo pořádáme pro děti halloweenské setkání strašidýlek se soutěžemi, výtvarnou dílnou a malováním na obličej. Strašidelný rej hudebně doprovází DJ Pavel Velek. Těšíme se na vaše masky!

Kulturní dům od 14 do 16 hodin

Vstupné dobrovolné

Sobota 1. listopadu - Dušičkový rej

Strašidla, obludy a jinou havěť zveme na dušičkový rej, který se koná v kulturním domě od 20 hodin. Večerem s bohatou tombolou provází skupina "Pěšáci" z Borovan. Skvělou zábavu slibuje pořádající společnost ViTo.

Vstupné: 100 Kč

Předprodej: 90 Kč v hostinci "U Petrů"

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Drakiáda

Dne 12. října od 15 hodin proběhne první ročník společného pouštění draků na Včelné, které se bude konat na louce naproti Kulturnímu domu, vpravo od cesty do Čepra. Přijďte se pochlubit se svými draky :-)

Za organizátory ze sdružení Naše Včelná zve Kamil Feitl


Fitness dance - taneční fitness program

Každý čtvrtek bude v době od 17 do 18 hodin probíhat v kulturním domě kurz fitness dance se zkušenou lektorkou Markétou Elichovou. Ve srovnání se zumbou je fitness dance zaměřen více na tanec, který je navíc spojen s posilováním jednotlivých partií v rytmu známých tanečních melodií. Je ideální na formování postavy a hubnutí, nejen že se zapotíte, ale naučíte se pracovat se svým tělem a zdokonalíte ladnost svých pohybů.

Začínáme ve čtvrtek 2. října a kurz bude probíhat do konce letošního roku. V případě zájmu budeme pokračovat i v příštím roce.

Cena jedné hodiny je 50 Kč, ale je možné si kdykoli předplatit výhodnou permanentku na sedm hodin za 300 Kč, která má platnost do konce roku 2014 a bude v dispozici vždy před konáním kurzu.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Pozvánka na předvolební setkání

Sdružení nezávislých kandidátů Včelná Vás srdečně zve na přátelské posezení,

které se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 18 hodin v salonku restaurace "U Petrů".

Malé občerstvení zajištěno!


INZERCE: Kurzy angličtiny

Jazyková škola LITE České Budějovice, o.p.s.

Anglicky ještě letos? ANO!

ZÁPIS DO KURZŮ ANGLIČTINY CELOROČNĚ

Bojujete s časem a potřebujete zdokonalit svou angličtinu?

Nudí Vás neefektivní zastaralé postupy a biflování gramatiky?

Na našich krátkodobých intenzivních kurzech Vás naučíme MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT anglicky RYCHLE a EFEKTIVNĚ!

  • 80% času procvičujeme komunikaci - získáte slovní zásobu a zbavíte se ostychu mluvit.
  • Gramatiku učíme zcela jinak, pomocí tzv. větných vzorů.
  • Výuka probíhá přirozeně a jednoduše, tak jako jste se učili svůj rodný jazyk.

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Rezervace na www.lite.cz nebo na tel. 604 289 123.


Tištěná verze distribuována dne 22.9.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 24.9.2014