Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Hodnocení volebního období 1998

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Hodnocení volebního období 1998 - 2002

Autor: starosta Pavel Rožboud, publikováno v původním znění

Blížící se konec volebního období je příležitostí ke zhodnocení uplynulých čtyř let. Není mým cílem podrobně popisovat jednotlivé události nebo podrobně rozebírat, co se podařilo či nepodařilo současnému zastupitelstvu. Dovolte mi však, abych se pokusil ve stručnosti poukázat na některé skutečnosti, které život v obci ovlivňují.

Zastupitelstvo

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo, kterému přísluší rozhodovací pravomoci a jeho členové plní řadu úkolů. Z toho je patrné, že úroveň kvality práce zastupitelstva, jeho komisí a výborů značně ovlivňují chod obce.

Zastupitelstvo obce se od ustavujícího zasedání konaného dne 23. 11. 1998 sešlo ke dni 30. 6. 2002 na 32 řádných zasedáních. Vysoká 93%ní účast všech členů zastupitelstva na jednotlivých zasedáních, ale i na ostatních kulturních a společenských akcích, svědčí o odpovědnosti k práci v orgánech obce.

Komise a výbory

Začátkem volebního období bylo ustaveno pět komisí. Komise finanční, kontrolní, výstavby a životního prostředí, sociální a kulturní. Komise finanční a kontrolní byly usnesením č. 17 ze dne 20. 11. 2000 zrušeny a nahrazeny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. finančním a kontrolním výborem.

Poděkování za přínos při správě obce patří všem členům jednotlivých komisí a výborů. Za jejich dobré fungování zaslouží ocenění především jejich předsedové: pan Petr Průša, paní Jana Petrová, Mgr. Vlasta Braumová, pan Josef Hanetšleger a pan Václav Marhoun, který vedle své práce ve finančním výboru připravil a řídil práce při výměně rozvodů vody v budově mateřské školy a zabezpečoval stavební dozor na některých stavbách obce.

Pravidelné úřední hodiny komise výstavby (1 × týdně) přispěly ke značnému zrychlení vyřizování agendy ohlášení drobných doplňkových staveb, kdy při správně připravené žádosti jsou stanoviska vydávána žadatelům téměř na počkání. Velmi dobrá spolupráce probíhá též se Stavebním a dopravním úřadem města Č. Budějovice.

Sociální komise se zaměřuje především na starší spoluobčany, kteří potřebují pomoc při zabezpečování životních potřeb. Jednotlivé případy byly pak řešeny prostřednictvím odborných pracovníků referátu sociálních věcí okresního úřadu. Pro seniory byly pořádány pravidelné kulturní a společenské akce. Komise nezapomíná ani na seniory, kteří jsou ubytováni v penzionech nebo domovech důchodců mimo naši obec. Naprostá většina včelenských rodin pečuje o své rodiče a prarodiče ve svých rodinách.

Obecní aktivity

Řadu kulturních akcí v průběhu celého volebního období organizuje kulturní komise jak pro děti, tak pro dospělé. Tradicí se stává pořádání dětských dnů, poznávacích, odpočinkových či rekreačních zájezdů a výletů doma i do zahraničí, a pořádání výstav výtvarných děl. Významnou událostí bylo přidělení znaku a praporu obci Parlamentem ČR a obnova pomníku obětem válek.

Při hodnocení kulturního života v obci je třeba vyzdvihnout zapojení mateřské školy při společenských událostech i mimoškolní výchovu pořádáním zábavných pořadů pro děti s rodiči a děti, které MŠ nenavštěvují.

Po ukončení činnosti kronikáře, PhDr. Ferdinanda Vydry, pokračuje v kronikářských záznamech další kronikář obce, pan Jiří Vávra, student se zájmem o historii a dění v obci. Na dobré úrovni pokračuje ve své činnosti místní knihovna pod vedením paní Drtinové.

Jediným spolkem, který vyvíjí aktivní činnost v obci, je Sportovní klub Včelná. S potěšením lze konstatovat, že hlavní náplní SK Včelná je péče o mládež a co nejširší zapojení členů a příznivců v řadě sportovních odvětví.

Obecní úřad

Velkou úlohu při správě obce zastává obecní úřad. Vybavení obecního úřadu novou výpočetní technikou umožnilo postavit práci samostatného pracovníka OÚ, Mgr. Františka Mareše, a účetní, paní Jany Medové, na vysokou úroveň. Svědčí o tom vzájemná zastupitelnost při vyřizování veškeré agendy úřadu, hodnocení účetní, mzdové a majetkové evidence potvrzené každoroční zprávou o kontrole hospodaření obce (auditu) bez výhrad a také vedení spisové agendy.

Na práci obecního úřadu nebyla po celé volební období podána žádná stížnost, připomínka nebo upozornění.

