Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 1/2000 o obecních symbolech

Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 1/2000

o obecních symbolech

Obec Včelná, dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 11.4.2000 dle § 36 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, vydává obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1

Obec Včelná je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a výhradním majetkem. Tato obecně závazná vyhláška jmenovitě symboly určuje a stanoví podmínky jejich užívání.

§2

Zneužití symbolů obce je zakázáno. Originály obecních symbolů jsou uloženy na Obecním úřadu Včelná.

ČÁST DRUHÁ
POPIS OBECNÍCH SYMBOLŮ
§3

Obecními symboly jsou obecní znak a obecní prapor

§4
Obecní znak

Zlatým šikmým břevnem modro-zeleně dělený štít, nahoře zlatá podkova.

§5
Obecní prapor

List dělený žlutým šikmým pruhem širokým jednu čtvrtinu šířky listu na modré žerďové a zelené vlající pole. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

ČÁST TŘETÍ
UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ
§6

Obecních symbolů se smí užívat pouze způsobem, který vylučuje jejich znevážení, věcné symboly se smí užívat pouze čisté a nepoškozené.

HLAVA PRVNÍ
VÁZANÉ UŽÍVÁNÍ
§7

(1) Obecní znak nebo prapor může užívat obec, orgány obce (obecní zastupitelstvo) a organizace obcí zřízené.
(2) Jiné orgány a osoby mohou užívat obecní znak a prapor jen se souhlasem obecní rady.

§8

(1) O povolení užívat obecní znak nebo prapor musí žadatel požádat písemně. V žádosti je nutno uvést důvod, místo, způsob a dobu užívání.

(2) Žádosti přijímá obecní úřad, který stanoví podmínky pro užívání obecního praporu nebo znaku.

(3) Obecní úřad může stanovit, že užívat symbolů dle odst. 1 lze pouze po splnění určitých podmínek, případně stanovit i výši úhrady za užívání těchto symbolů, a to zejména při využívání komerčním.

§9

(1) Obecního znaku lze užívat zejména:

  • v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
  • k vnějšímu označení veřejných budou (místností)
  • na orientačních a propagačních tabulích
  • na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí zřízených
  • na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
  • na upomínkových předmětech

(2) Obecního praporu lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných společenských, kulturních a sportovních událostech regionálního a obecního významu a k označení veřejných budov.

ČÁST ČTVRTÁ
SANKCE
§10

(1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní úřad.

(2) Porušení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek na úseku všeobecné vnitřní správy s možností uložit pokutu podle § 42 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy s možností uložit pokutu podle § 46 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PŘÍLOHY
§11

Tato vyhláška byla zveřejněna dne 12. dubna 2000 a nabývá účinnosti dnem 26. dubna 2000.

§12

Přílohou této vyhlášky jsou grafická znázornění:

1. znaku obce
2. praporu obce

Podepsáni:
Pavel Rožboud, starosta
ing. Jarmila Mandžuková, zástupce starosty