Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl V - Příděly pozemků prvním osídlencům

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Příděly pozemků prvním osídlencům

Když, již jsme uvedli podrobně a prokazatelně příjmení a jména prvních osedlých na Včelné, výměru pozemků zastavených obytnými domky a jejich vedlejšími budovami, uvedeme podle soupisu z té doby, jaké výměry pozemků měli osídlenci přiděleny k obživě a co na těchto pozemcích pěstovali a jaké byly jejich výnosy. Zatímco jsme však v předešlé kapitole uváděli jména prvních osedlých ze dne 31.8.1785, tento druhý soupis musí být o nějaký rok pozdější. Na fotokopii originálního dokladu není uveden datum, a na naší žádost nám ústřední archiv min. vnitra nedal odpovědi. U některých domovních číslech nejsou uvedena příjmení ze soupisu z předchozí kapitoly. Mohlo jít o úmrtí prvého osedlého, soudě podle změny křestního jména anebo o změnu majitele se souhlasem vrchnosti. Rozhodující jsou však popisná čísla.

Rozměry této druhé tabulky jsou tak značné a sloupce tak početné, že bychom je v jedné řádce nedostali na šířku papíru. Proto volíme následující typografickou úpravu:

Čís. p. 12:
Čísla parcel podle topografického pořádku: 1078, 1084, 1106, 1109.
97 x 3 = 291 sáhů čtverečných, roční výtěžek 42 q sena, 14 q otavy.
Vlastník Andreas CHROMEY /zčeštěno: Ondřej CHROMÝ/.
Tento vlastník má ještě pole 99,3 x 21,4 = 1 jitro, 581 čtverečních sáhů. Předepsaný výnos: 9 + 7/16 ječmene, 5 + 2/16 ovsa. Další louka měla rozměr 77 x 10 čtv. sáhů = 770 čtv. sáhů, roč. výtěžek 108 q sena, 36 q otavy. Celková výměra pozemků: 2 jitra, 642 čtvr. sáhů, což převedeno na dnešní míry = 1 ha, 38 a, 31 m2
Čís. p. 2:
Čísla parcel podle topografického pořádku: 1079, 1081, 1086, 1131.
Wenzel BERGER /Václav Berger/ - 1416 čtvr. sáhů. Výnos: 8 + 00/16 žita, 8 ječmene; 800 čtvr. sáhů luk s výnosem 173 sena, 38 q otavy; 898 čtvr. sáhů polí s výnosem 5 + 14/16 žita, 3 + 10/16 ječmene, 2 + 10/16 ovsa; 120 čtvr. sáhů luk s výnosem 17 q sena, 6 q otavy. Celková výměra pozemků 3234 sáhů, t.j. v dnešních měrách 1 ha, 16 arů, 42 m2
Čís. p. 1:
Čísla parcel podle topografického pořádku: 1083, 1087, 1132.
Georg HOLZTBAUER /Jiří HOLZTBAUER/ - 200 čtvr. sáhů luk s výnosem 28 q sena, 10 q otavy; 1558 čtvr. sáhů polí s výnosem 10 + 3/16 žita, 6 + 5/16 ječmene, 3 + 1/16 ovsa; 120 čtvr. sáhů luk s výnosem 51 q sena, 6 q otavy. Celková výměra: 1878 čtvr. sáhů, převedeno na dnešní výměru dá 57 arů, 61 m2
Čís. p. 11:
Čísla parcel podle topografického pořádku: 1085, 1109.
Leonard HALA /Leonard HÁLA/ - 1802 čtvr. sáhů polí s výnosem 11 + 13/16 žita, 7 + 5/16 ječmene, 4 + 3/16 ovsa; 770 čtvr. sáhů luk s výnosem 108 q sena, 36 q otavy. Celkem: 1678 čtvr. sáhů = 60 arů, 41 m2
Čís. p. 10:
Čísla parcel podle topograf. pořádku: 1088, 1110, 1129.
Josef BABKA - 1930 sáhů čtvr polí s výnosem 10 + 1/16 žita, 6 + 4/16 ječmene, 3 + 9/16 ovsa; 606 čtvr. sáhů luk s výnosem 86 q sena, 29 q otavy; 488 čtvr sáhů luk, s výnosem 68 q sena, 22 q otavy. Celková výměra 1954 čtvr. sáhů = 70 arů, 34 m2
Čís. p. 9:
Čísla parcel podle topograf. pořádku: 1112, 1128, 1089.
Simon SLAFETZEK /Šimon Šláfeček/ - 693 čtvr. sáhů louka s výtěžkem 97 q sena, 92 q otavy, 244 čtvr. sáhů louky s ročním výtěžkem 34 q sena, 12 q otavy, 1528 čtvr. sáhů polí s ročním výnosem 10, 00/16 žita, 6 + 3/16 ječmene, 3 + 8/16 ovsa. Celková výměra pozemků: 2465 čtvr. sáhů = 88 arů 74 m2
Čís. p. 6:
Čísla parcel podle topograf. pořádku: 1090, 1118.
Sebastian ZETTL /Šebestian ZETTL - Cettl/: 1681 čtvr. sáhů polí s ročním výnosem 10 + 10/16 žita, 6 + 9/16 ječmene, 3 + 13/16 ovsa; 549 čtvr. sáhů luk s ročním výnosem 86 q sena, 25 q otavy. Celková výměra 2230 čtvr. sáhů = 80 arů 28 m2
Čís. p. 5:
Čísla parcel podle topograf. pořádku: 1091, 1121, 1126.
Mathias - Matyáš SCHLVINGENSCHUS: 1599 čtv. sáhů polí, roční výnos 10+ 8/16 žita, 6 + 8/16 ječmene, 3 + 12/16 ovsa; 390 čtvr. sáhů luk, s roč. výnosem 55 q sena, 18 q otavy; a ještě 244 sáhů luk s ročním výnosem 34 q sena, 29 q otavy. Celkem 2233 čtvr. sáhů = 80 arů, 39 m2
Čís. p. 4:
Čísla podle topograf. pořádku: 1092, 1122.
Bartolomeus /Bartoloměj/ HIRITZER - 1749 čtvr. sáhů s ročním výnosem 4 + 17/16 žita, 7+1/16 ječmene, 4+1/16 ovsa; 390 čtvr. sáhu luk s roč. výnosem 55 q sena, 18 q otavy. Celkem: 2139 čtvr. sáhů = 77 arů
Čís. p. 3:
Čísla podle topograf. pořádku: 1125, 1093.
Andreas /Ondřej/ PUX - 442 čtvr. s. louky s ročním výnosem 62 q sena, 21 q otavy; 1749 čtvr. sáhů polí s ročním výnosem 11 + 7/16 žita, 7 + 1/16 ječmene. 4 + 1/16 ovsa. Celkem 2191 čtvr. s. = 79 arů, 18 m2
Čís. p. 8:
Čísla podle topograf. pořádku: 1130, 1138, 1139, 1114.
Martin WALLENTA /Martin Valenta/ - 1113 čtvr. sáhů polí s ročním výnosem 6 + 4/16 žita, 9 + 2/16 ječmene, 3 + 1/16 ovsa; 1806 čtvr. sáhů s roč. výnos, 11 žita, 11 ječmene, 433 čtvr. s. luk s výnosem 61 q sena, 21 q otavy, 342 čtvr. s. luk s výnosem 97 q sena, 32 q otavy. Celkem 3694 čtvr. s. = 1 ha, 32 arů, 98 m2
Čís. p. 7:
Čísla podle topografického pořádku 1094 - 1997.
Florian PETER - PETR: 896 čtvr. s. polí s ročním výnosem 5 + 14/16 žita, 3 + 10/16 ječmene, 2 + 1/16 ovsa. Byl majitelem lesa v rozměru 361 x 248 m = 8 ha, 95 a, 28 m2 /ve staré míře to bylo vyjádřeno takto: 15 jiter, 826 čtvr. sáhů s ročním výnosem 46,23 sáhu měkkého dřeva./ Další lesní díly v rozměru 771 x 251 m a 374 x 34 m v celkové výměře 20 ha, 62 a, 37 m2 vedle řeky a roudenské - /Granitz/ na území v Roudném podle roudenského a plavského hlášení. Tento les však měl ve včelenském /poříčském/ katastru, ale v plavských lesích /podle hlášení z Plava/, jak je uvedeno na soupise. Dále vlastnil 549 čtvr. sáhů luk s roč. výnosem 77 q sena, 26 q otavy, ještě další louku ve výměře 244 čtvr. sáhů s roč. výnosem 34 q sena, 22 q otavy. Celkem tedy: 60 arů 80 m2 + les 8 ha, 95 arů, 28 m2 = 29 ha, 95 a, 65 m2
Čís. p. 16:
Čísla podle topograf. pořádku: 1098, 1099.
Jakub FESL - 600 čtvr. sáhů luk s výnosem 84 q sena, 28 q otavy - údaje o polnostech nám státní archiv v Praze, bohužel, neposlal.
Čís. p. 15:
Čísla parcel podle topograf. pořádku: 1100, 1101.
Josef CZISCHEK - ČÍŽEK: 600 čtvr. sáhů s výnosem 84 q sena, 28 q otavy. Údaje o polnostech nám státní archiv v Praze neposlal.
Čís. p. 14:
Čísla podle topograf. pořádku: 1102, 1103.
Wenzl DVORZACK - Václav Dvořák: 600 čtvr. sáhů luk s výnosem 84 q sena, 28 q otavy.