Prodloužené úřední hodiny OÚ každou středu za účasti zástupkyně starosty, Ing. Jarmily Mandžukové, dobrou práci zastupitelstva a obecního úřadu potvrzují. Ing. Mandžuková spolehlivě plnila svou funkci zástupkyně starosty a navíc aktivně pracovala v kulturní komisi.

Od února 2001 provozuje obecní úřad svépomocí informační internetové stránky www.vcelna.cz. Zveřejněny jsou obecní vyhlášky, formuláře žádostí, zápisy z jednání zastupitelstva, financování, zpravodaje. Další náplní jsou kronika, knihovna, sport, aj. Stránky obdržely ocenění "Tip roku 2001".

Za vydatné spolupráce místních podnikatelů byl v letošním roce vydán první průvodce obce nákladem 3.000 kusů. Tento průvodce se stručnou charakteristikou a mapkou obce je zdařilým propagačním materiálem a slouží především k propagaci obce prostřednictvím sportu, restaurační a obchodní činnosti.

Ustavení svazku obcí

V dubnu roku 2000 byl na ustavujícím zasedání v Kamenném Újezdě vytvořen svazek 18 obcí, který přijal název Blanský les - podhůří. Sídlem svazku se stala obec Včelná a jejím prvním předsedou byl zvolen starosta obce, Pavel Rožboud. Z prostředků členských obcí svazku a za přispění Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2001 úspěšně realizován projekt vybavení 11 členských obcí výpočetní technikou. Svazek obcí Blanský les - podhůří má vypracovaný dlouhodobý plán rozvoje a vlastní webové stránky, www.bl-p.cz , které podávají obraz a živé informace o celém svazku. Nákladem 2.000 kusů byl vydán průvodce v barevném provedení, v němž se představují všechny členské obce svazku Blanský les - podhůří.

Hospodaření obce

Obec neměla a nemá významný nemovitý majetek, kterým by mohla přispět k dalšímu rozvoji obce. V průběhu volebního období došlo k dalšímu rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, která je majetkem obce a provozovatelem této sítě je VaK JČ, a. s., Č. Budějovice. Do obnovy a rekonstrukcí zejména vodovodních řadů byly vloženy nemalé finanční prostředky. Díky tomu je cena vodného a stočného v obci stabilní, bez dotací z rozpočtu obce a veškeré náklady na provoz vodovodů a kanalizací v obci jsou hrazeny z tržeb vodného a stočného.

V letošním roce získala obec bezplatným převodem od Pozemkového fondu ČR pozemek o výměře 11.721 metrů čtverečních, určený dle územního plánu k výstavbě nových inženýrských sítí a bytové výstavbě. Tento pozemek je v půdním celku a není dosud pro potřebnou výstavbu připraven.

Spor o lesní pozemky v bývalém katastrálním území Rožnov, nyní Včelná, vedený s městem České Budějovice, stále pokračuje i v tomto volebním období.

Hlavními zdroji pro udržení chodu obce byly finanční prostředky, které jsou tvořeny z daňových příjmů, z příjmů z vlastní činnosti a z nenárokových dotací a příspěvků. Pomineme-li příjmy z vlastní činnosti, která není a nemůže být zisková, hospodařila obec převážně s výnosy z daní a poplatků a s dotacemi ze státních fondů a od okresního úřadu.

Mimořádné finanční příjmy získala obec prodejem akcií JČE, JČP a ČS spořitelny ve výši 6,5 mil. Kč. Daňové příjmy (podíly na celostátních daních), včetně místních poplatků, dosahovaly až do roku 2000 průměrné výše 8,5 mil. Kč ročně. K tomu dotace a příspěvky činily např. v roce 1998 3,1 mil. Kč, v roce 1999 1,8 mil. Kč, v roce 2000 3,8 mil. Kč a v roce 2001 už pouze 260 tis. Kč. Rokem 2001 dochází k velkému propadu v daňových příjmech o cca 1,7 mil. Kč ročně vlivem naplnění zákona o rozpočtovém určení daní, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2001. Ukončením činnosti okresního shromáždění a samostatného hospodaření okresních úřadů k 31. 12. 2000 přišla obec o možnost získávání finančních prostředků, které dosahovaly průměrně 2 mil. Kč ročně. Mimořádný daňový příjem ve výši 1,4 mil. Kč v roce 2002 je doplatkem daně vybírané ve zdanitelném období před rokem 2001.

V současném období má obec možnost požádat pouze o příspěvek na úroky z úvěrů z Programu obnovy venkova. Z tohoto Programu byl obci přiznán příspěvek v roce 2000 147 tis. Kč, v roce 2001 200 tis. Kč a pro rok 2002 je potvrzen příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

V letošním roce usilovala obec prostřednictvím svazku Blanský les - podhůří o získání prostředků z programu SAPARD na stavbu obnovy místních komunikací. V tomto programu nesplňuje obec potřebné podmínky na uvedenou stavbu.

Na úhradu nákladů spojených s odstraněním škod po přívalových deštích na vodohospodářských zařízeních požádala obec o mimořádný příspěvek ze státních prostředků ve výši 583 tis. Kč.

