Obec Včelná
obec Včelná

Poplatky 2024


Poplatkové povinnosti občanů v roce 2024


Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Roční poplatek činí 950 Kč na obyvatele.
Částku 950 Kč platí i vlastník bytu, rodinného domu či stavby určené k individuální rekreaci,
pokud v nich není nikdo hlášen k pobytu.
Slevy: Občané nad 70 let platí jen 500 Kč.
Osvobození:
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště;
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení;
 • je studentem ubytovaným v místě studia mimo obec;
 • je přihlášena v domech čp. 252, 577, kam není možno z technických důvodů zajíždět sběrovým vozem směsného komunálního odpadu;
 • je dítětem narozeným v aktuálním poplatkovém roce;
 • je třetím a dalším poplatníkem do 18 let (dítě), který žije ve společné domácnosti s rodiči a ostatními nezletilými sourozenci a nemá vlastní příjem. Pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte;
 • se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň celoročně pobývá v zahraničí;
 • se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň je přihlášena na ohlašovně;
 • se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň její skutečný pobyt nelze zjistit.

Poplatek je splatný do 30. dubna běžného roku.
Podrobnosti ve vyhlášce č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Poplatek ze psů

Poplatek platí vlastník psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. dubna.

 • za prvního psa 400 Kč, za dalšího psa 500 Kč
 • osoby starší 65 let za prvního psa 200 Kč, za dalšího 300 Kč.

Přesné znění vyhlášky č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.

Účet obce pro odvod místních poplatků je: 43-3945120267/0100.
Jako variabilní symbol u poplatku za odpady a psy uvádějte číslo domu, následované případně číslem bytu.


Ostatní


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Jednotlivé sazby a podrobnosti viz vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf).


Vodné a stočné na rok 2024

(tyto poplatky stanovuje obec, fakturuje je však firma Čevak!)

Vodné: pevná složka 360 Kč + pohyblivá 45,96 Kč/m3
Stočné: pevná složka 240 Kč + pohyblivá 30,33 Kč/m3.
Ceny bez DPH 12 %. 


Jsou-li potřeba k platbě další sdělení, zašlete je např. na e-mail: ou@vcelna.cz.
Možno platit i hotově či kartou na platebním terminálu v kanceláři OÚ.