Je zcela možné, že popisná čísla 16, 15, 14, respektive jejich nájemci, měli jen oněch uvedených 600 čtverečných sáhů luk, a polnosti k nim nenáležely. Proto údaje v originálních dokladech byly v rubrikách o výměře polností a jejich výnosu přeškrtnuty. Poslední v dokumentu je uvedeno čp. 13.

Čís. p. 13:
Čísla podle topograf. pořádku: 1104, 1105.
Martin SAMEK, hospoda vrchnostenská. Vedle Dvořákova lesa a Chromýho. Louka 1625 čtvr. sáhů, t.j. 58 a, 40 m2. Rovněž zde jsou údaje o polnostech přeškrtnuty.

Na rozdíl od první tabulky, ve které jsme uvedli jména prvních osedlých až do čís. pop. 20 a jež byla celkem dobře čitelná, ačkoliv jsou psána v německém jazyku, druhá kapitola pojednávající o výměře dědičně pronajatých pozemcích, je velmi drobně psána a německý text je velmi těžko čitelný, takže několik jmen se zdá zkomoleno a ani velká lupa nepřinesla zlepšení. Pod ní byla jen velká nečitelnost. Překlad byl proto pracný a pro kronikáře časově náročný. Všechny staré míry /jitra, sáhy atd./ jsme převedli na nová označení /hektary, ary, metry čtverečné/. Z toho vyplynulo, že každý nový osedlý obdržel od vrchnosti dědičně do nájmu přibližně 80 arů pozemků a luk, tedy desetkrát víc než za našich časů přiděluje místní národní výbor do osobního vlastnictví zájemcům o stavební parcely pro stavbu rodinných domků. V předchozí kapitole farní kronikou v Kamenném Újezdě uváděné množství deseti strychů pro nové přesídlence /2 ha, 88 arů/ je údaj nesprávný.

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
sobota 13. 7. prudký déšť 22/16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/17 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0