Vyhláška o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci

Obecně závazná vyhláška obce Včelná
č. 1/2001
o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci

Obecní zastupitelstvo ve Včelné vydává na základě ustanovení § 10 písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ochrana životního prostředí, zejména udržování čistoty a pořádku a ochrana zeleně, je společnou věcí všech občanů i právnických osob. Je povinností všech neustále dbát o to, aby se životní prostředí v obci trvale zlepšovalo po stránce ekologické, hygienické, provozní i estetické.

Chránit životní prostředí znamená předcházet, omezovat a odstraňovat znečišťování a poškozování životního prostředí tak, aby nebyli zejména ohrožováni lidé, narušována jejich životní pohoda, ohrožovány ostatní živé organismy a ekosystémy, aby nebyly poškozovány stavby a zařízení, narušována kvalita vody a čistota ovzduší.

ČÁST DRUHÁ
§1

 1. Za veřejná prostranství se považují všechny nezastavěné plochy na samosprávném území obce, které slouží k veřejnému užívání, jsou veřejně přístupné, nebo jsou k tomuto účelu určeny (parkoviště, zastávky autobusů, hřiště, veřejná zeleň, místní komunikace, chodníky), jmenovitě:
  1. pojmenované ulice s přilehlými plochami: Dlouhá, Družstevní, gen. Sokolovského, Hraniční, Husova, Jiráskova, K.H.Borovského, Krátká, Lesní, Lesní kolonie, Luční, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová, Rybákova, tř.5.května, Tyršova, U Čtyř chalup, U Stadionu, Úzká, V Sídlišti, Witthanova, Zahradní
  2. komunikace podél lesa na pozemcích p.č. 456, 219/1, 219/2, 219/3 a komunikace od silnice tř.5.května k ulici U Čtyř chalup na pozemku p.č. 529/3
  3. okolí rybníka na p.p.č. 35/1, hřiště na p.p.č. 93 a 10, parkovací plocha p.p.č. 595 u nádraží ČD, parkoviště před restaurací na p.p.č. 612/1, zelené plochy v ulici K.H.Borovského na p.p.č. 570/4, 572/3 a 570/10 v k.ú. Včelná.
 2. Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejná prostranství pouze k účelům, ke kterým jsou tato prostranství určena. K užívání veřejných prostranství k jiným účelům je nutné povolení, které vydává obecní úřad. Jakékoli stavební a terénní práce a úpravy na veřejných plochách povoluje a podmínky stanovuje příslušný stavební úřad.
 3. Fyzické a právnické osoby jsou povinny zachovávat čistotu veřejných prostranství.
 4. Na pozemcích, které mají charakter veřejných prostranství je zakázáno:
  1. odkládat smetí, papír, zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret a jiné odpadky mimo vyhrazené nádoby,
  2. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami a mytím dopravních prostředků,
  3. poškozovat omítky domů a podobné plochy nápisy, malováním, škrabáním apod.,
  4. vylepovat plakáty a oznámení na jiných místech než na místech k tomu určených,
  5. rozdělávat ohně, vypalovat trávu a křoviny. Ohně je možno rozdělávat pouze na místech k tomu určených na základě povolení obecního úřadu.
  6. znečišťovat veřejná prostranství zbytky zábavné pyrotechniky a obtěžovat ostatní občany jejím hlukem. Provozování zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích povoluje po předchozím ohlášení obecní úřad.
  7. poškozovat sběrné nádoby a koše na odpadky, manipulovat s nimi nebo s jejich obsahem.
 5. Vlastníci a nájemci pozemků, budov a ostatních staveb jsou povinni udržovat čistotu a pořádek na svém nebo pronajatém pozemku, řádně se starat o budovy a ostatní stavby tak, aby nebyl narušen vzhled obce.
 6. Je zakázáno spalování domovního odpadu, jako např. potravinových obalů, obalů spotřebních předmětů a plastů na otevřených ohništích a v lokálních topidlech. Dále je zakázáno vypalování stařin, travních porostů a listí.

§ 2
Povinnosti majitelů silničních vozidel

 1. V obci je zakázána jízda veškerých vozidel, která jsou znečištěna nebo svým nákladem znečišťují vozovku a přilehlé plochy. To platí i pro vozidla vyjíždějící ze stavenišť a zemědělských pozemků.
 2. Na místních komunikacích v obci a na silnici III. třídy v ulici tř.5.května a Nádražní je zakázáno stání nákladních automobilů. Tento zákaz stání nákladních automobilů je upraven dopravní značkou IP 25 a, IP 25b s dopravním omezením stání pro nákladní automobily, která je osazena na všech vjezdech do obce. Stání nákladních automobilů je povoleno na vyhrazeném parkovišti parc. č. 612/1 (před restaurací U Kaštanu), na pozemku parc. č. 595 (u nádraží ČD) a na k tomu uzpůsobených pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
 3. Na místních komunikacích v levé části obce od silnice tř.5.května ve směru České Budějovice - Kamenný Újezd je snížena povolená rychlost vozidel na max. 30 km/h. Toto snížení povolené rychlosti je upraveno osazením dopravní značky IP 25a, IP 25b s dopravním omezením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h.

§ 3
Povinnosti majitelů a držitelů psů a ostatních domácích a hospodářských zvířat

Je zakázáno volné pobíhání psů, drůbeže a jiných domácích zvířat na veřejných prostranstvích a znečišťování komunikací, cest, hřišť a jiných ploch těmito zvířaty.

§ 4
Postih a sankce

 1. Touto vyhláškou o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci zůstávají nedotčeny povinnosti plynoucí fyzickým a právnickým osobám z obecně závazných předpisů a právních norem.
 2. Porušení této vyhlášky fyzickou nebo právnickou osobou bude postihováno (nepůjde-li o trestný čin) podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 3. Fyzické osobě lze za porušení povinností stanovených touto vyhláškou uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Podnikající fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnické osobě lze za porušení povinností stanovených touto vyhláškou uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.7.2001 


Podepsáni:
Pavel Rožboud, starosta
ing. Jarmila Mandžuková, zástupce starosty 


Vyvěšeno na úřední desce od 9.7.2001