Použití uvedených finančních prostředků na provoz a další výstavbu v obci

Na vlastní chod obce (např. OÚ, MŠ, KD, údržbu a nutné opravy) bylo ročně spotřebováno v průměru 3 mil. Kč. Další zátěží bylo a je financování dopravní obslužnosti (MHD 1,2 mil. Kč ročně), na kterou obec od roku 2001 nedostává žádný finanční příspěvek za státních prostředků i přes mnohé intervence u Okresního úřadu České Budějovice, Ministerstva dopravy i u Ministerstva financí.

Úhrada neinvestičních nákladů základních škol představuje ročně 800 tis. Kč. Od roku 2001 splácíme půjčky včetně úroků v souhrnné výši 1,9 mil. Kč. Jedná se o úvěry na stavbu II. etapa obnovy komunikací ve výši 6 mil. Kč s úrokem do 8 % a o bezúročnou půjčku na stavbu výměny výtlačného vodovodního řadu ve výši 3,8 mil. Kč. Bez tohoto způsobu financování by obec uvedené stavby nemohla realizovat.

Hospodaření obce s pomocí dalších úvěrů je na přechodnou dobu znemožněno zákonným ustanovením o 15 % dluhové službě, což znamená, že veškeré splátky nesmějí přesahovat 15 % celkových příjmů předchozího roku. V současné době dosahuje dluhová služba obce výše 19 %.

Z hodnocení finančních možností obce v tomto volebním období je naprosto zřejmé, že legislativním zásahem (zrušení okresních úřadů a uplatnění nového zákona o určení daní) uprostřed volebního období došlo k narušení plynulosti financování s následkem zpomalení programu rozvoje obce.

Podle dostupných informací se připravují podstatné legislativní změny, které by hlavní příjmy zejména malých obcí od roku 2003 nezlepšily.

Výstavba

Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu obce bylo použito na pokračování výstavby inženýrských sítí převážně ve stávající bytové zástavbě a na obnovu místních komunikací.

Z roku 1998 přecházela náročná stavba výtlačného vodovodního řadu a přeložka části zásobního řadu. Na tuto stavbu navazovala další rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací, která pokračuje i v roce 2002.

Po přívalových deštích v roce 2000 bylo nutné vyčistit vodoteče a opravit polní cestu vedoucí ze silnice mezi Včelnou a Rožnovem k Roudnému. Tato cesta se tak stala pohodlnou zkratkou pro osobní automobily.

Další finanční prostředky si vyžádaly opravy a výměny uzávěrů vodovodních řadů, rekonstrukce rozvodů vody v budově MŠ a řada dalších drobných oprav.

Za účasti vlastníků stavebních pozemků byla v ulici Luční dokončena pokládka inženýrských sítí. Stejným způsobem se realizuje budování základní technické vybavenosti pro část bytové zástavby v nové lokalitě schválené územním plánem obce.

Nová bytová výstavba

Výstavba nových rodinných domků byla realizována výhradně na soukromých pozemcích ve stávající zástavbě a v nových lokalitách v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Jde o jedno- a dvougenerační rodinné domky. Investory těchto domků jsou fyzické osoby, vlastníci stavebních pozemků.

Od 1. 1. 1999 do 30. 6. 2002 bylo stavebním úřadem vydáno 19 povolení pro stavbu rodinného domku a 11 kolaudačních rozhodnutí pro stavby započaté před rokem 1999.

Rychlejšímu nárůstu nové bytové výstavby brání řada překážek - například velká roztříštěnost pozemků, řada ochranných pásem a finanční náročnost na budování infrastruktury v lokalitách určených směrným územním plánem pro zástavbu rodinnými domky.

Letošní záplavy a deště si vynutily rozhodnutí zastupitelstva, na základě kterého bude provedena změna územního plánu s důrazem na řešení vodohospodářských sítí.

Veřejný pořádek

Na obecní úřad bylo každoročně podáváno několik stížností a upozornění, převážně na porušování vyhlášek obce, na nevhodné sousedské vztahy a projevy vandalismu.

Nejčastěji dochází k porušování vyhlášky o odpadech, zakládání nedovolených skládek a lhostejnosti některých spoluobčanů k prostředí, ve kterém žijeme. Za zmínku stojí připomenout některým řidičům, že nedodržování předepsané rychlosti a pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava na místních komunikacích je nezodpovědné.

Přestupky proti vyhláškám obce byly postupovány přestupkové komisi Magistrátu města Č. Budějovice, která v přenesené působnosti přestupky pro naši obec řeší. Sousedské neshody se v převážné většině dařilo vyřešit při místním šetření vzájemnou dohodou. Obvodní oddělení policie ČR v Boršově nad Vltavou řešilo několik případů vloupání, výtržnictví, poškozování cizí věci a přestupky v silniční dopravě.

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 33/19 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 18/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0