Obec Včelná
obec Včelná

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Včelná

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. (zák.128/2000 Sb., § 2 odst. 2)

Husova 212
373 82 Včelná
Telefon: +420 387 250 223
Fax: +420 387 250 223
E-mail: ou@vcelna.cz
WWW: www.vcelna.cz
ID Datové schránky: pk7b5se
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Husova 212
  373 82 Včelná
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Husova 212
  373 82 Včelná
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa7:00 – 12:0013:00 – 17:00
  pátek7:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: pk7b5se
43-3945120267/0100 (Komerční banka, a.s.)
00245607
DIČ: CZ00245607

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Včelná
  Husova 212
  373 82 Včelná
 • e-mailem: ou@vcelna.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@vcelna.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 387 250 223
Úřední hodiny
pondělí7:00 – 12:0013:00 – 17:00
středa7:00 – 12:0013:00 – 17:00
pátek7:00 – 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  Zákona č. 312/2002/Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
  Vládní vyhláška č. 150/1958 Ústavní listina o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
  Zákon č. 100/1988 Sb.o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
  Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
  Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
  Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  Vyhláška 366/2001 Sb., Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v §16 a §17 zákona o elektronickém podpisu
  Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
  Zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
  Standardy ÚVIS

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Včelná vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Odkaz na obecně závazné vyhlášky obce

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Materiální náklady: Cena kopií A4 1,- Kč, A4 oboustranně či A3 2,- Kč, A3 oboustranně 3,50 Kč.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Včelná poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2000

Výroční zpráva 2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,59 kB
Staženo: 463×
Vloženo: 27. 11. 2019

2001

Výroční zpráva 2001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,52 kB
Staženo: 337×
Vloženo: 27. 11. 2019

2002

Výroční zpráva 2002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,16 kB
Staženo: 314×
Vloženo: 27. 11. 2019

2003

Výroční zpráva 2003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,19 kB
Staženo: 384×
Vloženo: 27. 11. 2019

2004

Výroční zpráva 2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,22 kB
Staženo: 334×
Vloženo: 27. 11. 2019

2005

Výroční zpráva 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,21 kB
Staženo: 375×
Vloženo: 27. 11. 2019

2006

Výroční zpráva 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,39 kB
Staženo: 339×
Vloženo: 27. 11. 2019

2007

Výroční zpráva 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,11 kB
Staženo: 315×
Vloženo: 27. 11. 2019

2008

Výroční zpráva 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,74 kB
Staženo: 360×
Vloženo: 27. 11. 2019

2009

Výroční zpráva 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,02 kB
Staženo: 341×
Vloženo: 27. 11. 2019

2010

Výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,46 kB
Staženo: 334×
Vloženo: 27. 11. 2019

2011

Výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,46 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 27. 11. 2019

2012

Výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,15 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 27. 11. 2019

2013

Výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,55 kB
Staženo: 383×
Vloženo: 27. 11. 2019

2014

Výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,25 kB
Staženo: 357×
Vloženo: 27. 11. 2019

2015

2015_vyrocni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227 kB
Staženo: 353×
Vloženo: 26. 11. 2019

2016

2016_vyrocni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,96 kB
Staženo: 362×
Vloženo: 26. 11. 2019

2017

2017_vyrocni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,12 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 26. 11. 2019

2018

2018_vyrocni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,4 kB
Staženo: 363×
Vloženo: 26. 11. 2019

2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,43 kB
Staženo: 358×
Vloženo: 3. 7. 2020

2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,96 kB
Staženo: 281×
Vloženo: 11. 2. 2021

2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,6 kB
Staženo: 193×
Vloženo: 8. 2. 2022

2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,69 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 13. 3. 2023

2023

Výroční zpráva 2023_EP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,63 kB
Staženo: 43×
Vloženo: 9. 2. 2024

Poskytnutá informace čj. OUV/0619/2024 ze dne 9.5.2024 s přílohami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Poskytnutá informace čj. OUV/1007/2023 ze dne 11.10.2023
Poskytnutá informace čj. OUV/0292/2023 ze dne 13.03.2023
Poskytnutá informace čj. OUV/1211/2022 ze dne 07.11.2022
Poskytnutá informace čj. OUV/0644/2022 ze dne 08.06.2022
Poskytnutá informace čj. OUV/0612/2022 ze dne 30.05.2022
Poskytnutá informace čj. OUV/0604/2022 ze dne 30.05.2022
Poskytnutá informace čj. OUV/0910/2021 ze dne 27.07.2021
Poskytnutá informace čj. OUV/0900/2021 ze dne 27.07.2021
Poskytnutá informace čj. OUV/1194/2020 ze dne 21.09.2020
Poskytnutá informace čj. OUV/1076/2019 ze dne 19.08.2019
Poskytnutá informace čj. OUV/785/2018 ze dne 30.11.2019

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.