Vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 obce Včelná,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 8.3.2010 usnesením č. 2/42/2010 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce, které nebudou zpracovány kompostováním na vlastním pozemku, lze odkládat do označeného mobilního kontejneru, jehož přistavení v určitou dobu na určitém místě v obci bude oznamováno v obecním zpravodaji, případně dalším vhodným způsobem (webové stránky, obecní rozhlas apod.).

Mobilní kontejner bude svážen na obecní kompostoviště na pozemcích obce parc. č. PK 143/1 a PK 152 v k.ú. Včelná (parc. č. KN 538/1).

Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Vyvěšeno na úřední desce od 10.3.2010 
Sejmuto 28.3.2010 


Podepsáni:
Zdeněk Petr, starosta
ing. Jarmila Mandžuková, zástupce starosty