Vyhláška, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška obce Včelná
č. 2/2008,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 9.12.2008 usnesením č. 27/2008 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru (§ 32 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích).

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2009. 


Podepsáni:
Zdeněk Petr, starosta
ing. Jarmila Mandžuková, zástupce starosty